CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Návrh nového riešenia križovatky Vajnorská, kanalizácie a cyklotrasy.

V tomto článku uverejňujem informáciu o predloženom projektovom návrhu nového riešenia križovatky ulíc Vajnorská - Triblavinská - Pezinská - COOP Jednota/PROMCEN (ďalej len "Križovatka V-T-P-P"), ktorú musíme po 10 rokoch riešenia okružnej križovatky/kruhového objazdu skúsiť navrhnúť inak.

Ten návrh nového riešenia Križovatky V-T-P-P obsahuje okrem návrhu samotnej križovatky ako klasickej križovatky aj ďalšie návrhy riešení (môžete si to komplexne pozrieť na výkrese Výkres 02-01 Dopravné riešenie), a to konkrétne

  • návrh riešenia nového úseku verejnej kanalizácie po Triblavinskej ulici pre odkanalizovanie celého pôvodného intravilánu časti Čierna Voda s vylepšením odvádzania splaškov pre lokality PH-1 až PH-3 a aj s prepojením na Malokarpatský kanalizačný zberač (MKZ),
  • využitie odvodňovacích rigolov popri Vajnorskej a Triblavinskej ulici na ich hlavný účel a v celom ich úseku zatrubnením,
  • predĺženie cyklotrasy od Jelšovej ulice (od hostinca u Dubáka) vedľa Vajnorskej ulice a cez Triblavinskú ulicu s možným napojením na už existujúcu cyklotrasu,
  • vyriešenie protihlukovej steny vedľa Vajnorskej ulice v súlade s koncepciou BSK.

Návrh bol predkladaný v tomto liste č. MCST/BSK-30021118-K-V z 2.11. 2018 a obsahoval viacero príloh, ktoré jednak samotný návrh prezentovali, ale zároveň taktiež obsahovali argumenty pre jeho predloženie. Konkrétne boli predložené nasledovné prílohy:

č.1.  Tlač strany 6 zo záznamu zo stretnutia s OZ Triblavina zo dňa 26.3. 2018

Č.2.  Tlač záznamu zo stretnutia dňa 12.6. 2018 aj s emailom o jeho odoslaní z BSK na MCST, a.s.

Č.3.  Kópia písomnosti Obce Ch. Grob č. 4771/2018 z 30.8. 2018

Č.4.  Podrobný popis možného riešenia Križovatky V-T-P-P aj s tlačou projektových výkresov, pričom tento podrobný popis obsahoval aj ďalších 5 nasledovných príloh :

Príloha č.1. –    Výkres 02-01 Dopravné riešenie – navrhovaný stav obsahuje celkový pohľad na dopravné riešenie prístupu do lokality PROMCEN vrátane Križovatky V-T-P-P.

Príloha č.2. -    Detail z výkresu 02-01 pre riešenie Križovatky V-T-P-P.

Príloha č.3. -    Detail z výkresu 02-01 pre riešenie cyklotrasy v rámci križovatky Vajnorská a Jelšová ulica.

Príloha č.4. -   Tlač materiálu z web stránky Úradu BSK „Dlhodobá stratégia znižovania hluku vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a.s. pre stav v r. 2011“.

Príloha č.5. -   Tlač návrhu uznesenia OcZ Obce Ch. Grob na príspevok pre na realizáciu vodozádržných opatrení.

Tento materiál bol poslaný aj všetkým súčasným a aj minulým členom orgánov samosprávy obce Ch. Grob, ktorých rozhodovanie v ostatných rokoch ovplyvnilo vývoj situácie ohľadne viacerých verejno-prospešných záležitostí, riešených v predkladanom návrhu riešenia novej verzie Križovatky V-T-P-P.

Tí minulí členovia samosprávnych orgánov boli oslovené z toho dôvodu, aby boli z prvej ruky informovaní o tom, kam viedlo ich rozhodovanie, ktorého dôsledky musia dnes obyvatelia obce riešiť podávaním petícií a kvôli ktorému som ja za spoločnosť MCST, a.s. bol nútený a ešte aj budem nútený tráviť svoj pracovný a aj voľný čas opakovaným spisovaním tých istých návrhov, ale v iných časových súvislostiach v rámci ich predkladania vyšším inštitúciám s rozsiahlejším obsahom, aby sa tie podklady dali použiť aj ako zadanie pre ďalšie súvisiace právne kroky.

Časť dôvodov pre predloženie návrhu MCST, a.s. sa dosť intenzívne dotýka aj problematiky verejnej splaškovej kanalizácie v časti Čierna Voda obce Ch. Grob, ktorá je predmetom aktuálne zvolaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ch. Grob.

Aj preto je tento článok riešený ako súčasť informovania verejnosti v obci Ch. Grob o súvisiacich krokoch MCST, a.s. jednak na komunitnom webe www.chorvatania.sk a aj v uzavretej skupine Chorvátsky Grob - Občianska komunita.

Počet zobrazení: 503

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2022   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby