CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Právna analýza pre pána Tinku je asi výmysel alebo omyl!

V tejto takej slabšej "férovkovej" tretej rane sa chcem vrátiť k takmer právnej analýze, ktorú tu na www.chorvatania.sk a aj na FB obce Chorvátsky Grob uverejnil pán Jozef Tinka v článku "PRÁVNA ANALÝZA „MAGÁLOVHO IHRISKA“ A – AKO RÝCHLO POSTAVIŤ ŠKOLU".

Ešte pred jeho prečítaním som sa na základe priebehu rokovania OcZ obce Ch. Grob dňa 25.8. 2014 rozhodol požiadať obec Ch. Grob o poskytnutie všetkých podkladov, ktoré budú poskytnuté advokátskej kancelárii pri posudzovaní konania obce vo veci využitia ihriska (pozri tento článok so žiadosťou na obec "Pre verejnosť so záujmom o informácie o škole."

Po prečítaní si uvedeného článku som s výnimkou údajnej právnej analýzy reagoval v podstate na väčšinu posolstiev pána Tinku v mojom článku "Namiesto férovky Tinka! Ako inak." Po jeho prvotnom „rozobratí“ aj s advokátskou kanceláriou, s ktorou spolupracuje MCST, a.s. aj pri riešení káuz s obcou Ch. Grob, môžem skonštatovať nasledovné.

Aj keď zatiaľ nemáme s právnikmi MCST, a.s. všetky podklady a teda nemusí byť náš názor úplne právne analyticky vyčerpávajúci, tak môžem vysloviť pochybnosť o tom, či vôbec pánovi Jozefovi Tinkovi nejaká renomovaná kancelária radila. Ak áno, potom mu určite z hľadiska právnych záverov radili niečo iné, ako pán Tinka uverejnil.

Pán Tinka okrem iného v jeho možno právnej analýze tvrdí, že pre porušenie nájomného vzťahu mala vzniknúť škoda nesprávnym úradným postupom. To je dosť za vlasy pritiahnuté konštatovanie, resp. dosť nesprávna úvaha, keďže podľa dostupných informácií išlo v tomto prípade o vystupovanie obce ako právnickej osoby v súkromnom vzťahu a preto prichádza do úvahy iba náhrada škody pre porušenie zmluvných alebo zákonných povinností. A v takýchto prípadoch aj podľa opakovaných vyjadrení pána Tinku musí rozhodnúť nezávislý súd. Otázkou je, či pán Magál alebo TJ Elán nejakú žalobu vôbec podali.

Rovnako pritiahnuté za vlasy, resp. až vtipné je aj konštatovanie o subvenčnom podvode, ktorého by sa mala dopustiť obec Ch. Grob, keď mala stavať chodník na nevysporiadanom pozemku.

Ak by sme to konštatovanie pána Tinku mali brať do dôsledkov, tak v spore o nepovolené stavby v rámci tzv. nového jazdeckého areálu, ktorý je vedený proti pánovi Slavomírovi Magálovi ako samostatne hospodáriacemu roľníkovi na Okresnom súde v Pezinku, by sme už nemali čo riešiť. Pán Magál sa teda podľa úvahy pána Tinku dopustil subvenčného podvodu vo výške celkom 650 000,0 EUR, pretože rekonštruoval stavby, ktoré neboli v prospech takejto rekonštrukcie vysporiadané.

Obdobne je možné vysloviť pochybnosť o priamej konzultácii pána Tinku s renomovanými právnikmi aj podľa ďalšieho jeho vyjadrenia sa, že „obec nebude najbližších 25 rokov reálnym vlastníkom“, čo je absolútnym pojmovým nezmyslom, pretože obec je reálnym vlastníkom pozemkov na ihrisku v časti Čierna Voda! A bude záležať iba na šikovnosti obce a/alebo jej právnych zástupcov, ako dôrazne a najmä ako rýchlo dokáže svoje vlastníctvo preukázať a aj uplatniť.

Zároveň bude potrebné vyhodnotiť aj to, či požiadavka na vykonanie právneho posúdenia nebola iba zámienkou niečo opäť oddialiť. Resp. aby to nedopadlo tak, ako s inou obdobnou aktivitou tej istej zostavy 4 poslancov za starú časť obce Ch. Grob, konkrétne v požiadavke na vykonanie auditu dvoch rozsudkov súdov SR na pôde Finančnej komisie OcZ obce Ch. Grob. 

Bolo k tomu dokonca aj prijaté Uznesenie OcZ č. 110/2011, podľa ktorého Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykonanie auditu postupu obce pri nakladaní s majetkom štátu a obce, týkajúceho sa pozemkov a stavieb v rámci bývalého jazdecko-hospodárskeho areálu TJ Elán, ako formu vybavenia podnetov štyroch poslancov a spol. MCST a.s. (list č. 892604-ŠS) a to tak , že komisia pre financie a správu majetku obce v priamej súčinnosti s právnym poradcom obce JUDr. Swanovou a právnikom JUDr. Malatom a zástupcov súčasných vlastníkov dotknutých nehnuteľností vykoná audit postupu obce a vypracuje písomný záver auditu v termíne najneskôr do 31.8. 2011. Písomný záver auditu bude prerokovaný na septembrovom rokovaní OcZ a obidva podnety budú vyriešené / uzavreté uznesením zastupiteľstva k záverom auditu komisie pre financie a správu majetku obce.

Napriek tomu, že sa všetky uznesenia OcZ deklarujú pravidelne ako splnené, tak nebol prerokovaný ani záver auditu 4 poslancov a ani podnet MCST, a.s. voči nim. Tak sa teraz rieši náhrada škody a zároveň aj permanentná konfrontácia medzi poslancami.

O to zrejme niekomu išlo vtedy a ide mu o to podľa mňa aj teraz. Už som to napísal viackrát : 

"Rozdeľuj a panuj!"

Počet zobrazení: 243

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby