CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

******************************************************************************************************************************************************

*                       Hľadáte kontakty na služby/servis/obchody v Chorvátskom Grobe a okolí ?                    *

*     Všetko na jednom mieste nájdete na webstránke: www.pomahamesi.sk - tu sú linky na úrady, lekárov, lekárne, odchody a trasy     *

*                       autobusov, obchody, služby, e-shopy, farnosť a aj mnohé ďalšie info o Chorvátskom Grobe, Čiernej Vode a okolí.                           *

******************************************************************************************************************************************************

Spoločnosť MCST, a.s. týmto zaujíma stanovisko ku niektorým vyjadreniam pána Ronalda Tahotného na tomto jeho brífingu po brífingu pred budovou NR SR (prípadne viď link http://tv.hnonline.sk/politika/942454-priamy-prenos-kauza-triblavin...), konanom po tlačovej konferencii, resp. brífingu Občianskeho združenia Triblavina (OZ Triblavina) tiež pred budovou NR SR. Vyjadrenia pána Tahotného boli prevzaté aj do niektorých, pomerne známych internetových portálov (napr. sme.sk., topky.sk, hnonline.sk, ...).

Vysvetlenie dôvodov pre sformulovanie tohto stanoviska nájdete v tomto samostatnom odôvodnení, kde sú podrobnejšie vysvetlené taktiež východiská pre stanovisko MCST, a.s. ku niektorým konkrétnym vyjadreniam pána Ronalda Tahotného na spomínanom brífingu. Stanoviská ku každému z posudzovaných vyjadrení pána Ronalda Tahotného, resp. ich zhrnutie je v záujme prehľadnosti obsiahleho textu vyznačené červeným písmom.

1.

Ku vyjadreniu o tom, že Triblavinská cesta nie je legálna, lebo nie je súčasťou/nie je zaradená do siete ciest.

Toto vyjadrenie nie je pravdivé, čo objasňujem v tomto samostatnom odôvodnení v časti "Triblavinská cesta je legálna súčasť cestnej siete."

Status Triblavinskej cesty je síce dlhodobo diskutovaným problémom, ale fakty sú však také, že Triblavinská cesta je legálne vybudovaná a aj skolaudovaná ako účelová komunikácia pre potreby stále existujúcich a aj využívaných areálov, ako aj pre prístup na okolité polia, pričom aktuálne je na nej vykonávaná doprava ako na miestnej komunikácií medzi viacerými obcami.

Triblavinská cesta je podľa vyjadrení dotknutých cestných správnych orgánov (Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií OÚ Senec, obec Ivanka pri Dunaji, obec Chorvátsky Grob) súčasťou cestnej siete, ale nie je s ohľadom na divoký rozvoj výstavby v okolitých obciach využívaná v súlade s jej právnym stavom. Takto to skonštatoval aj Krajský súd Bratislava ako súd odvolací.

Zároveň platí, že doteraz nebol obcou Ch. Grob dokončený proces usporiadania Triblavinskej cesty do úrovne miestnej komunikácie, ktorý ešte v závere roka 2014 ako vlastník časti tejto komunikácie po iných neúspešných pokusoch obce oficiálne iniciovala MCST, a.s. a s ktorým vyjadrili súhlas všetky kompetenčne dotknuté subjekty vrátane NDS, a.s. Mimochodom NDS, a.s. od roku 2011 opakovane požadovala od obce Ch. Grob splniť podmienku pre pripojenie tejto komunikácie na diaľnicu D1, a to zaradenie cesty aspoň ako miestnu komunikáciu.

Otázkou je prečo to obec Ch. Grob do dnešného dňa neurobila a prečo starosta obce koná proti tomuto procesu, komu to jeho konanie prospieva a kto za to bude niesť zodpovednosť.

2.

Ku vyjadreniu o tom, že neexistuje jediný obyvateľ so súpisným číslom z okolitých obcí, ktorý by nemal prístup na diaľničnú križovatku.

Ani toto vyjadrenie nie je pravdivé - odôvodnenie aj s odkazom na úplné a podrobné podklady je v tomto samostatnom odôvodnení v časti "Časť existujúcich areálov nebude mať umožnený prístup na DK Triblavina."

Ak nebude vybudovaná prepojovacia komunikácia medzi Triblavinskou cestou (podotýkam, že v tej jej časti, ktorú obec CH.Grob  považuje za miestnu komunikáciu) a DK Triblavina, resp. ak nebudú vybudované kolektory podľa pôvodného zámeru a platného územného rozhodnutia, tak potom majitelia existujúcich areálov v susedstve Triblavinskej cesty a aj diaľnice D1nebudú mať zabezpečený efektívny prístup na DK Triblavina  nákladnými vozidlami nad 3,5 t. Pritom tie areály boli budované a môžu byť prevádzkované práve na takýto účel.

Dokonca je možné skonštatovať, že ak nedôjde k zladeniu podmienok/stanovísk samosprávnych subjektov so subjektami na strane štátu, tak pre tie existujúce areály, v ktorých je aj veľa existujúcich budov so súpisnými číslami, nebude zabezpečený žiadny dopravný prístup pre nákladné vozidlá nad 3.5 t!

Logicky potom zrejme nebudú zo strany dotknutých vlastníkov nehnuteľností s existujúcimi súpisnými číslami splnené právne relevantné dôvody pre vydanie súhlasu s realizáciou dopravných riešení, ktoré sa bude týkať aj súvisiacich diaľničných stavieb.

3.

Ku vyjadreniu o tom, že boj OZ Triblavina za kolektory nie je podľa slov pána Tahotného úprimný, pretože hája svoje vlastné záujmy v lokalite.

Toto vyjadrenie nie je podľa môjho hodnotiaceho úsudku objektívne úprimné, čo podrobnejšie odôvodňujem v tomto samostatnom odôvodnení v časti "Úprimnosť záujmu v krajine s podporou klamstiev?" Na základe tejto časti odôvodnenia môžem zodpovedne skonštatovať, že posúvanie aktivít vlastníkov nehnuteľností okolo Triblavinskej cesty v okolí diaľnice D1 pod záujmy OZ Triblavina je preto nepreukázateľnou a ničím nepodloženou konštrukciou. Iniciatíva OZ Triblavina je podľa mne dostupných informácií iba hromadným pokračovaním petičnej aktivity obyvateľov a poslancov obce Bernolákovo a neskôr aj obce Chorvátsky Grob za zachovanie ich prístupu na diaľnicu D1.

A to si dovolím skonštatovať aj napriek tomu, že tieto na sebe nezávislé aktivity, teda doterajšia zákonná aktivita obyvateľov a poslancov obce Bernolákovo, resp. urbárnikov a obyvateľov obce Ch. Grob a od začiatku roka 2016 aj aktivity  OZ Triblavina, resp. aj samostatná a nezávislá oficiálna transparentná aktivita vlastníkov nehnuteľností okolo Triblavinskej cesty priniesli rozšírenie D1 z 3 + odstavný na 4 + odstavný, zachovanie, resp. nahradenie mosta ponad diaľnicu z Triblavinskej cesty, možné prepojenie Triblavinskej cesty s DK Triblavina súbežne s ukončením DK Triblavina a dokonca aj prísľub rozšírenia Starej seneckej cesty na 2 x 2 pruhy ako alternatívne riešenie namiesto kolektorov. To však nie je dôsledok konania OZ Triblavina v mene a/alebo dokonca na objednávku vlastníkov nehnuteľností z okolia Triblavinskej cesty, ale je to iba dôsledok prienikov ich záujmov s verejným záujmom, presadzovaným viacerými na sebe nezávislými postupmi, resp. aktivitami. 

Žiaľ, zatiaľ nedošlo k relevantnému uzavretiu definitívneho dopravného riešenia DK Triblavina a ani rozšírenia diaľnice D1 na dotknutom úseku a z dôvodu, ktorému sa budem venovať v bode 4., nedošlo ani k doriešeniu prepojenia Triblavinskej cesty s DK Triblavina. A to aj napriek tomu, že práve jeden z "obviňovaných" vlastníkov nehnuteľností z okolia Triblavinskej cesty (konkrétne spoločnosť Triblavina Business Center, s.r.o.) navrhol viesť na jeho úkor oproti pôvodnej trase väčšiu časť tejto prepojovacej komunikácie cez jeho pozemky tak, aby sa nová trasa prepojovacej komunikácie maximálne vyhla pozemkom spoločnosti Starland Holding, a.s.

4.

Ku vyjadreniu o tom, že celý súboj, či má byť Triblavina s kolektormi alebo bez, je len o hodnote pozemkov v lokalite Triblavinskej cesty a ak tie nebudú napojené na kolektory, tak stratia veľkú hodnotu.

V prípade tohto vyjadrenia by bolo potrebné trošku zo širšieho hľadiska rozobrať viacero súvisiacich skutočností. Tie najvypuklejšie sú podrobnejšie spomenuté v tomto samostatnom odôvodnení v časti "Hodnota pozemkov v okolí diaľnice D1 sa zvýšila najmä zmenou účelu ich užívania." A to konkrétne zmenou z poľnohospodárskeho obrábania ornej pôdy na umiestnenie obytných a/alebo priemyselných zón s výrazne inou cenou pozemkov.

Pripojenie na diaľnicu D1 cez DK Triblavina a/alebo akýmkoľvek iným spôsobom (napr. prostredníctvom kolektorov) predstavuje zhodnotenie pozemkov rovnako pre tie pozemky v okolí križovatky DK Triblavina a aj pre pozemky v okolí Triblavinskej cesty. Z tohto hľadiska nie je dôvod a podľa zákona by sa tak ani nemalo diať, že nejaké pozemky budú preferované a naopak iným takéto zhodnotenie bude upierané, resp. priamo odňaté.

Osobne naviac zastávam názor, že  zhodnotenie pozemkov z priameho okolia DK Triblavina bude výrazne vyššie, než zrejme bude zhodnotenie pozemkov okolo Triblavinskej cesty v prípade ich napojenia na kolektory (ak by sa bolo realizovalo podľa pôvodného plánu).

5.

Ku vyjadreniu o tom, že ak niekto tvrdí, že Starland niečo blokuje, tak je to klamstvo.

Musím skonštatovať, že jednak som bol osobne prítomný na oficiálnych stretnutiach s účasťou viacerých ľudí vrátane zástupcov MDVaRR SR a aj NDS, a.s., kde bolo jednoznačne prezentované, že jeden vlastník pozemkov nesúhlasí s prepojením Triblavinskej cesty na DK Triblavina po trase staveništnej komunikácie tak, ako to navrhovala NDS, a.s. a aj MDVaRR SR. Dokonca na jednom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Ch. Grob takýto názor o nesúhlase jedného z vlastníkov vyjadril aj starosta obce Ch. Grob.

Mne osobne bolo takéto vyjadrenie o nesúhlase jedného vlastníka s prepojením Triblavinskej cesty s DK Triblavina poskytnuté jednak začiatkom roka 2016 aj od projektanta zo spoločnosti AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o., keď som sa ako účastník územného, resp. aj stavebného konania dožadoval poskytnutia PD pre projekt rozšírenia diaľnice D1 a argumentoval som aj tým prepojením na základe písomnej dohody z roku 2014, ale taktiež od zástupcov NDS, a.s. na pracovnom stretnutí v priebehu leta 2016.

Keďže trasa prepojovacej komunikácie medzi Triblavinskou cestou a DK Triblavina prechádzala cez pozemky viacerých vlastníkov a ostatní okrem Starland Holding, a.s. v komunikácii o takomto riešení s ním vyjadrili súhlas bez špeciálnych podmienok, tak blokovacou prekážkou mohol logicky byť iba postoj Starland Holding, a.s.

Na základe tohto nesúhlasu pripravili ostatní vlastníci nehnuteľností okolo Triblavinskej cesty riešenie prepojenia Triblavinskej cesty s DK Triblavina (viď záver bodu 3. tohto článku), ktoré sa takmer úplne vyhýbalo pozemkom Starland Holding, a.s. Či bude realizované, to ukáže čas a zrejme aj kroky zainteresovaných subjektov.

******

Na základe všetkých, vyššie uvádzaných skutočností a aj na základe prezentovaných podkladov za obdobie od roku 2011 až do aktuálnych dní si preto dovolím v závere otvorene skonštatovať, že tie vyššie rozoberané vyjadrenia pána Ronalda Tahotného zo spomínaného brífingu nie sú presné, resp. sa nezakladajú zrejme na presných, pánovi Tahotnému poskytnutých informáciách a preto po posúdení nemalého počtu súvisiacich podkladov podľa môjho hodnotiaceho úsudku nie sú pravdivé.

Pokračovanie v tomto stanovisku bude aj na inom fóre, ale tu bude tiež o tom uverejnená potrebná informácia.

Počet zobrazení: 210

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2019   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby