CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Vysvetlenie odmietnutia námestia v centrálnej zóne Č.V.

Počas návratu z dovolenky som cez mobil zaregistroval, že som bol poslankyňou Michálkovou označený v prvom diskusnom príspevku ku statusu pani Ivany Volekovej v skupine Chorvátsky Grob – občianska komunita, a to konkrétne v tomto vlákne pani Ivany Volekovej v súvislosti s územným konaním pre ČS PHM v lokalite PROMCEN. Poslankyňa Michálková ma oslovila s takouto otázkou citujem „...pan Štefan Sládeček, toto ma byt ta bezobsluzna cerpacia stanica Oliva??“

Snažil som sa pani poslankyňu Michálkovú a tým aj celú diskusiu k dotknutému vláknu pani Volekovej v rámci krátkej komunikácie cez mobil pred odletom z dovolenky upokojiť, resp. vysvetliť si, o čo vlastne zo strany pani Michálkovej ide. Ale to, ako sa tá diskusia rozvinula počas cca dva a pol hodiny, čo som bol v lietadle a mimo internet, ma prinútilo venovať sa tomuto príspevku a najmä množstvu fabulácií a účelových klamstiev zo strany pani poslankyne hneď po návrate z dovolenky. Niečo som riešil priamou komunikáciou s poslankyňou Michálkovou, ale samozrejme neúspešne, ako nakoniec v ostatných mesiacoch v podstate stále pri akejkoľvek snahe jej objasniť podstatu nejakej diskutovanej záležitosti. Môže sa o tom čitateľ tohto materiálu presvedčiť v archivovanom obsahu diskusie k termínu 30.06. 2019 o 01:00 hod.

Ak by som bol pri PC aj s archívom odkazov, tak by som bol ku tej otázke pani poslankyne hneď na začiatku "diskusie" uviedol odkaz na článok Informácia o záujme umiestniť menšiu ČS v Projekte PROMCEN.“, v ktorom bol popísaný jednak proces obnovenia záujmu investorov o umiestnenie ČS PHM, ale aj koncentrácia ich záujmu práve o tú plochu pre ČS PHM, kde je teraz navrhovaná v rámci územného konania, tvoriaceho podstatu celej diskusie k príspevku pani Ivany Volkovej.

Ale nestihol som.

V tomto príspevku sa ale nebudem venovať tejto „vyrobenej kauze“ vo vzťahu ku pani poslankyni.

Mojim hlavný cieľom je doplniť vysvetlenie môjho konštatovania v rámci polemiky o vízii riešenia centrálnej zóny Čierna Voda - lokality PROMCEN z roku 2012, na ktorú v diskusii uverejnila link pani Ivana Volková - toto je ten link na časť obrázkov z UŠ PROMCEN – V2.

V tej diskusii som uviedol, že v podstate obyvatelia odmietli víziu lokality z roku 2012, ktorá obsahovala okrem iného riešenia ZŠ s MŠ a aj iného riešenia dopravy taktiež víziu námestia v tejto centrálnej zóne.

Komu sa to nechce čítať celé, tak nech si pozrie iba body 2.9. a 2.10, resp. iba bod 2.10., kde si môžete pozrieť podstatu doplnenia toho môjho konštatovania ako súčasť tohto obsiahleho materiálu, pričom tomu bodu predchádza vysvetlenie súvislosti v rámci procedúry Zmien a doplnkov ÚPN-O, resp. aj popisu po popisovanom odmietnutí riešenia UŠ PROMCEN - V2.

K tejto mojej cielenej reakcii s doplnením toho konštatovania využijem prípravu komplexného materiálu, ktorý som začal pripravovať asi pred tromi mesiacmi, keď sa mi pani poslankyňa Michálková začala po ukončení takmer 11 ročného procesu Zmien a doplnkov (ZaD) pre lokalitu PROMCEN vyhrážať nejakými opätovnými zmenami ZaD ÚPN-O č. 1/2015. A obdobne sa vyjadrila aj teraz v rámci tejto diskusie z FB ku príspevku pani Volkovej k termínu 30.06. 2019 o 01...

1.

Začnem uvedením niektorých zistení z prvého rýchleho vyhodnotenia všetkých ZaD ÚPN-O obce Ch. Grob za celé obdobie od prijatia prvého ÚPN-O obce v roku 2001 až do posledných ZaD, ktorými boli a zatiaľ myslím ešte aj sú ZaD ÚPN-O č. 1/2015 pre lokalitu PROMCEN.

Ide o nasledovné zistenia spred 3 mesiacov, ktoré z môjho pohľadu súvisia s predmetom predmetu polemiky okolo ČS PHM

1.1.

Všetky ZaD ÚPN-O trvali od pár mesiacov do maximálne troch rokov, a to bez ohľadu na veľkosť riešeného rozsahu zmeny účelu využitia daného územia, resp. aj bez ohľadu na rozsah záberu kvalitnej poľnohospodárskej ornej pôdy. Všetky zmeny okrem zmien ZaD ÚPN-O č. 1/2015 pre lokalitu PROMCEN.

Proces ZaD ÚPN-O pre lokalitu PROMCEN trval takmer 11 rokov a bez priameho pričinenia spoločnosti MCST, a.s. bol jednak niekoľkokrát svojvoľne prerušený a minimálne trikrát boli v podstate bez iniciovania zo strany MCST, a.s. dosť zásadne zmenené niektoré podmienky zo základnej koncepcie oproti pôvodného zadania z roku 2007.

1.2.

Na základe mne dostupných materiálov môžem tiež konštatovať, že som nezaregistroval inú takú lokalitu okrem lokality PROMCEN, kde by investor ešte pred schválením ZaD ÚPN-O pre danú lokalitu musel investovať do nejakej technickej infraštruktúry alebo do občianskej vybavenosti alebo by musel na pozemkoch ešte pred schválením ZaD ÚPN-O pre dotknutú lokalitu dokonca niečo pred schválením zmien aj niečo vybudovať. Lokalita PROMCEN je jedinou takou lokalitou v k.ú. obce Chorvátsky Grob.

1.3.

Na tejto adrese je vidieť intravilán časti Čierna Voda, ktorá je na portáli GKÚ vyznačená tyrkysovou farbou. Ako môžete vidieť, že v tom zhone, v akom boli vykonávané všetky ostatné ZaD pre k.ú. Ch. Grob okrem lokality PROMCEN a následne bola rovnako rýchlo zastavaná orná pôda v časti Čierna Voda, si nikto nepotreboval dať námahu na zmenu hraníc intravilánu časti Čierna Voda a dokonca v mnohých prípadoch ani pre zmenu klasifikácie tej zastavanej ornej pôdy v príslušnom registri.

Iba na okraj pripomínam, že priamo v niektorých tých rýchlo prijatých ZaD ÚPN-O je uvedené, že súčasťou je aj vyňatie z pôdneho fondu pre takú ornú pôdu, ktorú obhospodaroval vtedajší vlastník poľnohospodárskeho areálu, ktorý sa musel aj preto zmeniť na projekt PROMCEN.

1.4.

Obec Ch. Grob prijala prvý ÚPN-O až v roku 2001 a hneď po naštartovaní vydávania reštituovaného majetku/pozemkov (čo sa neudialo celkom v súlade s právom a už vôbec nie s verejným záujmom) spustila obec viacero procesov ZaD ÚPN-O, a to hneď od roku 2002. Bolo ich zrejme toľko, že Krajský stavebný úrad v Bratislava adresoval v jednom zo svojich vyjadrení ku ZaD ÚPN-O obci Ch. Grob zaujímavé odporučenie, podľa ktorého mala obec Ch. Grob urobiť aktualizáciu ÚPN-O, pretože je spustený pomerne veľký rozsah zmien a doplnkov ÚPN-O. Samozrejme toto odporučenie zostalo bez reálnej, resp. skôr relevantnej odozvy zo strany obce.

Pokus bývalého starostu M. Marynčáka v tejto záležitosti bol nesprávny, pretože si nedal poradiť a neobjednal aktualizáciu ÚPN-O ale v roku 2011 spustil vypracovanie nového ÚPN-O, čo stálo obec cca 70 tisíc EUR a MCST, a.s. cca 30 tisíc EUR pre druhú „zbytočnú verziu“ Urbanistickej štúdie lokality PROMCEN, ktorú budem ďalej označovať ako UŠ PROMCEN - V2. K jej vypracovaniu ma prinútil bývalý starosta M. Marynčák, ktorý odignoroval už predtým vyhotovenú a aj so všetkými kompetentnými organizáciami komunikovanú a pripomienkovanú UŠ PROMCEN – V1, ktorá bola obci predložená v septembri 2010, ale vtedajšie vedenie obce sa ňou pod nátlakom na členov vedenia obce zo strany "vplyvných susedov" a aj niektorých ďalších obyvateľov" už odmietlo zaoberať, resp. presunulo jej prerokovanie na nové vedenie obce. Iba pripomínam, že vtedajšieho starostu Balaška nechal nejaký nemenovaný, ale všetkým známy obyvateľ zbiť v jeho vlastnom RD!

1.5.

Zarážajúce pre mňa na tom pokuse bývalého starostu Marynčáka je to, že pomerne podrobný materiál, za ktorý obec zaplatila minimálne 70 tisíc EUR a ktorý obsahuje množstvo pre obyvateľov zaujímavých a aj dôležitých informácií, nie je nikde verejne dostupný ako celok, resp. že nie sú zverejnené aspoň niektoré jeho časti s naozaj zaujímavým obsahom informácií.

Pre potreby tohto môjho článku som si dovolil vybrať časť/bod 2.7.3.3 z toho materiálu zo ZaD pre celý ÚPN-O, v ktorom je okrem iných lokalít Pezinská, Elán MLC, Čerešňová, Triblavinská, Spisovateľské, Javorová alej a Na pasienku opísaná aj lokalita PROMCEN:

Lokalita Promcen sa nachádza v centrálnej časti Čiernej Vody. Je to pôvodné územie hospodárskeho dvora, ktorý po strate svojej funkcie zostal neudržiavaný, čoho dôsledkom je, že stavby sú dnes v zlom technickom stave. Niektoré z nich si obyvatelia prerábajú svojpomocne na bývanie, alebo slúžia na skladové či výrobné účely. V susednej lokalite Pezinská sa nachádza zhluk vybavenosti v časti Čierna Voda. Vďaka lokalizácii hotelu Kamila aj s areálom pre chov koní na rekreačné účely, jazdeckej škole, prislúchajúcemu golfovému ihrisku, zdravotnému stredisku s lekárňou aj budovy materskej školy, na ktorú sú napojené plochy futbalového ihriska /Elán MLC/ má toto územie z hľadiska polohy a funkčnej náplne veľký potenciál na rozvoj. Okrem prevažujúcej zástavby rodinných domov sa v časti Čerešňové nachádzajú aj bytové domy s vybavenosťou v parteri.

Vzhľadom k významnej polohe pri križovatke ciest Pezinská, Triblavinská, Vajnorská bola na územie bývalého hospodárskeho dvora vypracovaná urbanisticko-architektonická štúdia Promcen. Štúdia navrhuje v tomto území reprezentatívnu centrálnu polyfunkčnú zónu. V návrhu sú zahrnuté obchodné stredisko, dva a pol hektárový areál základnej školy s možnosťou vybudovania osemročného gymnázia s kvalitným športovým vybavením pre obec a jej obyvateľov. Významný priestorotvorný prvok Čiernej Vody tvorí verejný priestor námestia, ktoré je ohraničené objektmi určenými pre občiansku vybavenosť a administratívu, kapacitnými parkoviskami a upravenými plochami zelene.

Súčasťou projektu je návrh športového areálu s univerzálnou športovou halou, domy pre verejné ubytovanie - školský internát či dom seniorov, architektonicky atraktívne nízkopodlažné obytné domy s bytovou vybavenosťou, zeleňou, primeraným parkovaním a aj riešenie náročnej kruhovej križovatky, ktorá by mala výraznej zkvalitniť súčasnú dopravnú situáciu v križovaní spomínaných ulíc.

1.6.   

K uvedeniu tejto časti materiálu zo ZaD ÚPN-O 2013 ma viedlo „pripomenutie“ tej UŠ PROMCEN – V2 v polemike o ČS PHM, na ktorú si ako na pekný projekt spomenulo viacero obyvateľov, ktorým sa tá vízia námestia centrálnej zóny časti Čierna Voda na pozemkoch MCST, a.s. aj so zakopaním cesty od cesty III/1082 na Hlavný dvor pod plánovaným námestím, čo je pri stave vôd pod úrovňou terénu v tejto časti obce slušne povedané „zaujímavý návrh“.

Považujem totiž za potrebné doplniť moje vyjadrenie k tomu, že citujem „čo sa týka námestia, tak obyvatelia ho tu v podstate nechceli.“ Teda v takej forme, ako je to nakreslené na týchto pekných obrázkov z UŠ PROMCEN – V2. Ako som ďalej na FB uviedol, resp. avizoval, tak teraz v bode 2. Predkladám dôkazy o tom, že to námestie tam obyvatelia (ktorí pre mňa predstavujú obec) takto riešené nechceli

2.

Stručná rekapitulácia „udalostí“ okolo zmien a doplnkov ÚPN-O pre vynútenú zmenu účelu využívania bývalého Poľnohospodárskeho družstva AGROLIPT (predtým Hydinársky štátny majetok, š.p.), v rámci ktorej bola odmietnutá UŠ PROMCEN – V2 a teda aj tá verzia námestia.

2.1.

V tejto fáze "aktuálnej komunikácie" s poslankyňou Michálkovou sa pre krátkosť času a iné pracovné povinnosti nebudem venovať etape vývoja procesu ZaD ÚPN-O pre lokalitu PROMCEN do nástupu M. Marynčáka do funkcie starostu obce v závere roka 2010, v rámci ktorej bola vypracovaná aj prvá verzia Urbanistickej štúdie PROMCEN, ktorú budeme označovať UŠ PROMCEN – V1.

Uvediem k obdobiu do roku 2011 iba dve „drobnosti“, ktoré sa týkajú aj lokality, kde by mala byť ČS PHM.

a)

Prvou „drobnosťou“ je to, že spoliehanie sa na dodržiavanie zákonov v domnelom právnom štáte a plnenie podmienok obce zo schváleného Zadania UŠ PROMCEN, ktoré schválilo OcZ obce zo dňa 12.06.2008 ako podklad pre ZaD ÚPN-O, predstavuje na strane mojej rodinnej firmy od roku 2009 viazanie cca 500 tisíc EUR do požadovaného zachránenia objektu Sýpky, resp. do splnenia iných podmienok zo strany obce v rámci procesu ZaD ÚPN-O, na ktorých obec trvala a potom sa zase zmenili (napr. príprava podmienok pre riešenie Zberného dvora alebo reálu ZŠ s MŠ, riešenie kruhovej križovatky, atď.). Ale o tom z určitých dôvodov radšej niekedy inokedy.

b)

Druhou „drobnosťou“ je skutočnosť, že na mieste, kde dnes bude ČS PHM, mohol byť vybudovaný kostol, ktorý je teraz tam, kde na Čiernej Vode je.

Nevyhovovalo to však Slavomírovi Magálovi, ktorý nepravdivými informáciami o údajnom zaťažení toho pozemku súdnym sporom vystrašil vtedajšieho pána farára, pretože aj touto cestou chcel dosiahnuť legalizáciu stále existujúcej a využívanej čiernej stavby, resp. súboru čiernych stavieb jazdeckého areálu a niektorých ďalších prevádzok v susedstve hotela (dnes Agátka) a dosiahnuť aj rozšírenie tzv. jazdeckého areálu o ten trojuholník, kde je dnes plánovaná ČS PHM, a taktiež aj o celý areál okolo Sýpky. V tejto súvislosti odporúčam do pozornosti vyššie v bode 1.5. šikmým, tučným a podčiarknutým písmom vyznačený text, ktorý je súčasťou oficiálneho materiálu, vyhotoveného za peniaze obce a teda vlastne obec ten súbor čiernych stavieb propaguje. Konkrétne ide o text - "aj s areálom pre chov koní na rekreačné účely, jazdeckej škole".

2.2.

Po výmene vedenia obce po voľbách v roku 2010 nasledovalo po takom slabšom „vydieraní“ s podporou skupiny tzv. „Magálových poslancov“ v podstate zmarenie celého procesu vo vzťahu ku ZaD ÚPN-O pre lokalitu PROMCEN, ktorý prebiehal od decembra 2007 a stál MCST, a.s. niekoľko desiatok tisíc EUR priamych nákladov a veľké množstvo nepriamych nákladov cez zmeškané možnosti pre využitie celej lokality PROMCEN do nástupu krízy v roku 2008. Napríklad aj kongresovo-relaxačného areálu s bazénom a vonkajšími športoviskami na ploche cca 33 tisíc m2. Ale aj o tom radšej niekedy inokedy, resp. v iných súvislostiach a pred inými inštitúciami.

2.3.

Výmena vedenia obce po voľbách 2010 predstavovala najskôr niekoľko mesačnú „prestrelku“ medzi mnou a M. Marynčákom, o ktorej je dosť článkov na www.chorvatania.sk. Ku zmene v spôsobe vedenia komunikácie došlo až v druhom kvartáli, resp. až v lete 2011, kedy bolo podpísané Memorandu o porozumení a spolupráci (ďalej len „Memorandum“)  medzi obcou a MCST, a.s. Dôvodov pre tento krok podpis Memoranda bolo viac, najmä to však boli

a)

podrobná argumentácia zo strany MCST, a.s. ku „auditu predaja nehnuteľností v rámci bývalého jazdecko-hospodárskeho areálu, známeho ako areál TJ Elán“,

b)

ďalej taktiež návrh MCST, a.s. na riešenie legálneho užívania Triblavinskej cesty a aj jej pripojenia na vtedy navrhované diaľničné kolektory,

c)

taktiež aj návrh MCST, a.s. na umiestnenie Zberného dvora pri ČOV-2 s takým postupom vybavenia formalít, aby obec mohla požiadať ešte v roku 2011 o dotácie na jeho vybudovanie a aby taktiež získala na to pozemky od Slovenského pozemkového fondu (SPF).

2.4.

Po podpise Memoranda bola najskôr riešená priorita Zberný dvor, nastavená zo strany vtedajšieho starostu M. Marynčáka. S prispením projektantov, inžinieringu a operatívnemu prístupu pracovníčok SÚ obce Ch. Grob som v mene a z väčšej časti aj na náklady Agrolipt, s.r.o. za cca 3 mesiace vybavil stavebné povolenie pre Zberný dvor ako rozšírenie ČOV-2 aj s dvojnásobným súhlasom Slovenského pozemkového fondu (SPF), vyriešením sťažnosti podľa práva EÚ na Krajský úrad Bratislava a so záväzkom SPF na prevedenie pozemkov do vlastníctva obce, čo sa aj neskôr udialo a obec bezodplatne získala pozemok za cca 260 tisíc EUR – viď túto prílohu 0072013 na web stránke obce.

2.5.

Následne sme sa dostali aj ku ďalšej priorite vtedajšieho starostu M. Marynčáka, ktorým bolo „prerobenie“ už vypracovanej a aj s úradmi odkomunikovanej verzie UŠ PROMCEN – V1, spracovanej v období september 2007 až september 2010  Ing. arch. Klementom Trizuliakom a Ing. arch. Ľ. Mezovským na podklade Zadania UŠ, odsúhlaseného obcou  Chorvátsky Grob uznesením OcZ zo dňa 12.06.2008 ako podklad pre ZaD ÚPN-O.

Táto ďalšia verzia ÚŠ PROMCEN bola schválená ako podklad pre ďalšie kroky vtedajšieho starostu obce týmto Uznesením č. 185/2011 z 12.12. 2011 aj s týmto podkladom Plošnej a funkčnej urbanistickej štúdii Projektu PROMCEN.

2.6.

V ďalších mesiacoch vynaložila MCST, a.s. čas a vyššie v bode 1.4. spomínané peniaze na vypracovanie UŠ PROMCEN – V2 projektantmi, ktorými museli byť nahradení pôvodní projektanti na základe „odporučenia“ vtedajšieho starostu Marynčáka. Táto UŠ  PROMCEN – V2 bola oficiálne predložená v mesiaci marec/apríl 2012 a po urgenciách MCST, a.s. bola na zasadnutí OcZ vzatá na vedomie Uznesením č. 88/2012  z 28.6. 2012.

2.7.

Pokračovanie v tomto procese ZaD ÚPN-O pre PROMCEN bolo také, že vtedajšia platená poradkyňa starostu a zároveň jeho kolegyňa v iných aktivitách začala tvrdiť, že obec nemôže obstarávať aj zmeny a doplnky celej obce (spomínal som ich vyššie v bode 1.4. v súvislosti so 70 tisícmi EUR) a zároveň aj obstarávať zmeny a doplnky pre nejakú čiastkovú lokalitu, v tomto prípade pre lokalitu PROMCEN. Keďže nepomohli ani názory odborníkov na obstarávanie zmien a doplnkov ÚPN-O, tak sme sa dohodli, že sa obec obráti na Ministerstvo dopravy a výstavby SR so žiadosťou o usmernenie.

Po nejakých dňoch až týždňoch, keď sa nič zo strany obce nedialo, tak o takéto usmernenie požiadala MCST, a.s. a dostala od MDaV SR takéto stanovisko od MDaV SR ohľadne pokračovania v ZaD ÚPN-O pre PROMCEN, podľa ktorého obec mohla spustiť obstarávanie ZaD ÚPN-O pre lokalitu PROMCEN.

To sa však vtedajší starosta Marynčák rozhodol neurobiť a všetky výzvy MCST, a.s. v tejto veci nielenže ignoroval, hoci už vtedy bol s vykonaním takéhoto úkonu podľa § 30 odsek (4) Stavebného zákona v omeškaní takmer rok, ale obstaraniu ZaD ÚPN-O pre lokalitu PROMCEN priamo svojim nekonaním ako štatutár povinného subjektu bránil.

2.8.

Potom sa znovu diali zbytočné „prekáračky“ medzi MCST, a.s. a vtedajším starostom Marynčákom za podpory až koordinácie postupu vedenia obce s už spomínaným S. Magálom. Tieto "zbytočné prekáračky" sú charakterizované akurát vznikom množstva dôkazov naplnenia českého porekadla/řčení, že „Za dobrotu na žebrotu!“, ktoré sú pre mňa dôkazom toho, že jedna centrálna totalita spred roka 1989 bola nahradená tisíckami lokálnych totalít v podobe totalitného správania sa lídrov samospráv, úradov, ako aj bánk, monopolných firiem a dnes už žiaľ aj médií, ktoré Vás veľmi rýchlo presvedčia, že je lepšie hodiť za hlavu princípy a dohodnúť sa.

No a najzaujímavejšia vec sa udiala v septembri, resp. v októbri 2013, teda vyše roka po tom usmernení zo strany MDaV SR ohľadne pokračovania v ZaD ÚPN-O pre PR.... Podrobne je dianie z toho obdobia a aj dopad na proces ZaD ÚPN-O lokality PROMCEN aj s tým námestím popísané v tomto článku „Starostom nechce byť, ale ovplyvňovať veci chce.“, v ktorom je uvedených viacero zaujímavých informácií, okrem iného aj tento zápis zo stretnutia na obci dňa 13.9. 2013. Aktuálne k tomu nechcem nič dodávať, ale ten čas ešte príde.

2.9.

Aktuálne taktiež vynechám detailný popis jednej „zaujímavosti“ ohľadne „vydieračského“ konania Slavomíra Magála a aj zvláštneho prístupu týmto pánom zmanipulovaných a konaním vtedajšieho starostu Marynčáka pobúrených zástupcov urbáru z obdobia po 12.9. 2013 a po odstúpení bývalého starostu Marynčáka z funkcie, ktorá je tiež spomenutá v tom článku „Starostom nechce byť, ale ovplyvňovať veci chce.“  

Iba uvediem, že Slavomír Magál ako "vplyvný sused" vystrašil vtedajšiu zastupujúcu starostku pani Jonášovú a aj vtedajšiu vedúcu Stavebného úradu obce, pretože tie na stretnutí ku dohodnutiu podmienok prípravy podkladov pre ZaD ÚPN-O pre lokalitu PROMCEN informovali prítomných cca 6 zástupcov AUREX, s.r.o., MCST, a.s., Team-T, s.r.o. a aj Ing.arch Trizuljaka o tom, že "vplyvný sused" a urbár s pokračovaním ZaD ÚPN-O PROMCEN nesúhlasia. Možno bol dôvod pána Magála ten, že UŠ PROMCEN navrhovala námestie aj na časti jeho pozemkov a zároveň mu rušila súčasný vjazd do jeho areálu, s čím on zrejme nesúhlasil. Zrejme to "riešil" cez zástupcov urbáru alebo cez poslancov za jeho združenie NÁDEJ preto, lebo S. Magál takéto veci priamo protistrane nepovie, ale rieši to takými "odkazmi", ako sa to udialo v septembri 2013.

Ďalej sa už sústredím iba na preukázanie toho, ako som to myslel svojim konštatovaním, prečo obyvatelia obce nechceli také námestie, na aké odkázali niektorí diskutujúci vložením linku na stránku Team-T, s.r.o. (toto je ten link na časť obrázkov z UŠ PROMCEN – V2.).

2.10.

V predchádzajúcich bodoch 2.5. až 2.9. som popísal, ako bývalý starosta Marynčák a jeho poradkyňa v súčinnosti s ďalšími osobami v rozpore so Stavebným zákonom odmietli obstarať ZaD ÚPN-O PROMCEN, aj keď v danom čase boli na strane OcZ obce k tomu splnené všetky podmienky a obec mohla v súlade so Stavebným zákonom od 28.6. 2012, resp. od septembra 2012 spustiť obstarávanie tých ZaD ÚPN-O PROMCEN, ktoré obsahovali aj návrh toho námestia. Teraz uvediem, ako sa k námestiu podľa toho návrhu postavili obyvatelia obce Ch. Grob potom.

Po abdikácii bývalého starostu Marynčáka na svoj post spoločnosť MCST, a.s. opakovane vyzvala obec Ch. Grob k tomu, aby svoje zákonné povinnosti splnila a aby spustila proces obstarávania ZaD ÚPN-O pre PROMCEN aj s tým námestím.

Výsledkom dvoch pokusov obce, resp. zastupujúcej starostky obce pani M. Jonášovej boli tieto dve uznesenia OcZ Uznesenie č. 156/2013  z 5.12. 2013 a Uznesenie č. 17/2014  z 3.3. 2014, ktorými poslanci OcZ odmietli obstarať ZaD ÚPN-O pre lokalitu PROMCEN, ktoré obsahovali aj to námestie.

Teda pre mňa, ktorý tu nebývam (ako papagájuje jedna nemenovaná poslankyňa, ktorej sa budem venovať na inom mieste, resp. iným spôsobom), to riešenie námestia (viď tento link na časť obrázkov z UŠ PROMCEN – V2) prostredníctvom poslancov odmietli obyvatelia obce, čím odmietli aj to námestie v takej verzii, v akej je v tom návrhu Team-T, s.r.o. Pretože ako je uvedené v úplne prvom ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  je obec samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.1). 

Ak vtedy obyvatelia nechali bez protestov neschváliť ten návrh, na ktorý sa teraz odkazujú, tak sú v konečnom dôsledku spoluzodpovední za jeho nerealizovanie! A to viac ako MCST, a.s. alebo ja osobne, pretože ZaD ÚPN-O sú obstarávané v niektorých etapách procesu na hrane Ústavy SR mimo v podstate akýkoľvek právne relevantný dosah zo strany vlastníka.

2.11.

Potom od toho zasadnutia OcZ v marci 2014 nastala v OcZ obce Ch. Grob situácia okolo možného získania dotácií na výstavbu ZŠ s MŠ, o ktorej je toho popísaného na www.chorvatania.sk veľa článkov. Najmä v sekcii „Nová škola“ bolo z obdobia môjho záujmu informovať verejnosť o všetkých krokoch uverejnených na tomto webe pomerne veľa a podrobných informácií.

Najmä pre novších obyvateľov obce Ch. Grob je ťažké sa v tom orientovať, ale kto bude mať záujem, nájde odpovede a/alebo vysvetlenia ku všetkým svojim otázkam. 

2.12.

Dňa 22.9. 2015, teda po uplynutí ďalších dvoch rokov, ale najmä celkovo tri roky v omeškaní a po viacerých urgenciách MCST, a.s. poslanci

a)

po návrhu od vtedajšieho starostu Benčíka najskôr schválili, resp. akceptovali neúspešný stav ZaD ÚPN-O celej obce, ktorý v roku 2011 za cca 70 tisíc zbytočne odštartoval bývalý starosta Marynčák (viď bod 1.4.)  a OcZ toto Marynčákove konanie na návrh starostu Benčíka v septembri 2015 zastavilo,

b)

následne potom týmto Uznesenie č. 90/2015  z 22.9. 2015  nechal vtedajší starosta Benčík schváliť aj obstaranie ZaD ÚPN-O pre lokalitu PROMCEN. Ale už s novým riešením dopravy v lokalite PROMCEN a teda aj celej koncepcie lokality PROMCEN, ktorá už nemala možnosť efektívne riešiť utíšení stred celej zóny a dopravou v rámci zóny vedľa školy, resp. okolo nej, ale už musela celá koncepcia rešpektovať iné riešenie kruhovej križovatky (kvôli viacerým faktorom) a aj iné riešenie ZŠ spoločne s MŠ vrátane, resp. najmä vrátane iného riešenia dopravy ku ZŠ s MŠ, o ktorom rozhodol vtedajší starosta Benčík. Toto sa muselo premietnuť aj do novej verzie UŠ PROMCEN – V3, ktorá síce nemenila podstatu, resp. rozsah a/alebo typ umiestňovaných objektov (pretože ten bol určený východiskami v ÚPN BSK a vo vyjadreniach dotknutých kompetentných orgánov a organizácií), ale zásadným spôsobom zmenila koncepciu dopravy v lokalite PROMCEN a aj v rámci vtedy uvažovaného námestia.

2.13.

Po pol roka trvajúcich klamstvách a manipuláciách pánov Benčík a Velček ohľadne vydania/nevydania objednávky na spoločnosť AUREX, s.r.o. a poverenia pre obstarávateľa ZaD ÚPN-O PROMCEN, ktoré som musel preukázať vypracovaním viacerých výziev na všetky dotknuté strany a konfrontovaním nahrávok, bol proces obstarania ZaD ÚPN-O PROMCEN spustený až v marci 2016. Následne po už vyše 5 ročnom omeškaní podľa lehoty zo Stavebného zákona a po viacerých protizákonných obštrukciách zo strany starostu obce Ch. Grob bol tento takmer 11 rokov trvajúci proces nakoniec ukončený prijatím Uznesenia č. 251/2017  z 20.6. 2017.

V závere už iba stručne poznamenám, že priestor pre stretávanie sa, tržnicu, parčík, resp. aspoň nejaký verejný priestor so zeleňou bol súčasťou každého riešenia, ktoré kedy v lokalite PROMCEN spoločnosť MCST, a.s. predkladala. V závislosti na požiadavky vedenia obce v jej jednotlivých obdobiach dochádzalo síce ku zmenám, ale aj tak tam vždy nejaké také riešenie bolo a aj bude.

Nebude to však už v takom stave, aby boli všetci spokojní, resp. dokonca ani aby som bol spokojný aj ja sám. To množstvo stratených rokov na tomto projekte a množstvo zbytočne vynaložených peňazí a množstvo vykonávaných jalových činností, čo sa udialo nie z mojej viny, sa však muselo nejako prejaviť.

Počet zobrazení: 503

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2023   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby