CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Videozáznam zo schôdze obecného zastupiteľstva 06.02.2019

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu


2. Návrh na obstaranie Územného plánu obce Chorvátsky Grob - Zmeny a doplnky č. 2/2019


3. Voľba hlavného kontrolóra obce Chorvátsky Grob

4. Návrh na schválenie VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob


5. Vzdanie sa funkcie konateľa a návrh na odvolanie členov dozornej rady Obecného podniku služieb Chorvátsky Grob s. r. o.


6. Schválenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob


7. Schválenie štatútu obce Chorvátsky Grob

8. Zriadenie denného stacionára v obci Chorvátsky Grob – oprava uznesenia

9. Návrh na zriadenie samostatného právneho subjektu ZŠ s MŠ Javorová alej Chorvátsky Grob

10. Schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa (žiadateľ EKOBUNGALOV s. r. o.)

11. Poslanecký návrh p. poslankyne Valockej


12. Rôzne a interpelácie poslancov

13. Informácie z konania schôdze Komisie pre školstvo, kultúru a šport

14. Voľba člena Komisie pre školstvo, kultúru a šport. Záver.

Počet zobrazení: 189

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

Komentár osoby Elena Pokornakova o Marec 15, 2019 na 9:55pm
Och tu mi suseda hovorí žo to je Benčíkov pohrobok pani Danka Michalkovie:)
Komentár osoby Elena Pokornakova o Marec 15, 2019 na 9:53pm
Bože ta šialená rachetická staršia pani poslankyňa je kto?

© 2023   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby