CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Videozáznamy z rokovania obecného zastupiteľstva 16.04.2019

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu

2. Návrh na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v obci Chorvátsky Grob

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia – Štatút Obce Chorvátsky Grob

4. Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

5. Návrh VZN – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Chorvátsky Grob

6. Návrh VZN o odstraňovaní invazívnych druhov rastlín

7. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

8. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Chorvátsky Grob

9. Návrh na poskytnutie členského príspevku OŠK

10. Návrh rozpočtu obce Chorvátsky Grob na rok 2019

11. Návrh Dohody o mimosúdnom vysporiadaní záväzkov účastníkov (Obec Chorvátsky Grob c/a PMA spol., s.r.o.)

12. Prípad hodný osobitného zreteľa – prenájom pozemkov v užívaní PD

13. Schválenie zámeru na uzavretie nájomnej zmluvy so spol. LENNSON s.r.o.

14. Zverenie správy nehnuteľností vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob Základnej škole s materskou školou

15. Nelegálne kompostovisko v areáli poľnohospodárskeho družstva na Hlbokej ceste

16. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku 294/2 (p. Jureníková)

17. Riešenie kritického úseku ulica Monarská Alej - Pezinská ulica

18. Žiadosť o montáž spomaľovačov na Jaseňovej ulici

19. Informácia o stave súdnych konaní

20. Informácia o plnení uznesení (uzn. č. 17/2019)

20. Informácia o plnení uznesení (uzn. č. 5/2019)

20. Informácia o plnení uznesení (uzn. č. 4/2019)

21. Informácia o plnení uznesení (uzn. č. 22/2019)

22. Rôzne a interpelácie poslancov

23. Vystúpenie občanov, záver

Počet zobrazení: 152

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby