CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu.

2. Vystúpenie občanov.

3. Návrh na výber nových členov do Rady školy.

4. Rozpočtové opatrenie obce č.7.

5. Schválenie spoluúčasti_Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania projekt „Zníženie energetickej náročnosti ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob“.

6. Návrh termínov na rokovanie Obecného zastupiteľstva Obce Chorvátsky Grob.


7. Vykonávanie zimnej údržby aj na komunikáciách mimo vlastníctva obce, ak sú verejne prístupné.

8. Správa pre prokurátora o prijatých opatreniach.

9. Žiadosť o kladné stanovisko k spoluúčasti na získanie dotácií z Rady vlády SR-prevencia kriminality.

10. Správa z kontroly vecnosti, hospodárnosti a správnosti účtovných dokladov za obdobie júl, august, september 2019.


11. Správa o kontrole hospodárenia právneho subjektu ZŠ s MŠ Školská 4, Chorvátsky Grob(kontrola účtovných dokladov, kontrola pokladne, kontrola plnenia rozpočtu) za obdobie od 01.08.2018 do 31.08.2019. a kontrola dodržiavania zákona č. 343/2015 (Zákon o verejnom obstarávaní) pri investičných (neinvestičných) akciách právneho subjektu ZŠ s MŠ Školská 4, Chorvátsky Grob za obdobie od 01.08.2018 do 31.08.2019.

12. Zámer výstavby cyklotrasy medzi časťami Monar a Výhon zámena pozemkov.

13. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č.9/2019 o zriadení Základnej školy Javorová Alej 1, 900 25 Chorvátsky Grob a jej súčastí - školský klub detí, školská kuchyňa a školská jedáleň dňom 1. septembra 2019.

14. Návrh VZN o miestnych daniach.


15. Návrh VZN o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, jednorazovej finančnej/sociálnej pomoci a sociálnej pôžičky v Obci Chorvátsky Grob.

16. Návrh VZN o určení školského obvodu Obce Chorvátsky Grob a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

17. Návrh VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby.

18. Návrh VZN o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre poberateľov dôchodkovej dávky v Obci Chorvátsky Grob.

19. Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Obce Chorvátsky Grob.

20. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

21. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Chorvátsky Grob.

22. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Chorvátsky Grob.

23. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými stranami: Obec Chorvátsky Grob a MCST, a.s.

Počet zobrazení: 326

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby