CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Pán Daniel Harman uverejnil dňa 7.11. 2018 tesne pred začiatkom volebného moratória cielený útok na niektorých kandidátov na členstvo v orgánoch samosprávy, v ktorom uviedol aj viacero preukázateľne nepravdivých informácií aj o mojej osobe.

Je všeobecne známe, že na jednu vetu s klamstvami musí byť napísaných výrazne viac viet pre objasnenie tých neprávd, tak v tomto článku je vysvetlenie nepravdivých vyjadrení Daniela Harmana ku VZN o miestnom poplatku.

  • B) video z OcZ (link) kde p. Vydrová predkladala návrh p. Sládečka o poplatku za miestny rozvoj (následne Okresná prokuratúra III, vydala voči tomuto návrhu protest). Komu sa nechce pozerať video, budem citovať: Poslanecký návrh p. Výdrovej je identický ako návrh p. Sládečka, ktorý bol zverejnený na chorvatania.sk., http://www.youtube.com/watch?v=SO_dETfOx5w 1:54:50 až 1:57:45. Obec tým utrpela v roku 2017 výpadok na príjmoch cca 240 000€. Bola ohrozená výstavba ZŠ na JA. Následne prokuratúra vydala protest: http://www.chorvatskygrob.sk/download_file_f.php?id=866339

Keďže o tom, že uverejňuje nepravdivé informácie vedel, resp. preukázateľne vedieť mohol a teda uverejnil vedome nepravdivé informácie, tak využívam svoje právo na reakciu na tom istom verejne prístupom mediálnom priestore.

1.

Pán Daniel Harman klame v tom, že v dôsledku mnou vypracovaného návrhu obec prišla na miestnom poplatku o 240 000 EUR a bola ohrozená výstavba ZŠ na JA.

Pravda je taká, že na pôde niekoľkých zasadnutí OcZ obce Ch. Grob nebol schválený žiadny návrh VZN z dielne OÚ obce Ch. Grob, ktoré vypracoval JUDr. Velček, čo bol vlastne Harman a spol.

Môj návrh VZN bol v danom čase takým kompromisným znením VZN, ktorý boli poslankyne a poslanci ochotní schváliť. Takže nebyť môjho návrhu vážený pán Harman, potom by obec minimálne rok vôbec žiadny poplatok nevybrala!

Aj pri charakterovej logike pána Harmana dúfam, že aj on uzná nie ja a návrh VZN, podaný spoločnosťou MCST, a.s. obec o miestny poplatok pripravil, ale naopak som vytvoril predpoklady aspoň pre nejaký výber MP.

2.

Napriek odkazu na link s videozáznamom tvrdí pán Harman nepravdu aj v tom, že poslankyňa Vydrová predkladala identický návrh s návrhom MCST, a.s. oproti návrhu, pretože návrh MCST, a.s. jednak  neobsahoval zmenu návrhu výšky poplatkov v § 6 návrhu VZN, ale ponechával ich výšku podľa návrhu JUDr. Velčeka, ale najmä poslanecký návrh, ktorý predkladala v súlade so svojim zákonným právom a/alebo povinnosťou poslankyňa Vydrová, neobsahoval identické výšky poplatkov z návrhu MCST, a.s.

Tieto skutočnosti si mohol pán Harman overiť jednak v archíve úradnej tabule obce, ale aj v príspevku na www.chorvatania.sk "Zásadné stanovisko MCST, a.s. ku vyhodnoteniu pripomienok VZN".

3.

Podľa zákona a aj podľa usmernenia z oznámenia o zámere prijať VZN o miestnom poplatku za rozvoj na úradnej tabuli obce mal právo predložiť pripomienky ku návrhu dotknutého VZN VZN ktorýkoľvek obyvateľ obce podľa § 3 odsek (5) Zákona o obecnom zriadení.

Spoločnosť MCST, a.s. toto svoje právo využila a poslankyne a poslanci uplatnili slobodne svoj mandát. Podsúvanie názoru, že podanie návrhu VZN predkladal Š. Sládeček je účelové a nepravdivé, pretože Š. Sládeček ako fyzická osoba nemá právo takýto návrh predložiť.

4.

Vo vzťahu ku tvrdeniu pána Harmana ohľadne protestu prokurátora opätovne konštatujem, že pán Harman uvádza neúplnú a teda v podstate aj nepravdivú informáciu, podľa ktorej akoby podaný protest prokurátora mal schválené VZN o miestnom poplatku postaviť mimo zákon.

Pravda je však taká, že spoločnosť MCST, a.s. bola v prerokovaní protestu prokurátora s ohľadom na ustanovenia Zákona o obecnom zriadení v rovnako aktívnej pozícii, ako ktorýkoľvek iný subjekt a preto MCST, a.s. predložila podrobnú analýzu a aj stanovisko, resp. návrh na vysporiadanie sa s protestom prokurátora - viď tento príspevok "Stanovisko ku protestu prokurátora ku VZN č. 6/2017"

OcZ obce Ch. Grob sa so všetkými predloženými argumentmi vysporiadalo tak, že ponechalo v platnosti znenie VZN č. 6/2017.

Počet zobrazení: 250

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby