CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Tento článok bol vypracovaný ako súčasť informácií pre obyvateľov tzv. spisovateľských ulíc, Triblavinskej a aj Vajnorskej ulice v časti Čierna Voda, poskytnutých v prvom rade vo forme tohto letáka o riešení odkanalizovania uvedených lokalít.

Adresátmi predmetného letáka budú aj obyvatelia lokality PH-2, pretože sa ich lokality dotýka jednak výstavba kanalizácie po Triblavinskej ulici, ale aj konanie o výkone dohľadu/kontroly technického a technologického stavu na VV a VK infraštruktúre v lokalite Čierna Vod. Ide o konanie, ktoré bolo na základe podnetu spoločnosti MCST, a.s. oznámené zo strany OÚ OSŽP Bratislava týmto oznámením č. OU-BA-OSZP2-2018/104899-GGL.

Vo vzťahu ku problematike kanalizácie po Triblavinskej ulici a aj odkanalizovania tzv. spisovateľských ulíc, Triblavinskej a aj Vajnorskej ulice je pre posudzovateľa obsahu letáka dôležitý aj obsah tohto územného rozhodnutia č.z.: 5007/2018 č. sp.: ÚKaSP-47-2018-MS-PROM pre inžinierske siete a dopravnú infraštruktúru pre lokalitu/pozemky vo vlastníctve MCST, a.s. v centrálnej zóne časti Čierna Voda, označovanej ako PROMCEN. To územné rozhodnutie budeme ďalej označovať iba ako „ÚR IS PROMCEN“. Predmetné ÚR IS PROMCEN je podľa tohto scanu 1 a 24 strany právoplatné od 2.11. 2018.

Dovoľujem si vyjadriť presvedčenie, že sa budú o dianie okolo odkanalizovania pôvodného intravilánu časti Čierna Voda obce Ch. Grob a aj o projekt kanalizácie po Triblavinskej ulici budú aktívne zaujímať najmä obyvatelia lokality PH-2, pretože práve ich lokalita sa stala "priestorom" pre riešenie celkovej situácie okolo ich VV a VK infraštruktúry (viď tiež článok "Sťažnosť na čiernu stavbu a podnet na vyhlásenie nútenej správy.") Vo väzbe na právoplatnosť ÚR IS PROMCEN to dáva aj pre lokalitu PH-2, resp. aj pre ďalšie PH lokality šancu na konečné vyriešenie dlhodobého dočasného riešenia v danej oblasti.

Zároveň právoplatnosť ÚR IS PROMCEN v prípade správneho skoordinovania ďalších dôležitých investičných aktivít v časti Čierna Voda (viď tento článok "Návrh nového riešenia križovatky Vajnorská, kanalizácie a cyklotrasy.") môže výrazným spôsobom ovplyvniť aj ďalšie aspekty bývania obyvateľov lokalít, ktorých najmä sa tento článok a aj súvisiaca iniciatíva týka.

Počet zobrazení: 342

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

Komentár osoby Miloš Lisický o November 13, 2018 na 3:54pm

Som obyvateľom PH II. a stav  kanalizácie v tejto oblasti, okrem iných problémov, mi nie je ľahostajný. Zároveň však musím konštatovať, že v týchto veciach je doslova taký "bordel", že sa v tom už nedokáže orientovať ani "divá sviňa". Prepáčte mi za tieto expresívne vyjadrenia ale my všetci, ktorých sa to týka musíme znášať neduhy starostu(ov), ktorí boli pri zrode týchto lokalít a ktorí uzatvárali dohody a zmluvy s neférovo konajúcimi  developermi, ktorých si vygeneroval tento štát!

Predmetné komodity vrátane kanalizačného a odvodňovacieho systému, ak taký existuje, by mal byť už dávno v správe obce, ktorá by mala tieto veci riešiť. My by sme už mali byť len sledovateľmi ich vývoja pri riešeniach ďalšieho budovania, opráv alebo rekonštrukcie. Takto tomu však v PH II. doteraz nie je.

V prvom rade a to čo najrýchlejšie je potrebné dať do poriadku správcovstvo všetkých verejných komodít. Podľa posledných udalostí sa tomu tak blíži v PH II. Či to aj dopadne, o tom sa budem informovať priebežne u novozvolenej starostky obce. V opačnom prípade sa tu budú neustále generovať a kopiť nové a nové problémy a nie som presvedčený, že samotní obyvatelia ich budú schopní riešiť.

Záverom chcem poďakovať p. Sládečkovi, že nás svojim otvoreným listom informoval o opatreniach týkajúcich sa kanalizácie v našej oblasti ale k výzve delegovať zástupcu musím podotknúť, že nie sme žiadne združenie ani iný právny subjekt a je len na jednotlivcoch či sa zúčastnia prípadných relevantných rokovaní avšak bez prínosu k danej veci.

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby