CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

September 2015 blogové príspevky (16)

Návrat totalitných praktík - záznam z pokračovania schôdze OcZ

Je smutné vidieť, ako ľudia strácajú tvár a česť. Ale aj to sa stáva. Nasledujúci záznam z pokračovania schôdze OcZ nech je pre nás varovaním pri budúcich voľbách. Dávam do pozornosti najmä hlasovanie konkrétnych poslancov zo zoskupenia "Moderná obec" (Goliášová, Michalková, Bilík, Solanka, Tokarčík, Volek) pri brutálnom pošliapaní všetkých demokratických princípov v úvode prvého videa.(Prišiel som tesne po začatí schôdze OcZ,…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa September 30, 2015 o 10:30pm — 1 komentár

Reminiscencie, analýza, syntéza, sumarizácia, apelácia.

Názov tohto článku som zvolil naschvál tak všeobecne a zdanlivo cudzo znejúc. Moje dôvody pre voľbu názvu vyplynú dúfam aspoň pre niekoho z textu článku.

Komunálne voľby 2014, resp. ešte predtým aj rozhodnutie Okresného úradu v Senci o počte poslancov 11 namiesto pôvodných 10 a počte volebných obvodov 1 priniesli podľa výsledkov…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 27, 2015 o 2:00pm — Žiadne komentáre

Informácia o niektorých neprerokovaných bodoch.

Ako je mnohým obyvateľom známe, konalo sa dňa 22.9. 2015 od 17:00 hod. v priestoroch reštaurácii  Bizmayer rokovanie OcZ Obce Ch. Grob. Tiež je mnohým (zrejme však nie všetkým) obyvateľom známe, že rokovanie bolo predčasne ukončené v dôsledku postupného odchodu celkom 6 poslancov z 11, v dôsledku čoho pre toto konkrétne rokovanie prestalo byť OcZ obce Ch. Grob uznášania schopné.

V dôsledku neuskutočnenia Stavebnej komisie OcZ dňa 17.9. 2015 (tiež nebola uznášania schopná) som v tomto…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 26, 2015 o 12:00pm — Žiadne komentáre

Záznam zo schôdze OcZ 22.09.2015

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Určenie zapisovateľa a skrutátora, voľba overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Situácia Hornodvorská ulica

5. Zmeny a doplnky celá obec Chorvátsky Grob…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa September 24, 2015 o 8:28am — Žiadne komentáre

A teda opäť to isté: O čo komu ide teraz?

Po uverejnení programu rokovania OcZ obce Ch. Grob na novej FB stránke Chorvátsky Grob - občianska komunita sa v príslušnom vlákne rozvinula pomerne široká diskusia, v ktorej sa riešilo všeličo, vrátane problematiky nákupu stroja pre opravu výtlkov a posudzovania tohto nákupu na Finančnej komisii OcZ, resp. problematiky Hornodvorskej.

Keď som sa od pani Múčkovej dozvedel, že diskutovať ba mali najmä tí, čo boli na komisii a od pána Selepa som si prečítal analýzu toho, čo by malo pre…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 22, 2015 o 4:35pm — Žiadne komentáre

Skúste prosím komunikovať konštruktívne najskôr medzi sebou !

Výzvu "Skúste prosím komunikovať konštruktívne najskôr medzi sebou !", ktorá je vyjadrená názvom tohto článku, adresujem jednak starostovi obce Chorvátsky Grob, ale najmä všetkým poslancom OcZ obce Chorvátsky Grob.

Od istej doby som či už na sociálnych sieťach (tých minulých a aj tých súčasných) registroval medzi poslancami OcZ komunikáciu s konfrontáciou za každú cenu, pričom tá konfrontácia vždy smerovala ku konaniu starostu a veľmi často boli z obidvoch strán…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 22, 2015 o 12:00am — Žiadne komentáre

Výzva ku zaradeniu bodov do programu OcZ Ch. Grob dňa 23.9. 2015.

V prostredí obce Chorvátsky Grob sa v ostatných cca 14 dňoch vyskytlo, resp. prebehlo viacero zaujímavých udalostí, ktoré vyvrcholili najskôr zrušením pôvodnej oficiálnej FB stránky Chorvátsky Grob - komunita a následne založením novej FB stránky Chorvátsky Grob - občianska komunita s logickou prevahou negatívnych vyjadrení diskutujúcich na konanie starostu obce Ch. Grob a ktoré pokračovali viacerými ďalšími javmi, medzi ktoré radím aj neuskutočnenie rokovania komisií OcZ obce Ch. Grob z…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 21, 2015 o 3:30pm — Žiadne komentáre

Žiadam Ivana Skaloša, aby sa vzdal kandidatúry na členstvo v dozornej rade Obecného podniku služieb

Nebolo by správne, ak by sme za člena dozornej rady Obecného podniku služieb zvolili Ivana Skaloša. Ako poslanec a "kontrolór" nakladania s obecným majetkom, podľa môjho názoru, v nedávnej minulosti zlyhal. Verejne sa hlásil k nezmyselným argumentom, vďaka ktorým obec Chorvátsky Grob nevyfakturovala spoločnosti Agilita Plus, s.r.o. pohľadávky vo výške približne 65 000…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa September 20, 2015 o 8:25pm — 2 komentáre(-ov)

NÁVRH MOŽNÉHO RIEŠENIA UMIESTNENIA TRAFOSTANICE

Pre menej informovaných krátky úvod.

 

V Chorvátskom Grobe je jedným z dlhšie riešených problémov aj vhodný výber lokality pre umiestnenie novej trafostanice. Ani po hľadaní riešenia v rámci rokovaní stavebnej komisie a snahe nájsť optimálne riešenie sa do terajšej doby nepodarilo nájsť uspokojivé riešenie, ktoré by bolo všeobecne akceptované. Nakoľko však už bolo premrhaného veľa času je potrebné toto riešenie bezodkladne nájsť, odsúhlasiť a realizovať kroky vedúce k…

Pokračovať

Pridané osobou Martin Michalík dňa September 20, 2015 o 7:30pm — Žiadne komentáre

Verejná výzva na zosúladenie návrhu uznesenia so skutočnosťou.

Na hlavnej stránke webu obce Chorvátsky Grob bola zverejnená pozvánka na rokovanie OcZ Ch. Grob na deň 22.19. 2015 o 17:00 hod. do priestorov Bizmayer na Pezinskej ulici v časti Čierna Voda. V sekcii pre Zasadania OZ na tom istom webe je možné stiahnuť si…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 19, 2015 o 6:36pm — Žiadne komentáre

Rozhodnutie MCST, a.s. o začatí výstavby OK Vajnorská.

Verejnosť v obci Chorvátsky Grob je priebežne informovaná o vývoji v projekte novej ZŠ s MŠ, ale aj o vývoji v projekte okružnej križovatky Vajnorská - Pezinská - Triblavinská (OK Vajnorská), nakoľko bez kolaudácie I. etapy stavby OK Vajnorská nebude možné uviesť do prevádzky ani I. etapu ZŠ s MŠ. 

Nakoľko od začatia komunikácie medzi MCST, a.s. a Úradom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) o nájdení riešenia rozporov o…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 18, 2015 o 5:00pm — Žiadne komentáre

Informácia o záujme umiestniť menšiu ČS v Projekte PROMCEN.

V ostatných cca 2 mesiacoch sa na spoločnosť MCST, a.s., resp. aj na obec Ch. Grob obrátilo viacero záujemcov so záujmom umiestniť niekde na Čiernej Vode menšiu čerpaciu stanicu PHM. Od obce Ch. Grob dostali informácie o niektorých konkrétnych lokalitách/možnostiach (PROMCEN, oproti kostolu a na rohu pri kábloch na Javorovú alej). Od MCST, a.s. dostali celkom piati záujemcovia ešte informácie aj o lokalite poľné hnojisko pri ČOV na Triblavinskej a aj lokalitu pri diaľnici D1 vedľa…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 16, 2015 o 1:00am — 4 komentáre(-ov)

Doplnenie informácií o procese výstavby ZŠ s MŠ na Čiernej Vode.

V článku "Aktuálne informácie o vývoji v procese novej školy na Č. Vode" som informoval verejnosť o tom, že MCST, a.s. vydala súhlas pre obec Ch. Grob so vstupom na svoje pozemky, pričom som uviedol aj dôvody pre vydanie tohto súhlasu.

Keďže som bol v Anonymke oslovený pánom Michalíkom k odpovedi na jeho otázky, resp. na vysvetlenie niektorých…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 15, 2015 o 3:12pm — Žiadne komentáre

Aktuálna informácia o vývoji v procese novej školy na Č. Vode.

Pre členov a sympatizantov komunity www.chorvatania.sk a aj pre návštevníkov sekcie Anonymka pridávam obsah správy, ktorú som uverejnil na novej FB stránke komunity obyvateľov obce Ch. Grob, založenej namiesto zrušenej FB Chorvátsky Grob - komunita.

Uverejnil som článok v nasledovnom znení (je napísaný zeleným šikmým písmom) :

Považujem za potrebné členov…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 15, 2015 o 12:39am — Žiadne komentáre

Návrh zmien a doplnkov lokality PROMCEN.

V článku "Ďalší pokus o zmeny a doplnky pre PROMCEN." a v jeho pokračovaní som avizoval uverejnenie podkladov pre Zmeny a doplnky Územného plánu obce Chorvátsky Grob pre časť jej územia, ktorá je označovaná ako lokalita Projekt PROMCEN. Tieto podklady budem ďalej označovať ako "Podklady ku ZaD ÚPN Projektu PROMCEN".

Aktuálne po spracovaní…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 13, 2015 o 6:30pm — Žiadne komentáre

Prečo informovanie okolo stavieb COOP Jednota a I. etapy ZŠ s MŠ akosi stíchlo?

Na FB obce Ch. Grob sa okrem viacerých komentárov k prebiehajúcim Dňom obce Ch. Grob objavila aj otázka, čo je nové okolo stavieb školy, škôlky a COOP Jednota, pretože všetko okolo týchto stavieb stíchlo.
Preto uvádzam zopár informácií k situácii okolo dotknutých stavieb, resp. k stavu, v akom sa progres týchto stavieb nachádza a čo tento stav ovplyvňuje.…
Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 6, 2015 o 7:30pm — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2024

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby