CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Podanie vo veci netransparentostí s čerpaním fondov EÚ.

Tento komunitný web sa stal pred cca 4 mesiacmi miestom, kde vyvrcholila diskusná konfrontácia ohľadne dlhodobo zabudnutého vypovedania jednej nájomnej zmluvy na využívanie obecného pozemku, ktorá bola naštartovaná a aj súbežne s diskusiu na facebook stránke Obec Chorvátsky Grob, spravovanej aj napriek jej veľavravnému názvu bývalým zamestnancom OÚ Petrom Matulom.

Všetci si na tú kauzu zrejme v nejakej súvislosti spomínate, pretože súvisela s tiež dlhodobo neriešeným problémom, a to s výstavbou novej školy a aj novej škôlky, ktoré sú s ohľadom na pomerne veľkú výstavbu v rámci celej obce chorvátsky Grob, ale najmä v jej časti Čierna Voda nevyhnutné.

Zhodou okolností v tom istom čase vrcholila, resp. dostávala sa do finále aj moja taktiež dlhodobá, politicko-občianska iniciatíva, týkajúca sa otvorenia kauzy s mimoriadne čudným prideľovaním dotácií, resp. prostriedkov z fondov EÚ a najmä čudným praktikám pri kontrole ich čerpania, ku ktorej bola pripravená v podstate kompletná analýza a z väčšej časti aj návrh možného občianskeho riešenia hroziacej straty z pozastavených a/alebo dokonca zo zadržaných fondov EÚ.

Po rokovaní - nerokovaní OcZ obce Ch. Grob dňa 4.8. 2014 a najmä po neskoršom uverejnení správ o rokovaní Školskej a Stavebnej komisie OcZ obce Ch. Grob som sa však rozhodol pozastaviť práce na úplnej finalizácii potrebných podkladov, nakoľko som sa rozhodol spustenie finálnej etapy tej iniciatívy podriadiť možnosti presadiť reálne rozbehnuté riešenie výstavby kontajnerovej školy pre obce Ch. Grob časť Čierna voda. O mojom ďalšom konaní vo veci projektu Novej školy je na tomto komunitnom serveri www.chorvatania.sk pomerne dosť článkov, ktoré dosť detailne popisujú jednak moje konkrétne kroky, ale aj ich ciele a aj realizačné výstupy.

Zvažoval som, kedy nastane čas, resp. kedy už budem mať k dispozícii potrebný priestor pre to, aby som tú svoju iniciatívu okolo čudných praktík ohľadne čerpania fondov EÚ dotiahol do konca a urobil ten povestný posledný krok. Predpokladal som, že po rokovaní OcZ obce Ch. Grob dňa 17.10. 2014 a po rozhodnutí o projekte Novej školy to celé bude mať čas, keď sa stabilizuje projekt školy a keď bude reálne priestor na vecné a pragmatické kroky.

K takej úvahe ma viedol predpoklad, že po upokojení vášní okolo ihriska v časti Čierna Voda bude priestor najmä na dotiahnutie projektu Novej školy a že si obyvatelia obce uvedomia pomerne výhodnú situáciu pre naštartovanie viacerých vecí/projektov vo verejnom záujme k lepším šanciam. Ale žiaľ nestalo sa tak.

Namiesto tvorivej spolupráce a intenzívnym prácam na projekte Novej školy sa aj fungovanie obce Ch. Grob stalo súčasťou naozaj neuveriteľne vyhroteného predvolebného boja v tejto obci. Pritom nemám na mysli konanie konkrétnych ľudí z obce, ale pôsobenie volebných zoskupení proti sebe navzájom a aj proti OÚ obce Ch. Grob všeobecne, ktorého súčasťou sa stal aj projekt Novej školy. Takýto status je dokumentovaný vo viacerých mojich článkoch, ale z hľadiska tohto aktuálne uverejneného článku sú to najmä nasledovné články:

V ostatných dňoch pred začatím moratória som sa niekoľkokrát pokúšal verejne cez články tu na blogu a aj prostredníctvom odkazov na ľudí z vedenia Urbárskeho spoločenstva vysvetliť to, že ja nie som ich prirodzený nepriateľ, ale že celý problém je v niečom inom.

Keďže moja iniciatíva vyšla v podstate nazmar, pretože ne ňu ani pán Granec priamo a ani nikto iný nepriamo nijako nezareagoval, tak som zvažoval ďalšiu alternatívu postupu s poukázaním na nezmyselné rozdúchavanie rozporov medzi oboma časťami obce Ch. Grob, ktorých dôsledkom môžu opätovne byť komplikácie pri dokončení alebo pre pokračovaní aj takých vecí, ktoré sú vo verejno - prospešnom záujme. Napríklad aj s projektom Nová škola v časti Čierna Voda.

Po prečítaní si niektorých príspevkov v sekcii Anonymka, ale najmä po jednom z príspevkov diskutujúceho s menom "Marcel Pokojný", ktorý obsahoval aj vetu : "Nemyslím si, že voliča zaujíma napríklad spor p.Magál versus p.Sládeček. Je úplne jedno kdo má pravdu, volič žiadne dôkazy skúmať nebude."  som sa rozhodol poukázať na to, že ten vývoj tzv. sporu Magál - Sládeček môže byť v inej polohe.

Skutočnosť na rozdiel od konštatovania diskutéra Marcela Pokojného je totiž iná, čo dokazuje vývoj po nástupe tohto aktuálneho poslaneckého zboru v decembri 2011, kedy skupina štyroch tzv. Urbárskych poslancov na podnet pána Magála (alebo na základe nejakého iného jeho konania) vtiahla vtedajšieho starostu Marynčáka a tým aj obec Ch. Grob do úplne zbytočného sporu s MCST, a.s., ktorý zabrzdil riešenie viacerých dôležitých projektov aj vo verejnom záujme a ktorý sa s krátkou, cca 14 mesačnou prestávkou vliekol celým práve končiacim funkčným obdobím. No a obsah tohto článku Kto vlastne polarizuje obec Ch. Grob, prečo to robí a k čomu to vedie?, resp. nereagovanie na môj návrh, resp. výzvu zo strany Urbárskych poslancov dokazuje, že niekomu aj dnes záleží na zopakovaní situácie zo začiatku roka 2011.

Preto som sa rozhodol urobiť ten povestný posledný krok a iniciovať zásadné podanie, ktoré súvisí s tými turbulenciami z augusta 2014 a do určitej miery malo zrejme nemalý vplyv aj na objavenie sa pána Jozefa Tinku v časti Čierna Voda, ako aj na permanentné útoky na čokoľvek, čo urobí MCST, a.s. vo vzťahu k obci, aj keď to konanie MCST, a.s. vychádza z veľmi úzko sa prekrývajúcich záujmov so záujmami obce.

Jedno z ostatných vyjadrení pána Tinku o konaní MCST, a.s., resp. mňa osobne, ktoré si dovolím odcitovať "To, že manipulujete s obcou je bezprecedentná vec, ktorá ma vedie k tomu, aby som ju vedecky reflektoval - teda celú vašu komunikačnú dlhodobú kampaň zanalyzujem a budem ju publikovať vo vedeckej tlači."  je pre mňa spoločne s priebehom kampane v jej ostatných dňoch jasným signálom, že je tu evidentné riziko pokračovania nezmyselných obštrukcií, založených na obdobnom konaní "zmanipulovaných jedincov", ako sa to udialo pri konaní 4 poslancov OcZ na báze obsahu tohto dokumentu  Navrh_na_vykonanie_auditu_Obec_ChG-TJ_Elan.PDF!

Obdobné ničím nepodložené konanie "zmanipulovaných jedincov" môže taktiež teraz odštartovať dlhotrvajúce spory, ohrozujúce aj to málo pozitívnych výsledkov, ktoré sa podarilo dosiahnuť v roku 2014 pri riešení Triblavinskej cesty a perspektívneho pripojenia Čiernej Vody na nadradenú cestnú sieť, resp. pri príprave výstavby občianskej vybavenosti v časti Čierna Voda a v neposlednom rade aj pri presadení projektu kontajnerovej školy s využitím dotácie 280 tisíc EUR.

Dňom 12.11. 2014 preto iniciujem podanie v záujme vykonania opatrení zo strany kompetentných orgánov SR, ktoré musia smerovať ku zachráneniu minimálne 250 000 000,0 EUR, o ktoré môžu byť ukrátení občania Slovenskej republiky v dôsledku pretrvávania zrejmých nedostatkov v nastavených podmienkach, resp. parametroch čerpania fondov EÚ, spôsobujúcich viacero poškodení záujmov Európskych spoločenstiev.

Zločin v Chorvátskom Grobe tak bude opäť zamestnávať obyvateľov tejto obce, čo ma aj napriek inému zdaniu neteší.

Počet zobrazení: 336

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby