CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Videozáznam zo schôdze obecného zastupiteľstva 22.01.2019

Úvod, voľba návrhovej komisie, určenie skrutátora, zapisovateľa, schválenie programu

Návrh na schválenie predaja pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa

Návrh na schválenie prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa (nájomca ZUŠ)

Rada školy – odvolanie a voľba členovPoslanecký návrh poslankyne p. ValockejPredloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy zameranej na realizáciu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, názov projektu: Zriadenie denného stacionáru v obci Chorvátsky Grob

Predloženie Žiadosti O POSKYTNUTIE PODPORY FORMOU DOTÁCIE NA ROK 2019 v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde, názov projektu: Verejná splašková kanalizácia ulíc Vajnorská, Pezinská, Triblavinská a Hlavný dvor

Voľba členov komisie pre školstvo, kultúru a šport

Voľba členov komisie pre územné plánovanie a výstavbu, životné prostredie a bezpečnosť

Voľba členov komisie pre financie, dotácie a sociálne veci

Zmena územného plánu Obce Chorvátsky Grob

Informácia o mimosúdnom vysporiadaní s hlavným kontrolórom

Schválenie zloženia pracovnej komisie pre zistenie technického stavu v ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob na Školskej ako aj ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob elokované pracovisko Javorová alej

Rôzne a interpelácie poslancov

Počet zobrazení: 156

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby