CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Na FB stránke obce Ch. Grob mi boli zo strany pána Kolčáka a následne aj pána Selepa adresované ďalšie otázky ku informáciám z článku "Doplnenie informácií ku prekážke vo výstavbe ZŠ".

Na obidve otázky by bolo možné odpovedať jednoducho, ale zrejme by to vyvolalo jednak polemiky iných diskutérov, ale s najväčšou pravdepodobnosťou aj ďalšie otázky od pána Kolčáka alebo pána Selepa.   Preto odpoviem na obidve otázky v tomto samostatnom článku.

1.

Odpoveď na príspevok pána Kolčáka, ktorý bol nasledovný :

"Ďakujem pán Sládeček. A kto konkrétne, z dohodnutých spoluinvestorov, nedodržal dohody?"

V závere tohto listu č. MC/OK/Z-2181114-ŠS  sú uvedené 4 subjekty, ktorým bol predložený návrh Zmluvy o združení činností a prostriedkov aj s výzvou na pokračovanie v príprave spoločnej realizácie na základe predloženej zmluvy.

Z týchto subjektov nejakým spôsobom prejavila iniciatívu len COOP Jednota spotrebné družstvo Galanta, ktorá aj na základe predchádzajúcich dohôd bude realizovať časť miestnej komunikácie a z ušetrených zdrojov na inej alternatíve stavby OK Vajnorská bude investovať aj do výstavby OK Vajnorská.

Ostatné oslovené subjekty na list MCST, a.s. z novembra aj napriek predchádzajúcim zápisom nereagovali a vo vyjadreniach Úradu BSK a Regionálnych ciest Bratislava, a.s. ku DSP pre I. etapu OK Vajnorská je zaujaté stanovisko, že postavenú I. etapu OK Vajnorská neplánujú financovať.

Takže podľa MCST, a.s. neboli doteraz vykonané kroky ku naplneniu dohôd o spoločnom financovaní výstavby OK Vajnorská zo strany nasledovných oslovených subjektov:

  • Obec Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17,  900 25 Chorvátsky Grob,
  • Bratislavský samosprávny  kraj, Sabinovská 16,  820 05  Bratislava  25,
  • Regionálne cesty Bratislava, a.s. Čučoriedkova 6, 826 12 Bratislava.

Možno vznikol problém aj v dôsledku toho, že MCST, a.s. po splnení svojho záväzku z rokovaní po uznesení OcZ Obce Ch. Grob o výstavbe ZŠ s MŠ na pozemkoch MCST, a.s. predložením spomínaného listu č.  MC/OK/Z-2181114-ŠS  neurgovala opakovane vyjadrenia ku svojmu návrhu spoločného financovania. Udialo sa tak jednak v dôsledku fenoménu záveru kalendárneho roka, ale najmä v dôsledku postupného nárastu povinností na strane MCST, a.s. v rámci územných a/alebo stavebných konaní.

V každom prípade sme to však  pripomínali aj pri rokovaniach o jednotlivých riešeniach PD a jednoznačne sme to vyjadrili v liste - písomnom stanovisku č. MCST-1-1860/2105-OK, pričom sme zároveň vyzvali k prerokovaniu toho novembrového návrhu teraz.  Takže teraz čakáme.

2.

Odpoveď na príspevok pána Selepa, ktorý bol nasledovný :

"Pán Sládeček, trochu som sa vrátil k prioritám pána starostu z minulotýždňového OcZ pre jeho celé funkčné obdobie a ku okružnej križovatke som našiel v jeho prioritách nasledovnú informáciu:

"Vybudovanie kruhovej križovatky v centre Čiernej Vody - externé zdroje".

Nechcem strašiť, ale obec asi neplánuje minúť vlastné prostriedky..."

Pán Selep, mňa nestrašíte.

V tomto písomnom stanovisku MCST, a.s. v liste č. MCST-1-1860/2105-OK  som vyjadril jednoznačné stanovisko spoločnosti MCST, a.s. k vzniknutej situácii a zároveň som sformuloval aj návrh jej riešenia v bode 6. (viď najmä bod 6.4. predmetného listu). Pre mňa to zatiaľ predstavuje skôr včasné prebudenie sa z naivnej dobroty, na ktorú som viackrát v obci Ch. Grob dosť výrazne doplatil.

Počet zobrazení: 499

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

Komentár osoby Martin Michalík o Máj 28, 2015 na 12:25pm

Vyjadrím sa z pozície či už občana - laika, profesionála v obore - stavebný inžinier , alebo podnikateľa. V našej praxi vždy pri riešení nejakého zadania alebo problému máme pripravených viac alternatív pre prípad zlyhania tej predchádzajúcej. Zdá sa, že v tomto prípade nie je pripravené nejaké náhradné takpovediac záchranné riešenie. Ako pán Sládeček sám dobre viete, že či už na neformálnych stretnutiach komunity, alebo na  stretnutiach stavebnej komisie, alebo rokovaniach OcZ som sa už pekných pár mesiacov a opakovane pýtal, aký je stav OK hlavne v súvislosti s plánovanou výstavbou školy.  Buď som nedostal žiadnu odpoveď, alebo v znení typu je to v riešení... Z toho usudzujem, že kompentní vedeli čo odpovedajú a teda som predpokladal, že sa uvedeným problémom zaoberajú v duchu predpokladu p. Kolčáka : Dlhodobo vedeli o potrebe riešenia dopravnej situácie, nielen v súvislosti v výstavbou školy, " zaklopali na dvere, rokovali a dohodli sa ". Podľa posledných informácií však vyzerá, že nielen že neklopali, ale tobôž sa na ničom nedohodli a ak áno svoje dohody nedodržali. Kedže riešenie je v prioritnom záujme obyvateľov , ktorých záujmy má zastupiteľstvo riešiť a k tomuto zrejme nedošlo, tak potom musím znovu pripomenúť, že neriešenie tohoto problému považujem zo strany  predstaviteľov a zodpovedných za sabotovanie vlastných priorít deklarovaných vo svojom programe. Už dva dni sa táto téma konečne viac komunikuje na verejnosti a teda  na najbližšom možnom verejnom rokovaní bude moja otázka opakovane smerovať na vedenie obce. Dúfam, že zostávajúci čas vedenie obce využije na sformulovanie zmysluplnej odpovede a hlavne na akceptovateľný a konkrétny návrh riešenia a prestane sa tváriť, že tento problém neexistuje resp. sme o ňom nevedeli....

Komentár osoby Ferdinand Kolčák o Máj 28, 2015 na 1:37am

V tom s vami súhlasím, že nie ste zodpovedný za nekontinuitu v konaní obce.
A práve tam aj smeruje môj príspevok:

  • Je prioritou Rada Benčíka postaviť školu? 
  • Vie Rado Benčík o nutnosti kolaudácie OK pred kolaudáciou školy?
  • Má sa Rado Benčík zaujímať o stav príprav a prác na OK ak chce skolaudovať školu?

Opakujem, že podľa môjho názoru mal starosta z vyššie uvedených dôvodov/otázok "klopať na dvere" vám.

Komentár osoby Štefan Sládeček o Máj 28, 2015 na 12:42am

Pán Kolčák, z jedného hľadiska máte pravdu, aj keď ja s takou pravdou nesúhlasím.

Mne a ani Vám nikto nepozastaví plnenie daňových povinností pri každej zmene vedenia obce, VÚC alebo vlády, ale im to prerušenie na cca 4 - 10 mesiacov tolerujeme.

Vy ste podnikateľ a viete teda, že kontinuita vedenia účtovníctva v členení na zákazky a oddelené sledovanie takmer všetkého je nevyhnutný fakt. Tak prečo by som ja mal byť zodpovedný za to, aby kontinuitu v konaní dodržala aj obec.

A to o to viac, že nejde o moju prioritu a ešte mi je tá kontinuita aj potvrdzovaná vyjadreniami zástupcov obce a aj BSK. Zmena nastala až v tých vyjadreniach z 21.5. a 25.5.

Komentár osoby Ferdinand Kolčák o Máj 28, 2015 na 12:30am

Ďakujem pán Sládeček. Ja tiež nechcem, aby to vyznievalo ako neustále vŕtanie. Skutočne však nerozumiem tomu, že ak ste list - návrh o spolufinancovaní OK posielali predchádzajúcemu vedeniu obce ( november 2014 - zastupujúcej starostke) a obec sa nevyjadrila, tak po nástupe nového vedenia obce sa mi zdá logické a potrebné obnovenie debaty, alebo aspoň potvrdenie si s novým vedením obce, že očakávate participáciu obce na investícii do OK. Ale to je v princípe vaša vec (a môj zjednodušený pohľad).

Na druhej strane ak starosta vie, že kolaudácia novej školy je podmienená kolaudáciou OK, tak by som logicky očakával, že vám starosta "zaklope na dvere" s otázkami či a kedy začnete s prácami a problém financovania by sa okamžite vynoril. Dnes mám pocit, že ak BSK nezafinancuje OK, tak nebude škola. Nuž, zaujímavá situácia...

Takže krátka rekapitulácia:

Obec Chorvátsky Grob
- Nereagovala. Vzhľadom na "externé zdroje" v prioritách starostu pre OK a skutočnosť, že finacovanie OK nebolo predmetom žiadneho rokovania komisie ani OcZ predpokladám, že obec CHG neplánuje financovať OK

Bratislavský samosprávny kraj
- neplánuje financovať OK (nateraz)

Regionálne cesty Bratislava
- neplánuje financovať OK (nateraz)

COOP Jednota Galanta
- prejavila iniciatívu financovať OK

MCST, a.s.
- bude financovať ak sa budú spolupodieľať aj iné subjekty.

Pán Sládeček, koľko to celé (OK) bude asi stáť?

A aký je pre MCST, a.s. prijateľný podiel iných investorov na OK?

Komentár osoby Štefan Sládeček o Máj 28, 2015 na 12:11am
Pán Kolčák, nechcem Vás stále opravovať, ale to financovanie sa nejde riešiť teraz 27.5. 2015, pretože to riešenie bolo podľa právneho poriadku SR v podstate vyjadrené a neskôr aj odsúhlasené od roku 2009 niekoľkokrát (určite bude niekto tvrdiť, že to tak nie je).
V novembri 2014 bol predložený aj písomný návrh konkrétneho spôsobu riešenia spoločného financovania cez zmluvu o združení činností a prostriedkov, ktorý nadväzoval na riešenie praktickej realizácie I. etapy stavby OK Vajnorská ako podmienky pre COOP Jednota a neskôr aj pre stavbu ZŠ s MŠ.
Podľa mňa to nebolo potrebné urgovať, lebo MCST, a.s. sa na základe existencie a aj platnosti domnelej dohody o spoločnom financovaní (čo podľa mňa vyplýva z obsahu mojich článkov z ostatných dní) zaviazala prefinancovať I. etapu stavby OK Vajnorská.
Princíp takejto dohody a teda aj princíp riešenia financovania bol podľa mňa zrušený stanoviskami BSK a aj Regionálnych ciest BA, a.s., ktoré predpokladajú, že stavbu OK Vajnorská a aj zastávok MHD dostanú bezodplatne.
Komentár osoby Štefan Sládeček o Máj 27, 2015 na 11:34pm
Je veľa vecí v tomto štáte, ktoré zatiaľ sú nepochopené, pričom mnohé nepochopené aj zostanú. Táto však asi zostane nepochopená iba veľmi ťažko.
.
Ak si totiž pozriete v zápise zo 27.7. 2009, čo uviedol zástupca BSK už v roku 2009 na stretnutí a ako zhodnotil zlú dopravnú situáciu už vtedy, že vznikla výstavbou v obci a táto výstavba neriešila dopad na regionálne cesty, ktoré prechádzajú obcou, resp. čo uviedli zástupcovia obce, potom za tento stav nenesie MCST, a.s. žiadnu zodpovednosť.
MCST, a.s. a ani jej partneri totiž ani dovtedy a vďaka obci ani odvtedy nemohli postaviť na svojich pozemkoch vôbec nič, čo by zaťažovalo dopravu alebo kanalizáciu alebo niečo iné v obci.
Takže ak naozaj niekto nepochopil, aký je môj postoj k tejto veci, tak to už naozaj nie je môj problém.

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby