CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu

2. Vystúpenie občanov

3. Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č.72/2004 zo dňa 17.12.2004

4. Návrh uznesenia spoluúčasť k výzve NFP kultúra

5. Návrh uznesenia spoluúčasť k výzvam envirofondu – kotle

6. Návrh uznesenia – spoluúčasť zberný dvor

7. Participatívny rozpočet

8. Návrh zmeny § 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob č. 9/2019 o zriadení Základnej školy Javorová Alej 1, 900 25 Chorvátsky Grob a jej súčastí - školský klub detí, školská kuchyňa a školská jedáleň dňom 1. septembra 2019

9. Návrh voľby členov rady školy za zriaďovateľa

10. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov pre Chorvátsky kultúrny spolok v Chrovátskom Grobe - Hrvatsko kulturno družstvo u Hrvatskom Grobu ako prípad hodný osobitného zreteľa


11. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov pre Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo ako prípad hodný osobitného zreteľa. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 74/2019 zo dňa 18.06.2019


12. Rozpočtové opatrenie č. 4

13.Poslanecký návrh - Úprava areálových plôch a pridanie pešo/cyklo vstupu pre ZŠ na Javorovej aleji

14. Rozpočtové opatrenie č. 5


15. Rozpočtové opatrenie č. 6

16. Návrh na odpis pohľadávok k 31.08.2019

17. Pridelenie dotácií


18. Návrh na schválenie zámeru financovania nákupu techniky na zimnú a letnú údržbu

Počet zobrazení: 563

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby