CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Dňa 14.9. 2017 som za spoločnosť MCST, a.s. v súlade s odporučeniami z oznámenia na úradnej tabuli obce Ch. Grob zo dňa 4.9. 2017 ku VZN o miestnom poplatku za rozvoj odoslal túto emailovú správu s predložením pripomienok ku návrhu VZN, resp. ku riešeniu situácie okolo VZN č. 6/2017 liste MCST, a.s. č. MCST/OChG-4121409-ŠS a jeho obsiahlych prílohách. Z tých obsiahlych príloh sme s ohľadom na ich rozsah pripojili iba nasledovné prílohy:

Prílohu č. 1. k listu so stanoviskom MCST, a.s. ku protestu prokurátora č. Pd 128/17/1103-4.

Prílohu č. 4. ku prílohe č. 1. s Dôvodovou správou ku zákonu o miestnom poplatku za rozvoj.

Prílohu č. 5. ku prílohe č. 1. s kópiou Protestu prokurátora č. Pd 128/17/1103-4, v ktorej je vyznačených 11 častí, ku ktorým sú v Stanovisku MCST, a.s. ku tomuto protestu zaujaté konkrétne stanoviská MCST, a.s.

Prílohu č. 2. k listu s návrhom pripomienok ku riešeniu situácie okolo VZN č. 6/2017.

S časovým odstupom pár hodín bola ešte adresátom správy odoslaná ďalšia emailová správa s týmto linkom na úložisko dát, odkiaľ si s použitím hesla VZN 6/2017 môžu stiahnuť všetky prílohy ku listu MCST/OChG-4121409-ŠS a k jeho prílohám.

V stanovisku MCST, a.s. ku protestu prokurátora č. Pd 128/17/1103-4 sú uvedené podrobne rozpracované argumenty, z ktorých podľa nášho názoru vyplýva potvrdenie zákonnosti a aj správnosti postupu OcZ obce Ch. Grob pri príprave a posudzovaní návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj. Je na poslankyniach a poslancoch OcZ obce Ch. Grob, ako posúdia všetky podklady súvisiace s VZN č. 6/2017 a aké príjmu rozhodnutie.

Ak bude zo strany kohokoľvek záujem o doplnenie informácií a/alebo o podrobnejšie vysvetlenie prezentovaných argumentov, tak to samozrejme môžeme doplniť.

Aj v závere tohto článku si ešte dovolím sformulovať otázku, resp. otázky - "Komu toto celé rozdeľuj a panuj prospelo? Toto je prejav fungovania samosprávy a spolupráce jej orgánov?"

Počet zobrazení: 322

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby