CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Odstúpenie od nájomnej a aj od kúpnej zmluvy pre areál ZŠ s MŠ.

Po zasadnutí zastupiteľstva obce dňa 6.11. 2018 ku prejednaniu petície obyvateľov lokality PH-2 vo veci riešenia ich VV a VK infraštruktúry, resp. do určitej miery aj na základe príspevku ku nevyhnutnosti nadstavby nedávno dokončenej školy, ale skôr, resp. najmä po vyhodnotení následných diskusií k obidvom spomínaným „podnetom/udalostiam“ som prijal ďalej popisované rozhodnutie, ku ktorému považujem za potrebné uverejniť aj nejaké stručné vysvetlenie, resp. komentár.

Po vyhodnotení naloženia s opakovanými pokusmi MCST, a.s. o spoluprácu s obcou Chorvátsky Grob pri riešení niektorých verejno-prospešných záležitostí, ktorú alebo MCST, a.s. sama navrhovala alebo k nej bola “trošku pritlačená“, odoslala dnes doporučenou poštou MCST, a.s. obce Chorvátsky Grob nasledovné listy :

  1.  Odstúpenia MCST, a.s. od kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena č. MC/CHG-1101/2014-ZŠ

  2.  Odstúpenie MCST, a.s. od nájomnej zmluvy č. MCST/OChG-02/2014.

Ide o zmluvy, ktoré boli v závere roka 2014 uzavreté medzi MCST, a.s. a obcou Ch. Grob ako riešenie vzniknutej situácie s ohrozením ponúknutých dotácií od Ministerstva školstva SR pre výstavbu ZŠ s MŠ v lokalite Čierna Voda. Tie ponúkané a aj ďalšie dotácie celkom vo výške cca 600 tisíc EUR sa získať podarilo, ale boli nakoniec použité na inú výstavbu, a to aj so všetkými poznatkovými výstupmi z prípravy  dokumentácie pre ZŠ s MŠ v lokalite PROMCEN, a to vrátane zneužitia autorských práv projektanta.

Rozhodnutiu o odstúpení od obidvoch zmlúv predchádzala opakovaná snaha MCST, a.s. dohodnúť sa na využití vydaného územného rozhodnutia a aj stavebného povolenia, a to či už na výstavbu ďalšej obecnej alebo súkromnej MŠ, resp. na výstavbu súkromnej ZŠ s MŠ.

Keďže súčasné vedenie obce Ch. Grob z nejakého dôvodu dlhodobo neprejavilo reálny záujem využiť pozemok, resp. pozemky v lokalite PROMCEN pre výstavbu ZŠ s MŠ žiadnym zo spôsobov/postupov, navrhovaných MCST, a.s. a ani z vlastnej iniciatívy, hoci k tomu existovalo viacero právoplatných uznesení OcZ obce Ch. Grob, čo spôsobovalo dlhodobú nemožnosť užívať aj pozemky MCST, a.s. o výmere cca 11 200 m2, rozhodla sa spoločnosť MCST, a.s. pristúpiť ku takým právnym krokom, ktoré jej pri ochrane práv a právom chránených záujmov umožňujú zákony SR.

Podľa vyjadrení v podstate všetkých kandidátov do samosprávnych orgánov obce Chorvátsky Grob nie je ani v budúcnosti možné predpokladať, že by doterajšie finančné a aj časové investície do prípravy výstavby I. etapy ZŠ v lokalite PROMCEN boli využité.

K prijatiu popisovaného rozhodnutia mňa osobne primälo aj pomerne veľké množstvo vyjadrení niektorých možno menej informovaných obyvateľov obce, ktorí sú podľa obsahu niektorých aktuálne uverejnených videozáznamov vo vzťahu ku výstavbe ZŠ s MŠ v lokalite PROMCEN zmanipulovaní množstvom nepravdivých informácií, že nemožnosť výstavby ZŠ s MŠ v lokalite PROMCEN spôsobila svojim konaním MCST, a.s.

Aj keď viem, že pred každým voľbami (do NR SR do VÚC a aj do orgánov samosprávy) sú mnohí jedinci riadení „marketingovou časťou mozgu“, pre mňa osobne prístupy viacerých obyvateľov obce Ch. Grob ku posudzovaniu konania MCST, a.s. v prostredí obce Ch. Grob vrátane viacerých kandidátov presiahli únosnú mieru. A je mi jedno, či to je iba dôsledok „marketingového myslenia“ alebo je to závisť alebo iba ventilovanie nejakých frustrácií, alebo je to dôsledok tých nepravdivých informácií.

V minulosti som venoval pomerne veľa času a aj prezentoval veľké množstvo podkladov o nepravdivosti množstva vyjadrení napr. ku problematike výstavby ZŠ s MŠ alebo ku zmene ÚPN-O pre lokalitu PROMCEN alebo ku riešeniu dodávok pitnej vody a aj ku riešeniu odvádzania splaškov alebo ku riešeniu dopravy po Triblavinskej ulici a aj do lokality PROMCEN. Výsledkom mojej dlhodobej vysvetľovacej snahy bolo okrem získania pomerne širokej podpory v radoch obyvateľov obce (aj keď sa to mnohí boja prejaviť verejne, čo už je vo vzťahu ku údajnej demokracii naozaj na pováženie) a aj nemalé množstvo reakcií či už v komunite na FB, ale aj anonymne v Anonymke, resp. aj zo strany viacerých súčasných kandidátov na poslancov OcZ obce Ch. Grob, ktoré ma nabádajú ku sformulovaniu charakteristiky, že mnohé z tých vyjadrení sú prejavom úpornej snahy budovať socialistický selektívny kapitalizmus (SSK), ktorý ale nemá nič ani so slušným Slovenskom, ani so spájaním sa pod touto značkou, či rozdeľovaním sa za účelom získania viac hlasov, ďalej ani s transparentným riadením uzavretej skupiny na FB, ale ani s bystrým prístupom ku samospráve.

Podľa tých, čo presadzujú SSK, platí okrem iného aj toto:

  • niekto mať majetok môže a niekto iný nie,
  • niekto môže stavať čo chce a aj na ornej pôde a v extraviláne a niekto iný nemôže ani realizovať vynútenú zmenu na pozemkoch v intraviláne v centre obce, ktoré sa na podnikateľské účely vrátane živočíšnej výroby už logicky využívať nemôžu,
  • niekto môže peniaze rozhadzovať vidlami po okolí ako hnoj (obec Ch. Grob) a niekto iný nemôže tvoriť dokonca ani zisk, hoci mu to prikazujú zákony SR,
  • niekto má budovať verejne využívanú infraštruktúru, hoci to situácia a odborné posúdenia nevyžadujú a inému to urobíme zo spoločných peňazí.

Takto sa ale nebuduje ani slušná a ani občianska spoločnosť, ale len a len ten SSK, teda Socialistický Selektívny Kapitalizmus!

Odstúpenie od obidvoch zmlúv a aj rozhodnutie podniknúť ďalšie potrebné právne a iné kroky je mojou odpoveďou na stav v tomto štáte a aj na jeho nižších zložkách, resp. až úplne dole na úrovni miest, obcí a ich obyvateľov.

Počet zobrazení: 345

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby