CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu


2. Nadobudnutie pozemku a infraštruktúry do majetku obce

3. Záverečný účet obce Chorvátsky Grob 2018

4. Prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo.

5. Prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa pre LENSSON, s.r.o.

6. Stanovisko k výstavbe rodinného domu pre p. Plešková

7. Predaj pozemku pre p. Dehelana

8. Prenájom nebytového priestoru pre Prima banka Slovensko, a.s.

9. Zmena podmienok nájmu nehnuteľnosti medzi obcou a Obecným podnikom služieb Chorvátsky Grob, s.r.o.

10. Odmena – Hlavný kontrolór

11. Rozpočtové opatrenie č.2/2019 obce Chorvátsky Grob

12. Zásady odmeňovania OcZ Chorvátsky Grob

13. Zrušenie členstva obce Chorvátsky Grob Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty

14. Návrh rámcovej koncepcie Participatívneho rozpočtu v obci Chorvátky Grob na rok 2019

15. Uznesenie OZ o začatí obstarávania Územného plánu obce Chorvátsky Grob č. 14


16. Návrh Rokovacieho poriadku OcZ

17. Návrh Štatútu obecných novín "Chorvatan"

18. Kontrola plnenia uznesení OcZ

19. Interpelácie poslancov

20. Rôzne

21. Návrhy a odporúčania komisií OcZ

22-23. Vystúpenie občanov, záver

Počet zobrazení: 243

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby