CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Neskoro v noci som uverejnil článok "Škola na pozemkoch MCST, a.s. a splnenie siedmych podmienok poslan..., ktorý bol reakciou na polemiky o správnosti rozhodnutia zastupiteľstve obce zo 17.10. 2014 o umiestnení ZŠ a MŠ na pozemkoch MCST, a.s. 

Možno je to náhoda, ale skôr si myslím,že asi ani nie je, že práve teraz si pán Slavomír Magál spomenul na zabudnutú a určite náhodne položenú otázku pána Lukáša Loneka a cez svoju "odpoveď" na otázku pána Loneka k problematike ohľadom pozemkov Urbáru. Konkrétne pán Lonek poprosil pána Magála o vysvetlenie obyvateľom podstaty sporu a prečo je to dôvod na rozdelenie názorov obci?

V tomto súbore Magal_Urbar_Goebbels.pdf nájdete aj znenie otázky pána Loneka a aj znenie odpovede pána Magála, resp. aj časť nadväzujúcej diskusie s ďalším "vrstvením" klamstiev Slavomíra Magála.

K téme Urbárskych pozemkov som sa už tu v blogoch a aj v oficiálnych stanoviskách na obec a aj na orgány prokuratúry vyjadroval veľa krát, takže teraz iba faktograficky uvediem argumenty, resp. priamo dôkazy o tom, že pán Slavomír Magál nekorektným spôsobom pri používaní klamstiev, poloprávd až neprávd znevažuje, napáda iných kandidátov v komunálnych voľbách 2014.

1.

Iba pre upresnenie uvediem, že výraz "Po prevrate" v odpovedi pána Magála je označenie udalostí od 17.11. 1989, používané v jednej bývalej štátnej organizácie a v jednom segmente spoločnosti pre ten proces obrody v spoločnosti, ktorému väčšina ostatného obyvateľstva a aj okolitý svet hovorí "Nežná revolúcia".

2.

Ako vyplýva z Uznesenie_105_z_2010_o_vzati_odvolania.pdf, spor obce a Urbárnikov bol zrejme ukončený dohodou, resp. vzatím späť zo strany obce a nie výhrou Urbárnikov, čo sa udialo už pred štyrmi rokmi! Obec tak urobila preto, lebo sa jej vo vtedy končiacom funkčnom období orgánov samosprávy nepodarilo dohodnúť s pani Krahulcovou a pánom Šfečíkom ako absolútnymi hovorcami Urbárskeho spoločenstva. Dohoda bola potrebná preto, lebo aj obec v danej lokalite vlastní pozemky a mala záujem koordinovať svoj postup a aj ich využitie s využitím pozemkov Urbárnikov.

3.

Pre dokázanie ďalšej manipulácie pána Magála s faktami o zodpovednosti za stav s pozemkami Urbárnikov je konštatovanie, že za to môžu "Marynčák, Jonášová, Bilík a Benčík" je potrebné čitateľa upozorniť, že Zmeny a doplnky Územného plánu (ZaD ÚPN-O) každej obce sa musia riadiť ustanoveniam Stavebného zákona, ktorý pripúšťa dve základné možnosti postupu:

3.1.

Vykonanie ZaD ÚPN-O na základe iniciatívy obce v zmysle jej povinností minimálne raz za štyri roky vyhodnotiť situáciu v území a ak nastali zmeny, tak obstarať príslušné ZaD ÚPN-O. V takomto prípade má v rukách obec, resp. spracovateľ ZaD ÚPN-O, ktorý musel byť vybraný v rámci verejného obstarávania. Obec môže, ale aj nemusí zobrať do úvahy podnety od vlastníkov nehnuteľností, ktorý ich nepredložili postupom cez vypracovanie Urbanistickej štúdie (viď ďalšiu odrážku).

Ako účastník konania o ZaD ÚPN-O z roku 2013 môžem zodpovedne vyhlásiť a aj dôkazmi doložiť, že práce na ZaD ÚPN-O 2013 pre lokalitu Urbárskych pozemkov ovplyvnili nasledovný ľudia a ich konanie:

  • Miroslav Marynčák, ktorý si ako starosta a urbanista spolu s Ing. Tkáčovou vyhradili právo komunikovať so spracovateľom Zadania pre ZaD ÚPN-O (vyhodnotenie podnetov od vlastníkov nehnuteľností do septembra 2011) a aj so spracovateľom samotných ZaD ÚPN-O 2013.
  • Pasivita alebo až nezáujem predstaviteľov Urbárskeho spoločenstva pani Krahulcovej a pána Šefčíka, ktorí sa síce ako poslanci OcZ ešte pred predložením prvej finálnej pracovnej verzie ZaD ÚPN-O sťažovali na to, že o nevedia o postupe prác, ale keď im starosta neumožnil sa to dozvedieť, tak odmietli ono moju ponuku na to, aby sa so mnou ako účastníkom konania o ZaD ÚPN-O stretli s jeho spracovateľom.

Pán Magál účelovým klamstvom útočí na protikandidátov, pretože ani Jonášová ani Bilík a ani Benčík nemajú ani len nič spoločné s neschopnosťou Urbárnikov (Krahulcová, Šefčík - obaja ovládaný Magálom) predložiť a aj presadiť zmysluplný plán využitia ich pozemkov.

3.2.

Vykonanie ZaD ÚPN-O nejakej časti (zóny, resp. zón) ÚPN-O na základe iniciatívy vlastníkov nehnuteľností v týchto územiach, ktorý predložia zadanie pre vykonaie ZaD ÚPN-O v ich zónach, potom po jeho schválení v OcZ obce Ch. Grob vypracujú Urbanistickú štúdiu svojho územia, prerokujú ju s dotknutými orgánmi a organizáciami a následne ju predložia na rokovanie OcZ obce, ktoré rozhodne o ďalších krokoch, vedúcich v prípade splnenia podmienok ku vykonaniu požadovaných ZaD ÚPN-O.

4.

Ďalším účelovým klamstvom pána Magála je tvrdenie o tom, že citujem "Jonášová tvrdohlavo zaraďovala do programov obecného zastupiteľstva zmeny územného plánu v prospech konkrétneho developera, ale na urbárskom stále plánovala "zeleň".

4.1.

Zastupujúca starostka obce predkladaním návrh ZaD ÚPN-O pre Projekt PROMCEN na rokovanie OcZ obce Ch. Grob reagovala na niekoľko podstatných a dlhodobo existujúcich skutočnosti, ktoré vydierač a Magálov spojenec Marynčák opakovane odmietal splniť, až pod tlakom stanovísk prokuratúry vo viacerých záležitostiach abdikoval. 

Išlo o dne nasledovné podstatné skutočnosti:

  • MCST, a.s. opakovane predkladala obci CH.Grob žiadosti na zaradenie problematiky dokončenia procesu obstarania ZaD ÚPN-O pre Projekt PROMCEN, na ktoré predtým obec (Marynčáka) nereagovala.
  • MCST, a.s. ako ten "konkrétny developer" z odpovede pána Magála mala aj podľa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR už na jeseň 2012 splnené všetky zákonné podmienky pre dokončenie procesu ZaD ÚPN-O pre Projekt PROMCEN, čiže pre obstaranie týchto zmien ÚPN-O.,
  • Pre koncepciu celej veľkej školy na pozemkoch MCST, a.s. a pre jej realizáciu výlučne cez zámenu pozemkov s SPF a ich následný prevod na obce Ch. Grob musela byť celá zóna pre školu určená v ÚPN-O pre verejnoprospešné stavby.

4.2.

S plánovaním zelene na pozemkoch Urbárnikov, resp. so samostatným zasahovaním do procesu ZaD ÚPN-O nemá zastupujúca starostka Jonášová nič spoločné, pretože návrh ZaD ÚPN-O bol na obec doručený pokiaľ mám správne informácie na začiatku novembra 2013 a odvtedy beží proces jeho verejného posudzovania a jediní, ktorí sa do toho oficiálne montujú, sú práve poslanci Urbárnici! Dôkazy môže každý nájsť na záznamoch z verejného prerokovania ZaD ÚPN-O alebo aj z rokovaní OcZ obce Ch. Grob v roku 2014.

5.

Celý záverečný odsek z odpovede Slavomíra Magála o odôvodnení toho, prečo nechodili 5 poslanci za starú časť na rokovania OcZ je jedno veľké účelové klamstvo, ktoré má zakryť podstatu konania 4 poslancov OcZ za starú časť, a to obhajovanie súkromných záujmov Slavomíra Magála a jeho firiem vo vzťahu ku pozemkom na ihrisku v časti Čierna Voda, resp. taktiež súkromných záujmov pani Krahulcovej, ako jednej z najväčších vlastníkov častí urbárskych pozemkov.

Ale o tom už v samostatnom blogu, pretože bude potrebné predložiť zopár scanov oficiálnych podkladov a aktuálne na to nemám čas ich zháňať, resp. nemám po ruke všetky potrebné podklady.

Počet zobrazení: 280

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby