CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Starosta Marynčák zvolal na 27. júna 2011 schôdzu Obecného zastupiteľstva. Jedným z bodov je Plat a odmena starostu obce. Dôvodom na zmenu už raz schváleného platu je nový zákon, ktorý vstúpil do platnosti 01. júna 2011. Pozrel som sa na novú úpravu a pripravil niekoľko postrehov a porovnaní vo vzťahu k reáliám obce Chorvátsky Grob.


Prehľad zmien

Plat starostu doteraz upravoval zákon č.253/1994 Z. z. "o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest" v znení neskorších predpisov. V máji 2011 bol upravený zákonom číslo 154/2011. Základné zmeny, ktoré nový zákon priniesol:

 1. mení sa princíp hodnotenia zásluhovosti starostu (predtým to boli najmä odmeny, teraz je to iba navýšenie platu)
 2. znížili sa koeficienty podľa ktorého sa plat vypočítava (predtým 2.41, teraz 2.17)
 3. znížilo sa percento, ktorým mohli poslanci OcZ zvýšiť starostov plat (predtým 100%, teraz maximálne 70%)
 4. zrušili sa odmeny starostovi (predtým do 50%, teraz 0%)
 5. poslancom sa umožnilo každoročne prehodnocovať starostov plat (predtým iba odmeny, teraz navýšenie platu)
 6. upravili sa podmienky vyplácania odstupného po skončení funkčného obdobia (predtým až 5-mesačné, teraz maximálne 3-mesačné)
 7. plat starostu sa musí prehodnotiť do 30 dní od jeho účinnosti (do 30.júna 2011), inak starosta dostane minimálny plat bez navýšenia.

 

Meranie zásluhovosti

Podľa mňa, najzávažnejšou zmenou v novej úprave je zmena v meraní zásluhovosti starostu. Doteraz sa zásluhovosť hodnotila najmä odmenami, ktoré starostovi schvaľovali poslanci obecného zastupiteľstva (poslanci zatiaľ odmeny starostovi neschválili). Cieľom novej úpravy je, aby poslanci oceňovali kvalitu práce starostu, výborné hospodárenie, či prínos komunite iba navýšením základného platu a to do výšky 70% minimálneho platu. Inak povedené, ak doteraz poslanci hodnotili kvalitu práce starostu určením výšky jeho odmien (a navýšenie platu bolo viac menej automatické), teraz môžu poslanci svoju spokojnosť so starostovou prácou vyjadriť iba navýšením starostovho minimálneho platu. Odmeny starostu (aj mimoriadne) boli totiž úplne zrušené. Na druhej strane, poslanci dostali možnosť upravovať navýšenie starostovho platu každý rok (doteraz sa navýšenie platu určilo raz na začiatku volebného obdobia).


Nové koeficienty

Plat starostu sa určuje ako násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu, ktorý je uvedený v §4 zákona. Doterajšia hodnota pre našu obec (počet obyvateľov 3001 - 5000) bola 2,41, nová hodnota je 2,17. 

 
Nová priemerná mzda

Doterajší minimálny plat starostu sa vypočítaval z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2009 (744,5 Eur). Nový plat bude vychádzať z priemernej mesačnej mzdy za rok 2010. Tá narástla oproti predchádzajúcemu roku o približne 3,2% na 769 Eur
(http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=31809)

 
Minimálny plat starostu

Doteraz bol starostovi určený minimálny plat vo výške 1 795 Eur. Vynásobením priemernej mesačnej mzdy zamestnanca národného hospodárstva v roku 2010 (769 Eur) s novým koeficientom pre obec s počtom obyvateľov 3001 - 5000 
(2,17) dostaneme výšku nového minimálneho starostovho platu - 1 669 Eur (po zaokrúhlení). 

Táto mzda bude základom pre výpočet platu starostu až do zverejnenia priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2011 (túto informáciu Štatistický úrad SR zverejňuje obvykle v priebehu marca bežného roka). Po zverejnení novej hodnoty sa prepočíta plat starostu od začiatku roka a starostovi sa vypočítaná suma doplatí spätne za celé obdobie od začiatku roka.

 
Obmedzené navýšenie platu

Doteraz mohlo obecné zastupiteľstvo plat starostu zvýšiť až na dvojnásobok. Podľa nového zákona poslanci môžu plat starostu rozhodnutím zvýšiť už iba o 70 %. Keďže OcZ v decembri 2010 na svojom prvom zasadnutí rozhodlo o zvýšení základného platu o 70 %, doterajší plat starostu spolu aj s navýšením bol stanovený na 3 052 Eur. 
Podľa nového zákona, v závislosti od percenta navýšenia, ktoré starostovi poslanci odsúhlasia môže plat starostu našej obce dosahovať napríklad nasledovné 
hodnoty:

 • zvýšenie o 70% - 2 838 Eur (maximálny plat)
 • zvýšenie o 60% - 2 671 Eur
 • zvýšenie o 50% - 2 504 Eur
 • zvýšenie o 40% - 2 337 Eur
 • zvýšenie o 30% - 2 170 Eur
 • zvýšenie o 20% - 2 003 Eur
 • zvýšenie o 10% - 1 836 Eur
 • zvýšenie o 0%   - 1 669 Eur (minimálny plat)

Podľa novej úpravy však poslanci majú možnosť upravovať navýšenie starostovho platu raz ročne. Tým by podľa zákonodarcu mali ohodnocovať kvalitu práce starostu, výborné hospodárenie, či jeho iný prínos pre obec. Doteraz sa navýšenie platu starostu určovalo iba raz - na začiatku obdobia a kvalita jeho práce sa ohodnocovala odmenami.


Odmeny starostom zrušili

Doterajšia starostova mzda aj s navýšením bola 3 052 Eur. K tomu mohol starosta od poslancov dostať odmeny, ktoré boli na prvej schôdzi odsúhlasené do výšky 
50%. V prípade schválenia poslancami tak mohol starosta doteraz poberať až 4 578 Eur mesačne. (Poznámka: poslanci odmeny starostovi zatiaľ neschválili). 


Ako vyplýva z dôvodovej správy nového zákona "...ruší sa možnosť poskytovať starostom odmeny, kvôli ich nemožnosti zverejnenia.  Prax ukázala, že schvaľovanie odmien nebolo vôbec verejnosťou kontrolovateľné..." Zrušené boli dokonca aj odmeny mimoriadne - za činnosť vykonávanú v súvislosti so živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku, a pri odstraňovaní ich následkov. Najvyšší plat starostu našej obce spolu s navýšením tak môže byť maximálne 2 838 Eur.

 

Plat predchádzajúceho starostu

Starosta Balaško nastúpil do svojho druhého volebného obdobia v decembri 2006. Jeho plat sa teda vypočítaval z priemerného zárobku pracovníka v NH za rok 
2005 (17 274 Sk). Obec v tom čase mala menej ako 3001 obyvateľov (použil sa vtedy platný koeficient - 2,2). 

Výpočet: 2,20 x 17 274 Sk = 38 002,80 Sk = 38 100 Sk (1 265 Eur). K tomuto platu mu poslanci schválili navýšenie o 50% na celkový mesačný plat s navýšením vo výške 57 200 Sk (1 899 Eur). Následne sa mu plat každoročne upravoval na základe ohlásenia novej priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH za predchádzajúci rok a k platu dostával aj odmeny. Tie mu schvaľovalo obecné zastupiteľstvo hlasovaním. Za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred skončením volebného obdobia v decembri roku 2010 mal starosta Balaško priemerný mesačný plat (spolu aj s navýšením a odmenami) cca 2 692,5 Eur mesačne. Vychádzam z veľkosti odstupného (13.462,5 Eur), na ktoré mal po skončení volebného obdobia nárok.


Odstupné sa tiež upravilo

Doteraz bola maximálna výška odstupného stanovená až na päťnásobok starostovho priemerného mesačného platu (ak vykonával funkciu štyri roky). Podľa novej úpravy, po zániku mandátu starostu patrí starostovi odstupné vo výške trojnásobku priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov. Ak 
starostoval menej ako 6 mesiacov, nárok na odstupné nemá.

 

Nový plat treba schváliť do 30.júna

Podľa zákona starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby rozhodlo o jeho plate do 30. júna 2011. Inak platí, že od 1. júna 2011 patrí starostovi našej obce minimálny plat (1 669 Eur - viď výpočet vyššie) bez navýšenia.


Počet zobrazení: 1738

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby