CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Sťažnosť na čiernu stavbu a podnet na vyhlásenie nútenej správy.

V týždni od 15.10. 2018 boli obyvatelia lokality PH-1 konfrontovaní so stavebnými činnosťami vedľa Jelšovej ulice pri jej vyústení na Vajnorskú ulicu.

V priebehu dní toho týždňa od 15.10. 2018 boli najmä v uzavretej FB skupine Chorvátsky Grob - občianska komunita uverejnené viaceré informácie o tom, čo sa to vlastne na tej Jelšovej ulici deje a ako sa to deje.

Tá akcia, ktorá podľa môjho názoru nadväzovala na rôzne ďalšie udalosti a/alebo podnety vrátane petície obyvateľov lokality PH-2, vyústila do rozhodnutia MCST, a.s. vykonať zásadné kroky proti účelovému zneužívaniu "drobných" nedostatkov v právnom (ne)poriadku SR.

Spoločnosť MCST, a.s. podala dňa 26.10. 2018 v tomto liste č. MCST/S-AVS-1251018 z 25.10. 2018 na Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej vodnej správy (OSŽP OÚ Senec) sťažnosť na konanie Agilita - Vodárenská spoločnosť, s.r.o. pri realizovaní nepovolenej/čiernej stavby. Zároveň MCST, a.s. v tom istom liste požiadala OSŽP OÚ Senec o odborné usmernenie/stanovisko k tomu, či bude možné ďalej využívať spoločnosťou A-VS, s.r.o. „upravené“ odvodňovacie potrubie DN 800 ako súčasť dažďovej kanalizácie lokality PROMCEN.

Ďalej spoločnosť MCST, a.s. podala v tomto liste č. MCST/OÚBA-OSŽP-1261018-ŠS z 26.10. 2018 na Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OSŽP OÚ Bratislava“) podnet/návrh na vyhlásenie nútenej správy pre všetky časti VV a VK infraštruktúry v časti Čierna Voda, ktoré spadajú pod zmluvu medzi Obcou Ch. Grob a A-VS, s.r.o. z roku 2012.

Odôvodnenie obidvoch podaní je uvedené priamo v uverejnených podnetoch, ktoré sa však odkazujú na pomerne veľký rozsah príloh so zabratím dátového priestoru niečo cez 340 MegaByte. Preto všetky podklady nie sú v tomto blogu uverejňované, ale každému záujemcovi môže byť alebo poskytnutý príslušný dátový nosič alebo si tie prílohy k uverejneným podaniam bez video záznamov o vypúšťaní splaškových vôd do voľného terénu ako obsiahlu zásielku stiahnuť na tejto adrese s obsahom obidvoch podaní  s použitím hesla V_18_nieco_yumc_271018

O ďalších krokoch v tejto veci bude spoločnosť MCST, a.s. taktiež verejnosť informovať.

Počet zobrazení: 593

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby