CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Doplnenie informácií o procese výstavby ZŠ s MŠ na Čiernej Vode.

V článku "Aktuálne informácie o vývoji v procese novej školy na Č. Vode" som informoval verejnosť o tom, že MCST, a.s. vydala súhlas pre obec Ch. Grob so vstupom na svoje pozemky, pričom som uviedol aj dôvody pre vydanie tohto súhlasu.

Keďže som bol v Anonymke oslovený pánom Michalíkom k odpovedi na jeho otázky, resp. na vysvetlenie niektorých mojich vyjadrení, tak cez blog a následne aj cez novú FB stránku komunity obyvateľov obce uvediem požadované odpovede a aj možné vysvetlenie hľadania riešenia východiska zo situácie.

1.

K môjmu konštatovaniu, že "vedenie obce zrejme intenzívne pripravovalo nejaké východisko z tejto situácie....,"  pána Michalíka zaujímalo to východisko, resp. o aké východisko sa jedná.

Po viacerých rokovaniach so zástupcami vedenia obce Ch. Grob a vysvetľovaní si toho, čo by mal obsahovať, resp. zahŕňať právny úkon prevodu práv, povinností a záväzkov stavebníka, urobila MCST, a.s. prvú formálnu časť tohto právneho úkonu a listom č. MCST/OChG-3152907-ŠS poskytla obci Ch. Grob právo vystupovať v ďalšom ako stavebník I. etapy stavby ZŠ s MŠ v časti Čierna Voda.

Keďže obidvaja vybratí uchádzači odmietli uzavrieť zmluvu o výstavbe I. etapy ZŠ s MŠ, tak bolo potrebné nájsť také východisko z tejto situácie, aby jednak bola vybudovaná škola, ale zároveň aby obec neprišla o dotáciu 280 000 EUR. Ak si dobre pamätám, tak bola verejne prezentovaná informácia o to, že Ministerstvo školstva SR predĺžilo termín pre výstavbu ZŠ a teda aj termín pre vyčerpanie spomínanej dotácie.

V mojom vyjadrení mám teda na mysli východisko, ktoré obci umožní realizovať I. etapu ZŠ s MŠ v požadovanom, presnejšie do stanoveného termínu. 

2.

K môjmu konštatovaniu, že "MCST povolila vstup za účelom " vykonávaných stavebných a/alebo iných prípravných činností, ktoré budú nevyhnutné pre zabezpečenie vykonania tzv. stavebnej prípravy I. etapy ZŠ s MŠ." pána Michalíka zaujímalo to, "čo sa na resp. v blízkosti pozemkov MCST,a.s. bude diať a či môžem objasniť, čo si má verejnosť pod pojmom "prípravnými činnosťami konkrétne predstaviť/ očakávať"

Ako som už uviedol vyššie, listom č. MCST/OChG-3152907-ŠS poskytla NCST, a.s. obci Ch. Grob právo vystupovať v ďalšom ako stavebník I. etapy stavby ZŠ s MŠ v časti Čierna Voda.

To znamená, že obec vo vlastnej réžii môže v súlade s podmienkami niektorého zo stavebných povolení realizovať všetky činnosti, ktoré súvisia s realizáciou niektorého zo samostatných stavebných objektov, vymedzeného tým niektorým z celkom troch stavebných povolení, vydaných pre I. etapu stavby ZŠ s MŠ.  

MCST, a.s. s ohľadom na svoje záväzky jednak z nájomnej zmluvy, ale aj zo stavebných povolení, resp. z vyjadrení MCST, a.s., ktoré sú ich integrálnou súčasťou, nemá dôvod analyzovať detaily postupu, zvoleného obcou Ch. Grob pri realizácii I. etapy stavby ZŠ s MŠ. Na druhej strane MCST, a.s. vo svojom písomnom súhlase uviedla požiadavky k tomu, aby v súlade s doteraz diskutovanými podmienkami súčinnosti MCST, a.s. ako vlastníka priľahlých pozemkov dotknutej I. etapy stavby ZŠ s MŠ obec Ch. Grob rešpektovala pozíciu obidvoch subjektov a koordinovala s MCST, a.s.  svoje postupy až do úrovne subdodávateľov minimálne dovtedy, kým nebudú vyriešené všetky detaily pripojenia na inžinierske siete pre obdobie výstavby.

V závere si dovoľujem vysloviť presvedčenie, že po zabezpečení výkonu povinností, vyplývajúcich obci Ch. Grob či už zo zákonných predpisov alebo zo zmluvných vzťahov, prípadne z interných predpisov obce bude vedenie obce informovať verejnosť o všetkom, čo so začatými aktivitami okolo realizácie I. etapy stavby ZŠ s MŠ súvisí.

Počet zobrazení: 189

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby