CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Vyhodnotenie reakcií kandidátok a kandidátov na otázky ku VV a VK infraštruktúre.

Pred niekoľkými týždňami som sa po eskalovaní napätia okolo prevádzky VV a VK infraštruktúry v obytnej lokalite PH-2 obrátil na kandidátov na starostu s týmito otázkami ohľadom problematiky prevádzkovej správy infraštruktúry verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie (ďalej len „VV a VK infraštruktúra“) v obci Chorvátsky Grob (ďalej len „Obec Ch. Grob“), resp. problematiky havarijného stavu niektorých častí VV a VK infraštruktúry, pričom v aktuálnom čase ide najmä o časť PH-2.  

V tomto článku uverejňujem vyhodnotenie reakcií kandidátov na starostku/starostu na mojich 6 otázok v súvislosti s problematikou petície, zorganizovanej obyvateľmi lokality PH-2. O otázkach som informoval v tomto článku  "Otázky kandidátkam a kandidátom ku kauze PH-2 a VV a VK infraštruktúry."

Do piatka 2.11. 2018 som prostredníctvom FB skupiny Chorvátsky Grob - občianska komunita postupne dostal tri reakcie, ktoré uverejňujem v znení z dotknutej FB stránky aj s doplnením o znenie samotných otázok (modré písmo)stráno a to

a)  Túto reakciu pána Roberta Kaffana z 8.10. 2018 o cca 20:00 hod.

b)  Túto reakciu pani Vlaďky Vydrovej z 10.10. 2018 o cca 8:00 hod.

c)   Túto reakciu pani Dany Michálkovej z 10.10. 2018 o cca 14:00 hod.

Odpovede kandidátky Márie Tomanovej a kandidáta Ferdinanda Turiniča mi do 2.11. 2018 do 24:00 hod. neboli aj napriek niektorým urgenciám ani doručené a ani neboli uverejnené na niektorej, mne dostupnej sociálnej sieti. Zatiaľ nehodnotím ich možné dôvody.

Preto som 2.11. 2018 ako prvú časť svojej aktuálnej reakcie ku problematike VV a VK infraštruktúry pripravil nasledovné zhodnotenie reakcií odpovedajúcich kandidátok a kandidáta.

Na prvé štyri okruhy otázok odpovedali všetci odpovedajúci kandidáti približne rovnako, resp. v podstate takmer rovnako, ako by som na ne v pozícii kandidáta odpovedal aj ja. Preto obsah ich odpovedí zhrniem takpovediac spoločne.

Otázka 1.

Podporíte Vy osobne ako kandidátka/kandidát a/alebo odporučíte svojim stanoviskom podporu petície, ktorej znenie bolo uverejnené v rámci týchto dvoch súborov ako Prvá strana petície a Druhá strana petície ?

K podpore petície sa v konečnom dôsledku súhlasne vyjadrili všetci traja odpovedajúci kandidáti. Poslankyňa Michálková ju aj organizuje. Bude teraz podľa nich na orgánoch obce, aby petíciu v súlade so zákonom a v záujme obyvateľov obce vybavili.

Otázka 2.

Ak by ste vykonávali funkciu starostky/starostu, vydali by ste pracovníkom OÚ obce Ch. Grob a/alebo prevádzkovateľovi pokyny k tomu, aby odstránili poruchu a aj aby dlhodobo vyriešili nevyhovujúcu situáciu na prečerpávacej stanici v lokalite PH-2?

Aj na túto otázku všetci traja odpovedajúci kandidáti vyjadrili v podstate obdobný názor, a to že by určite vykonali všetky nevyhnutné opatrenia na odstránenie problémov s VK infraštruktúrou v lokalite PH-2, ale že by po zvolení vykonali aj také kroky a opatrenia, aby k takýmto situáciám vôbec nedochádzalo.

Otázka 3.

Budete v rámci výkonu funkcie starostky/starostu v prípade zvolenia napĺňať uznesenia OcZ obce Ch. Grob ak to bude možné, resp. a ak vzniknú podľa Vás prekážky plnenia bude takéto uznesenia vetovať alebo budete v súčinnosti s OcZ obce Ch. Grob hľadať riešenie, ako prekážky pre naplnenie takýchto uznesení odstrániť?

Plnenie uznesení OcZ je podľa vyjadrení všetkých troch odpovedajúcich kandidátov pre nich zákonom, pričom ich prioritou , ako aj úzka spolupráca s poslaneckým zborom.

Všetci traja sa ďalej vyjadrili aj v tom duchu, že je potrebné zlepšiť komunikáciu medzi starostom obce a poslancami a aj medzi Obecným úradom a poslancami, resp. aj komisiami. Hľadanie kompromisných riešení  pri riešení rozporov medzi zastupiteľstvom a starostom je pre všetkých troch odpovedajúcich kandidátov samozrejmosťou.

Otázka 4.

Odporúčate súčasnému vedeniu obce Ch. Grob podniknúť kroky k tomu,

  1. a) aby vlastnícke práva ku VV a VK infraštruktúre v lokalite PH-2 boli za dohodnutých podmienok prevedené na obec Ch. Grob,
  2. b) aby sa predišlo vyhláseniu nútenej správy na VV a VK infraštruktúru v lokalite PH-2

U všetkých troch prevládal názor, že aktuálne boli vyhrotené najmä majetkovo-právne problémy lokality PH-2, resp. časti Čierna Voda, ďalej že ide o dlhodobý problém, ktorý vznikol neprevzatím infraštruktúry PH-2 do majetku a aj do správy obce. Poslankyne Michálková a Vydrová tiež konštatovali, že starosta nesplnil, resp. neriešil uznesenie, resp. uznesenia, ktoré k dotknutej problematike prijalo zastupiteľstvo. Poslankyňa Michálková zdôraznila aj otázku, že petíciou sledovali aj to, aby sa v tejto problematike angažovala viac aj verejnosť. Všetci traja by otázku prevzatia VK infraštruktúry riešili ako jednu z priorít a tiež považujú za prioritu pripraviť pre odovzdávanie infraštruktúry a aj komunikácií do majetku obce jasné pravidlá, aby obidve strany vedeli, čo majú zabezpečiť, resp. ako majú postupovať.

Vo veci toho, aby sa predišlo vyhláseniu nútenej správy, tak k tomu v podstate obdobne skonštatovali, že nebol doteraz k dispozícii potrebný rozsah informácií, ale všetci traja považujú za jednu zo svojich priorít to, aby už teraz zasadnutie OcZ prijalo kroky pre zabránenie nútenej správy. Poslankyňa Michálková aj preto podporila a aj pomohla zorganizovať petíciu. proti nútenej správa na PH-2, resp. aby bola vyhlásená v prospech BVS, a.s.

Odpovede zo strany troch odpovedajúcich kandidátov na otázku 5. a aj na otázku 6. odporúčam pozrieť v odpovediach jednotlivých odpovedajúcich. Tie sú jednak už takpovediac konkrétne odlišné a odrážajú logicky odlišnú mieru informovanosti jednotlivých odpovedajúcich kandidátok na starostku alebo kandidáta pána Roberta Kaffana. Odporúčam si ich pripomenúť v ich kopletnom obsahu, na ktorý sú uvedené linky vyššie v texte tohto článku.

...

Vo svojich reakciách na odpovede kandidátov som avizoval, že ku položeným otázkam 5. a 6. budem písať svoje komentáre, resp. poskytnem aj doplňujúce informácie.

Predpokladal som, že sa mi to podarí skôr, ale udalosti okolo čiernej stavby na okraji lokality PROMCEN pri vyústení Jelšovej ulice na Vajnorskú ulicu ma donútili venovať sa iným činnostiam, ktoré vyústili do dvoch podaní, ktoré sú popísané v článku  „Sťažnosť na čiernu stavbu a podnet na vyhlásenie nútenej správy.“

Aj/alebo najmä z tohto dôvodu pokračujem v prezentovaní dôležitých informácií, ktoré súvisia s problémami okolo VV a VK infraštruktúry v lokalitách PH-2, ale aj 5. Element a aj PH-1, resp. PH-3 a sú súčasťou odpovedí na položené otázky 5. a 6. Práve z dôvodov, resp. pod vplyvom udalostí od začiatku októbra 2018 bude môj postup, resp. prístup k prezentovaniu mojich odpovedí bude trošku iný, ako som mal v pláne realizovať predtým.

Ďalšie vyjadrenia však už budú súčasťou samostatného článku.

Počet zobrazení: 436

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby