CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Zasadnutie OcZ obce Ch. Grob malo vo svojom programe dva body, týkajúce sa spoločnosti MCST, a.s. Po zhliadnutí zverejnených záznamov jednotlivých bodov som v článku Kauza rozšírenia Jelšovej ulice - podmienky MCST, a.s. popísal, ako, resp. prečo som pomerne ostrým vyjadrením reagoval na vyjadrenia a/alebo aj na spôsob prezentovania niektorých, podľa môjho hodnotiaceho úsudku nepresných až nepravdivých informácií, týkajúcich sa spomínanej "kauzy".

V pomerne obsiahlej a aj obojstranne ostrej diskusii na Anonymke som smerom ku poslankyni Michálkovej okrem iného uviedol aj to, že sa v nejakom vhodnom čase vrátim aj ku jej "vyjadreniam" na OcZ a aj na Anonymke ku požiadavke MCST, a.s., aby sa obec Ch. Grob vyjadrila k tomu, či má záujem o využívanie časti chodníka vedľa Vajnorskej ulice verejnosťou.

Poslankyňa Michálková v Anonymke takým jej vlastným spôsobom napísala okrem iných aj nasledovné otázky:

"Prečo potrebujete uznesenie od poslancov, že chodník na Vajnorskej (ktorý je tam dlhé roky rokúce a v jednom kúsku zasahuje do vášho pozemku) mieni obec využivať? A keby ho nemienila, tak ako by tam obyvatelia prechádzali? Nadchodom? Či to by ste ho na kúsku zúžili a zrušili?"A prečo nechcete hneď aj uznesenie, že obec mieni využívať kus cesty, čo vlastníte na Triblavinskej?

Hlasovala som proti predloženého uzneseniu a vysvetlím vám prečo: boli pomiešané jablká s hruškami (cesta, chodník, MHD). A jasné, že ten chodník budú obyvatelia využívať. Ale je to uznesenie, ktoré VOBEC nepatrí na zastupiteľstvo a nechápem prečo sa tým zaoberáme a venujeme tomu toľko času. Navyše sa to spája do jedného uznesenia s autobusovými zastávkami a rozšírením Jelšovej ulice... to tam hneď mohlo byť prilepené aj zabezpečenie svetového mieru :) 

Tieto sugestívne otázky obsahujú viacero nepravdivých až účelových formulácií a pre mňa po vyše roku snaženia sa o získanie dôležitého stanoviska obce Ch. Grob iba viacero potvrdení môjho dlhodobého názoru, že každý štvrtý rok v komunálnej politike začína riešenie niektorých záležitostí odznova, a to aj v prípade, keď niektorí poslanci v podstate vo výkone svojej funkcie pokračujú. 

Takže prečo potrebujem to stanovisko obce Ch. Grob ku využívaniu chodníka po Vajnorskej ulici?

Keď sme nechali vypracovať geometrický plán (GP) pre oddelenie pozemkov pre Záhradníctvo CENTRO a zameraní sietí cez tieto pozemky nás geodet upozornil, že v dôsledku prechodu spracovania údajov katastrálnej mapy na digitálnu platformu je rozdiel pôvodného a súčasného stanovenia hranice parciel MCST, a.s. s pozemkom obce Ch. Grob parcelné č. 1668, na ktorom je umiestnená cesta III/1082, odvodňovací rigol a mal na ňom byť umiestnený chodník v celej šírke. Ako vyplýva z tohto vyobrazenia zamerania polohy chodníka po Vajnorskej ulici, bola zhruba polovica chodníka na celom úseku od Jelšovej ulice až po zákrutu na Vajnorskej ulici na úseku cca 190 metrov umiestnená na pozemkoch MCST, a.s. (celkom cca 110 m2).

Je to ten hnedou farbou na vyobrazení zamerania polohy chodníka po Vajnorskej ulici vyznačený pás na dĺžke cca 190 m. To len aby bolo zrejmé, že to nie sú len také kúsočky, resp. aby bolo zrejmé, že tento problém nepresnosti po digitalizácii katastra sa týka nakladania s viacerými parcelami vo vlastníctve MCST, a.s., čo je tiež dôvod potreby poznať stanovisko obce k tomu chodníku, čo sa týkalo už vtedy pripravovaného projektu Záhradníctvo CENTRO.

MCST, a.s. preto po vyhodnotení priebehu zasadnutia OcZ dňa 30.5. 2018, ako aj v dôsledku potreby dokončiť GP pre oddelenie parciel pre Záhradníctvo CENTRO požiadala týmto listom MCST/OChG-4450106-SS z 1.6. 2018 starostu obce a ako môžete vidieť z pripojeného scanu emailu, tak aj všetkých poslancov OcZ obce Ch. Grob o stanovisko, či obec plánuje používať chodník popri Vajnorskej ulici v takomto umiestnení alebo v nejakej inej podobe podľa možného koncepčného riešenia tejto lokality obce. Ani na ten list a ani na niektoré ďalšie urgencie však odpoveď/reakcia neprišla. 

Až 7.5. 2019 sa tento bod na základe ďalšej urgencie dostal na rokovanie Stavebnej komisie a bolo k nemu prijaté aj odporučenie vydať stanovisko, že obec má záujem ten chodník užívať. Na základe toho bolo prijaté aj uznesenie OcZ obce Ch. Grob na zasadnutí dňa 27.5. 2019.

Takže až 27.5. 2019, teda rok po žiadosti MCST, a.s. sa týmto problémom obec zaoberala. Odvtedy sa majiteľom časti chodníka stali majitelia Záhradníctva CENTRO a tiež budú musieť riešiť dodatočný právny úkon a geometrické zameranie, ktoré riešiť nemuseli, lebo sa to mohlo vyriešiť na základe žiadosti MCST, a.s. v rámci toho GP, ktorým boli oddelené parcely pre ich záhradníctvo.

Potrebuje MCST, a.s. uznesenie OcZ ako stanovisko obce Ch. Grob ku využívaniu chodníka po Vajnorskej ulici?

Neviem, či potrebujem takéto uznesenie, ale keďže sa na pôde komisií a potom aj na pôde OcZ obce Ch. Grob riešilo viacero obdobných problémov s prevodom vlastníctva ku obdobne malým pozemkom, dokonca možno aj z obdobného dôvodu, tak zrejme niekto za obec Ch. Grob rozhodol, že takto sa bude po roku "zakonzervovania" riešiť aj požiadavka MCST, a.s.

Možno je to potrebné kvôli tomu, že v akomkoľvek prípade rozhodnutia obce pôjde o nakladanie s majetkom obce, čo pri cene pozemkov v obci, stanovenej jedným uznesením OcZ, je v tomto prípade hodnota tých pozemkov pod chodníkom nad 5 000 EUR.

Prečo sa to spája do jedného bodu aj s hlasovaním o rozšírení Jelšovej ulice a prečo sa teda miešajú hrušky s jablkami?

Na tento súbor otázok poslankyne Michálkovej neviem presne, resp. jednoznačne odpovedať, pretože v programe OcZ to bol samostatný bod a ja som sa zasadnutia OcZ dňa 27.5. 2019 nezúčastnil.  Ale keby som sa aj zúčastnil, tak program schvaľujú poslanci a aktuálne aj poslanci spoločne so starostkou aj vedú zasadnutie.

Keď som si ale pozrel priebeh OcZ ku bodom "Rozšírenie Jelšovej ulice" a k "Využívaniu chodníka vedľa Vajnorskej ulice", tak tie hrušky s jablkami pomiešali najmä vystúpenia niektorých poslancov (nechcem prstom ukázať), ktoré až poslanec Kaffan vrátil ku téme bodu programu, teda ku stanovisku obce Ch. Grob vo veci záujmu využívať predmetný chodník verejnosťou.

Som rád, že pán Kaffan to miešanie hrušiek s jablkami vrátil ku podstate bodu programu a že nakoniec poslanci OcZ obce Chorvátsky Grob naviac zohľadnili aj nemalé množstvo informácií o vynútenej iniciatíve MCST, a.s. v súvislosti s riešením Križovatky Vajnorská - Triblavinská - Pezinská - Hlavný dvor/PROMCEN (Križovatka V-T-P-P) a odsúhlasili aj zámer navrhnutia cyklotrasy vedľa alebo v rámci toho inkriminovaného chodníka popri Vajnorskej ulici.

K tomu ostatnému konštatovaniu ohľadne prijatého uznesenia OcZ viď tiež tento článok "Návrh nového riešenia križovatky Vajnorská, kanalizácie a cyklotrasy", kde je okrem iného možné si pozrieť aj toto navrhované dobravné riešenie križovatky vrátane tej cyklotrasy, pretože ďalšia časť rigolu popri Vajnorskej ulici bude musieť byť kvôli Križovatke V-T-P-P zatrubnená, resp. budú musieť byť vykonané aj ďalšie súvisiace činnosti.

Počet zobrazení: 255

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby