CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, návrh na voľbu 3 členov návrhovej komisie, voľba 2 overovateľov uznesení a zápisnice z rokovania, schválenie návrhu programu rokovania

2. Zámer rozšírenia križovatky ulíc Jelšová a Vajnorská na pozemkoch parc. č. 1656/854, 1656/881, zriadenia zastávky MHD na pozemku parc. č. 1656/841

3. Žiadosť o stanovisko obce k používaniu chodníka - MCST

4. Súhlas s umiestnením vykrývača Orange

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2019 obce Chorvátsky Grob o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení, zriadených na území obce Chorvátsky Grob - návrh obce


6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2019 obce Chorvátsky Grob o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení, zriadených na území obce Chorvátsky Grob – poslanecký návrh


7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č .... /2019 o odstraňovaní invazívnych druhov rastlín

8. Návrh predaja pozemku parcela registra "C" číslo 2367/13 o výmere 106 m2,druh pozemku- zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Chorvátsky Grob spôsobom, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa - Turinič.

9. Súhlas so zámerom predaja pozemku parcela registra "E" číslo 294/48 (294/2) o výmere 13 m2,druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Chorvátsky Grob - Dehelan

10. Návrh na poskytnutie dotácií


11. Návrhy a odporúčania komisií OcZ


12. Nadobudnutie pozemku a infraštruktúry do majetku obce

13. Informačný materiál - Zriadenie pobočky Slovenskej pošty v prenajatých priestoroch Coop Jednota Galanta, spotrebné družstvo v časti Čierna Voda.

14. Úprava náplne práce Komisie pre školstvo, kultúru a šport


15. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 1569/246 p. Galiovský

16. Žiadosť o zmenu regulácie územného plánu na parcelách č. 733/200, č. 733/201, č. 733/203 a č. 733/70 žiadateľa Ing. Anna Galovičová

17. Žiadosť o súhlas s vypracovaním zámeru, resp. výstavby nových obecných objektov na Školskej ulici

18. Žiadosť o schválenie zámeru výstavby cyklotrasy medzi časťami Monar a Výhon

19. Rámcová zmluva o spolupráci medzi spol. IPON SK s.r.o.

20. Kontrola plnenia uznesení OcZ


21. Návrh rozpočtového opatrenia obce

22. Rokovací poriadok Komisií OcZ

23-26. Interpelácie poslancov, rôzne, vystúpenie občanov, záver

Počet zobrazení: 259

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby