CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

******************************************************************************************************************************************************

*                       Hľadáte kontakty na služby/servis/obchody v Chorvátskom Grobe a okolí ?                    *

*     Všetko na jednom mieste nájdete na webstránke: www.pomahamesi.sk - tu sú linky na úrady, lekárov, lekárne, odchody a trasy     *

*                       autobusov, obchody, služby, e-shopy, farnosť a aj mnohé ďalšie info o Chorvátskom Grobe, Čiernej Vode a okolí.                           *

******************************************************************************************************************************************************

Po zasadnutí OcZ obce Ch. Grob dňa 25.4. 2017 sa najskôr objavili hodnotenia jeho priebehu zo strany obyvateľov, ktorí sa priamo na zasadnutí OcZ zúčastnili. Je pochopiteľné, že neboli tieto hodnotenia rovnaké a dokonca sa k niektorým hodnoteniam viedli aj ostré, až konfrontačné diskusie.

Ako to býva v ostatnej dobe zvykom, tak sa k priebehu zasadnutia a aj k prijatým záverom vyjadril aj "niekto" na web stránke obce v tomto článku "Informácia o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2017:" . A samozrejme ako to býva už veľa mesiacov zvykom, tak ten článok na web stránke obce je uverejnený bez možnosti reakcie tých, ktorí sú v tom článku menovaní. A rovnako samozrejme bude nasledovať aj reakcia tých menovaných.

V spomínanom článku "Informácia o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2017:" je opäť "menovaná" aj spoločnosť MCST, a.s., a to konkrétne v tomto odseku :

"Ako pozitívom zasadnutia sa javí schválenie nového poplatku za rozvoj, ktoré prinesie obci dodatočné finančné prostriedky na rozvoj. Pre stavby na bývanie bolo schválených 12 Eur/m2, pre ostatné stavby 25 Eur/m2. Do pripomienkovacieho konania VZN sa zapojila aj spoločnosť MCST, a.s. (ako vlastník pozemkov v obci) ktorá navrhla jeho zmenu. Túto si kompletne osvojila poslankyňa Vydrová a požiadala o jej zapracovanie do textu VZN. Návrh poslanci schválili."

Považujem za potrebné k mierne manipulatívnym vyjadreniam "niekoho" na web stránke obce zaujať nasledovné stanovisko, pri ktorom využijem aj tento výber príspevkov z diskusie v Anonymke:

1.

Podľa autora článku "Informácia o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2017:"  zrejme schválenie VZN o miestnom poplatku za rozvoj nie je pozitívom zasadnutia, ale sa iba ako pozitívum javí. Keby sa dalo, tak ten svoj kompromisný návrh vezmem späť. Nech je radšej obec bez poplatku, keď sa mi za ten návrh "niekto" takto odvďačuje.

2.

Spoločnosť MCST, a.s. sa do pripomienkovania zapojila ma základe výzvy obce z návrhu VZN o poplatku za rozvoj, zverejneného dňa 1.3. 2017 ako subjekt s právami obyvateľa obce s výnimkou práva voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce a taktiež s výnimkou práva hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum). Poznámka "niekoho" v predmetnom článku na web stránke obce v kontexte na zvyšok vyššie uvedeného zeleného odseku je mierne povedané na hrane pravidiel, vymedzených v článkoch 12 a 20 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky. Po komentároch od čitateľov dopĺňam, že podľa článku 12 odsek (2) Ústavy SR nemožno nikoho poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať len preto, že vlastní majetok.

2.1.

MCST, a.s. nevlastní v obci Ch. Grob iba pozemky, ale vlastní, resp. vlastnila v k.ú. obce aj viacero stavieb, na ktorých odstránenie, vynútené najmä zastavaním okolitej ornej pôdy a rozhodnutiami orgánov štátu a aj samosprávy v minulosti musela MCST, a.s. vynaložiť niekoľko stotisíc EUR.

2.2.

Väčšina obyvateľov obce je taktiež vlastníkom nehnuteľností, ale im to ten "niekto" z web stránky obce nijako nepripomína.

3.

Poslankyňa Vydrová si neosvojila celý návrh MCST, a.s., pretože súčasťou schváleného VZN o miestnom poplatku za rozvoj sú aj výšky poplatku za jednotlivé typy stavieb a MCST, a.s. žiadnu zmenu v tomto smere/v tejto časti návrhu VZN nenavrhovala, resp. ku výške poplatkov sa MCST, a.s. vôbec nevyjadrovala.

4.

Kto bol na predchádzajúcich zasadnutiach OcZ, tak mohol vidieť neochotu poslancov schváliť poplatok podľa návrhu, ktorý im predložil starosta obce. Tak to nakoniec konštatuje aj "niekto" na web stránke obce v inom článku pod názvom "Poplatok za rozvoj v našej obci zatiaľ žiadny".

Ja som na zasadnutí OcZ aj 10.1. a aj 28.2. 2017 bol a pozorne som počúval pripomienky poslancov a aj verejnosti. Aj preto, ale najmä vo väzbe na dikciu zákona a zámer zákonodarcu podľa dôvodovej správy k príslušnému zákonu som pripravil návrh pripomienok, ktorý si poslanci osvojili. A to som ich musel ešte v rámci konzultácií z ich strany presviedčať, že tento môj návrh VZN obsahuje aj účinný nástroj kontroly s využitím príspevku aj na tie veci, ktoré sú tu roky zanedbávané. Pretože po doterajších skúsenostiach s využívaním peňazí obce to vyzeralo tak, že neprejde ani tento môj kompromisný návrh.

4.1.

Samozrejme som v záujme rozvoja svojej lokality využil aj to, že obec konečne akceptovala podmienky a splnila povinnosti obce podľa súvisiacich zákonov SR a "pripustila" pripomienky obyvateľov obce. O správnosti a aj zákonnosti svojho návrhu som natoľko presvedčený, že som najskôr pripravil podanie pre poslancov NR SR s termínom a aj spôsobom podania podľa toho, ako dopadne hlasovanie na zasadnutí OcZ. Jeho časti som najskôr využil pre podanie pripomienok ku návrhu VZN a následne bude zvyšná časť prípravy využitá pre podanie do NR SR.

Ešte v závere vysvetlenie názvu článku "Aké požičaj, také vráť 2." - je to vlastne iba pokračovanie článku "Aké požičaj, také vráť - dôvody oneskorenia výstavby ZŠ s MŠ.",  ktoré je vyvolané pokračovaním neodôvodnených útokov "niekoho" z web stránky obce na mňa a na MCST, a.s.

Počet zobrazení: 255

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2019   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby