CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Odstúpenie od nájomnej a aj od kúpnej zmluvy pre areál ZŠ s MŠ.

Po zasadnutí zastupiteľstva obce dňa 6.11. 2018 ku prejednaniu petície obyvateľov lokality PH-2 vo veci riešenia ich VV a VK infraštruktúry, resp. do určitej miery aj na základe príspevku ku nevyhnutnosti nadstavby nedávno dokončenej školy, ale skôr, resp. najmä po vyhodnotení následných diskusií k obidvom spomínaným „podnetom/udalostiam“ som prijal ďalej popisované rozhodnutie, ku ktorému považujem za potrebné uverejniť aj nejaké stručné vysvetlenie, resp. komentár.

Po vyhodnotení naloženia s opakovanými pokusmi MCST, a.s. o spoluprácu s obcou Chorvátsky Grob pri riešení niektorých verejno-prospešných záležitostí, ktorú alebo MCST, a.s. sama navrhovala alebo k nej bola “trošku pritlačená“, odoslala dnes doporučenou poštou MCST, a.s. obce Chorvátsky Grob nasledovné listy :

  1.  Odstúpenia MCST, a.s. od kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena č. MC/CHG-1101/2014-ZŠ

  2.  Odstúpenie MCST, a.s. od nájomnej zmluvy č. MCST/OChG-02/2014.

Ide o zmluvy, ktoré boli v závere roka 2014 uzavreté medzi MCST, a.s. a obcou Ch. Grob ako riešenie vzniknutej situácie s ohrozením ponúknutých dotácií od Ministerstva školstva SR pre výstavbu ZŠ s MŠ v lokalite Čierna Voda. Tie ponúkané a aj ďalšie dotácie celkom vo výške cca 600 tisíc EUR sa získať podarilo, ale boli nakoniec použité na inú výstavbu, a to aj so všetkými poznatkovými výstupmi.

Rozhodnutiu o odstúpení od obidvoch zmlúv predchádzala snaha MCST, a.s. dohodnúť sa na využití vydaného územného rozhodnutia a aj stavebného povolenia, a to či už na výstavbu ďalšej obecnej alebo súkromnej MŠ, resp. na výstavbu súkromnej ZŠ s MŠ.

Keďže súčasné vedenie obce Ch. Grob z nejakého dôvodu dlhodobo neprejavilo reálny záujem využiť pozemok, resp. pozemky v lokalite PROMCEN pre výstavbu ZŠ s MŠ žiadnym zo spôsobov/postupov, navrhovaných MCST, a.s. a ani z vlastnej iniciatívy, hoci k tomu existovalo viacero právoplatných uznesení OcZ obce Ch. Grob, čo spôsobovalo dlhodobú nemožnosť užívať pozemky o výmere cca 11 200 m2, rozhodla sa spoločnosť MCST, a.s. pristúpiť ku takým právnym krokom, ktoré jej pri ochrane práv a právom chránených záujmov umožňujú zákony SR.

Podľa vyjadrení v podstate všetkých kandidátov do samosprávnych orgánov obce Chorvátsky Grob nie je ani v budúcnosti možné predpokladať, že by doterajšie finančné a aj časové investície do prípravy výstavby I. etapy ZŠ v lokalite PROMCEN boli využité.

K prijatiu popisovaného rozhodnutia mňa osobne primälo aj pomerne veľké množstvo vyjadrení niektorých možno menej informovaných obyvateľov obce, ktorí sú podľa obsahu niektorých aktuálne uverejnených videozáznamov vo vzťahu ku výstavbe ZŠ s MŠ v lokalite PROMCEN zmanipulovaní množstvom nepravdivých informácií.

Aj keď viem, že pred každým voľbami (do NR SR do VÚC a aj do orgánov samosprávy) sú mnohí jedinci riadení „marketingovou časťou mozgu“, pre mňa osobne prístupy viacerých obyvateľov obce Ch. Grob ku posudzovaniu konania MCST, a.s. v prostredí obce Ch. Grob vrátane viacerých kandidátov presiahli únosnú mieru. A je mi jedno, či to je iba dôsledok „marketingového myslenia“ alebo je to závisť alebo iba ventilovanie nejakých frustrácií, alebo je to dôsledok tých nepravdivých informácií.

V minulosti venoval pomerne veľa času a aj prezentoval veľké množstvo podkladov o nepravdivosti množstva vyjadrení napr. ku problematike výstavby ZŠ s MŠ alebo ku zmene ÚPN-O pre lokalitu PROMCEN alebo ku riešeniu dodávok pitnej vody a aj ku riešeniu odvádzania splaškov alebo ku riešeniu dopravy po Triblavinskej ulici a aj do lokality PROMCEN. Výsledkom mojej dlhodobej vysvetľovacej snahy bolo okrem získania pomerne širokej podpory v radoch obyvateľov obce (aj keď sa to mnohí boja prejaviť verejne, čo už je naozaj na pováženie) aj nemalé množstvo reakcií či už v komunite na FB, ale aj anonymne v Anonymke, resp. aj zo strany viacerých súčasných kandidátov na poslancov OcZ obce Ch. Grob, ktoré ma nabádajú ku sformulovaniu charakteristiky, že mnohé z tých vyjadrení sú prejavom úpornej snahy budovať socialistický selektívny kapitalizmus (SSK), ktorý ale nemá nič ani so slušným Slovenskom, ani so spájaní sa pod touto značkou, či rozdeľovaním sa a ani s transparentným riadením uzavretej skupiny na FB, ale ani s bystrým prístupom ku samospráve.

Podľa tých, čo presadzujú SSK, platí okrem iného aj toto:

  • niekto mať majetok môže a niekto iný nie,
  • niekto môže stavať čo chce a aj na ornej pôde a v extraviláne a niekto iný nemôže ani realizovať vynútenú zmenu na pozemkoch v intraviláne v centre obce, ktoré sa na podnikateľské účely vrátane živočíšnej výroby už logicky využívať nemôžu,
  • niekto môže peniaze rozhadzovať vidlami po okolí ako hnoj (obec Ch. Grob) a niekto iný nemôže tvoriť dokonca ani zisk, hoci mu to prikazujú zákony SR,
  • niekto má budovať verejne využívanú infraštruktúru, hoci to situácia a odborné posúdenia nevyžadujú a inému to urobíme zo spoločných peňazí.

Takto sa ale nebuduje ani slušná a ani občianska spoločnosť, ale len a len ten SSK, teda Socialistický Selektívny Kapitalizmus!

Odstúpenie od obidvoch zmlúv a aj rozhodnutie podniknúť ďalšie potrebné právne a iné kroky je mojou odpoveďou na stav v tomto štáte a aj na jeho nižších zložkách, resp. až úplne dole na úrovni miest, obcí a ich obyvateľov.

Počet zobrazení: 300

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby