CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Vážené obyvateľky a obyvatelia obce Chorvátsky Grob

V ostatných týždňoch, resp. skôr už v ostatných mesiacoch musíte svoju pozornosť a aj energiu venovať nielen riešeniu svojich problémov, resp. potrieb, ale aj sporom medzi úzkym vedením Vašej obce vrátane starostu obce a väčšinou poslancov, pričom tento spor postupne prerástol aj do sporu starostu s nemalým počtom obyvateľov a vyústil do spustenia petícia za vyhlásenie referenda za odvolanie starostu obce.

Obidve strany sporu píšu, resp. vyjadrujú sa o potrebe výstavby ZŠ s MŠ v časti Čierna Voda a aj o riziku zo straty poskytnutých dotácií od organizácií na strane štátu, ku ktorému môže podľa obidvoch strán reálne dôjsť, pričom každá zo strán sporu viní zo zodpovednosti za súčasný stav druhú stranu sporu.

Po skúsenostiach "s prístupom" volených zástupcov obce Ch. Grob v pomerne dlhom období (minimálne od roku 2010), ale najmä s ohľadom na to, ako títo "zástupcovia záujmu obyvateľov" naložili s možnosťami, ku ktorým im preukázateľne prispela svojimi aktivitami a aj nemalými finančnými prostriedkami aj/alebo najmä MCST, a.s. pri presadzovaní projektov obce, považujem ako predseda predstavenstva MCST, a.s. za svoje právo vykonať nasledovné kroky.

Predkladaný návrh bude smerovať nielen ku možnosti zabrániť strate poskytnutých dotácií, ale aj k vytvoreniu priestoru pre zabezpečenie predškolských zariadení v rozsahu minimálne 4 tried s minimálnymi zbytočnými nákladmi na provizórne riešenie v termíne do 5.9.2016, resp. do blízkeho termínu s ohľadom na reakciu na tento návrh.

1.  Nakoľko

1.1. 

preukázateľne vďaka návrhu MCST, a.s. z októbra 2014, ako aj následnému hlasovaniu poslancov za prijatie uznesenia č. 150/2014 a jeho následnému plneniu získala obec Ch. Grob prvých 280 tisíc EUR dotácií na výstavbu ZŠ,

1.2.

ďalšie dotácie aj na MŠ aj na ZŠ boli obci Ch. Grob pridelené najmä preto, že obec disponovala nielen potrebným pozemkom, ale aj právoplatným územným rozhodnutím pre areál ZŠ s MŠ v lokalite PROMCEN a mohla teda obec vyvinúť aktivity aj pre získanie ďalších dotácií pre výstavbu ZŠ, resp. najmä MŠ, ktorých výstavba začala byť v roku 2015 prioritou Vlády SR,

podniknem s využitím možností na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ale aj na základe iných dotknutých zákonov SR kroky oficiálne kroky smerom ku orgánom na strane štátu k tomu, aby obec nestratila možnosť využiť poskytnuté dotácie od štátu na ten účel, na ktorý jej boli poskytnuté.

2.

Zároveň sa obrátim na starostu obce Ch. Grob, jej poslancov a aj na všetky obyvateľky a obyvateľov obce Ch. Grob s návrhom na riešenie dnes už kritickej situácie so školskými a predškolskými priestormi.

2.1.

K takémuto konaniu som bol ako subjekt s právami obyvateľa obce podľa Zákona o obecnom zriadení v podstate vyzvaný v rámci diskusie na zasadnutí OcZ obce Ch. Grob dňa 10.5. 2016, keď sa úplne vážne rozoberala aj možnosť urýchlene zrekonštruovať rozostavanú sýpku v centrálnej zóne Čiernej Vody pre umiestnenie nejakých tried M - môžete si to pozrieť v zázname z rokovania OcZ obce Ch. Grob dňa 10.5. 2016.

3.

Svoj ďalší postup, resp. konkrétne podmienky/detaily tohto svojho východiskového návrhu nebudem predkladať v písomnej forme v predstihu, ale budem ho prezentovať iba na verejnom zhromaždení obyvateľov obce Ch. Grob alebo na mimoriadnom rokovaní OcZ obce Ch. Grob alebo na inom relevantnom fóre obyvateľov obce Ch. Grob.

Dôvodom pre takýto postup z mojej strany je skúsenosť s opakovaným konaním úzkeho vedenia obce, keď výstupy z viacerých predchádzajúcich obdobných iniciatív MCST, a.s. boli použité iba na to, aby poslúžili vedeniu obce Ch. Grob na lepšiu prípravu obštrukcií voči všetkým následným konaniam spoločnosti MCST, a.s. v rámci k.ú. obce Ch. Grob, resp. boli podklady MCST, a.s. alebo informácie z návrhov MCST, a.s. priamo dané k dispozícii iným súkromným subjektom za účelom poskytnutia pozičnej výhody pre takéto iné súkromné subjekty oproti MCST, a.s. Vo viacerých prípadoch boli iniciatívne návrhy MCST, a.s. použité aj voči útokom na poslancov zastupiteľstva obce, ktorí "si dovolili" sa s týmito návrhmi stotožniť.

K obsahu verejného vyjadrenia starostu obce k petícii, resp. aj ku konaniu obce vo vzťahu ku návrhom MCST, a.s. na riešenie záležitostí aj vo verejnom záujme budú uverejnené ešte aj ďalšie príspevky.

Počet zobrazení: 353

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby