CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Nútené správy a iné dočasné riešenia kanalizácie - 2.

V tomto pokračovaní série článkov, ktoré budú mať spoločný názov a budú pokračovaním tohto článku Nútené správy a iné dočasné riešenia kanalizácie -1., budem písať o možných dôvodoch zmeny rozhodnutia OÚ Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len "OÚ OSŽP Bratislava").

Ale nakoľko sa obyvatelia časti Čierna Voda pravidelne sťažujú aj na vytekanie obsahu splaškovej kanalizácie do voľného terénu, tak v záverečnej časti tohto článku v jeho časti B. budú aj zaujímavé vyjadrenia OÚ OSŽP Bratislava k tejto dlhodobej záležitosti.

A.

Takže OÚ OSŽP Bratislava najskôr vyhlásiť nútenú správu na VV a VK infraštruktúru lokality PH-2 odmietol (viď toto stanovisko OÚ OSŽP Bratislava č. OU-BA-OSZP2-2018/035628-GGL z 2.7. 2018), ale podľa informácie z web stránky obce Ch. Grob po cca 6 mesiacoch svoj názor OÚ OSŽP Bratislava rozhodol o nútenej správe VV a VK infraštruktúry v PH-2 spoločnosťou A-VS, s.r.o. 

Ako som písal predtým, stačilo na to odporučenie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) pod č. 62639/2018 11774/2018-9.2., na základe ktorého OÚ OSŽP Bratislava odmietol všetky argumenty účastníkov ústneho pojednávania zo dňa 9.1. 2019 od 10:00 hod.

Zaujímavé na tom celom okrem samotnej zmeny názoru OÚ OSŽP Bratislava sú aj nasledovné skutočnosti, ktoré v čase konania ústneho pojednávania dňa 9.1. 2019 a teda pred vydaním svojho rozhodnutia o nútenej správe pre PH-2 v prospech A-VS, s.r.o. mal predmetný úrad k dispozícii (ale nemali ich obyvatelia PH-2) nasledovné informácie:

  • Z nejakého dôvodu a po vyše štyroch mesiacoch od odmietnutia vydať nútenú správu na PH-2 pre A-VS, s.r.o. a aj napriek tomu, že disponoval informáciami o nepovolenej, resp. čiernej stavbe - zásahu do VV infraštruktúry zo strany A-VS, s.r.o., ako aj informáciami o vypúšťaní obsahu splaškovej kanalizácie do voľného terénu si OÚ OSŽP Bratislava podľa usmernenia MŽP SR vyžiadal odporučenie, ako má v danej veci postupovať, a to v liste č. OÚ BA-OSŽP2-2018/069029-GGL zo dňa 13.11. 2018!
  • OÚ OSŽP Bratislava mal Informácie o súhlasnom vybavení petície 172 obyvateľov lokality PH-2 obecným zastupiteľstvom, kde 172 obyvateľov nesúhlasí s nútenou správou VV a VK infraštruktúry v prospech A-VS, s.r.o.!
  • OÚ OSŽP Bratislava mal aj informácie o tom, že v prípade vydania rozhodnutia o nútenej správe pre PH-2 zasiahne do už tým istým úradom vydaného rozhodnutia o nútenej správe pre tú VV a VK infraštruktúru, ktorá bola súčasťou zmluvy obce Ch. Grob s A-VS, s.r.o. z roku 2012!

Takže OÚ OSŽP Bratislava teda napriek všetkým vyššie uvedeným skutočnostiam vydal rozhodnutie, resp. rozhodol o nútenej správe VV a VK infraštruktúry v PH-2 spoločnosťou A-VS, s.r.o. , a to dňa 14.1. 2019, ktoré bolo podľa podacej pečiatky obci doručené 18.1. 2019.

B.

V záverečnej časti tohto článku uvediem pre obyvateľov informácie o záveroch, resp. o doterajšom stave podania MCST, a.s. na vyhlásenie nútenej správy na celú VV a VK infraštruktúru (viď článok Sťažnosť na čiernu stavbu a podnet na vyhlásenie nútenej správy).

OÚ OSŽP Bratislava vybavil podnet MCST, a.s. na vyhlásenie nútenej správy jej zamietnutím v tejto písomnosti č. OU-BA-OSZP2-2018104899/-GGL zo dňa 29.11. 2018, na ktorú MCST, a.s. zareagovala listom č. MCST/OÚBA-OSŽP-3271218-ŠS dňa 27.12. 2018 a žiadala o vydanie zákonného rozhodnutia ku podnetu MCST, a.s. na vyhlásenie nútenej správy z listu č. MCST/OÚBA-OSŽP-1261018-ŠS.

OÚ OSŽP Bratislava na túto opakovanú žiadosť zareagoval v podstate obratom, a to písomnosťou č. OU-BA-OSZP2-2019/017979-GGL zo dňa 7.1. 2019.

A čo vlastne vyplýva z vyjadrení OÚ OSŽP Bratislava ku situácii s VV a VK infraštruktúrou v obci Ch. Grob, ktoré je v podstate aj vyjadrením ku petícii obyvateľov PH-2 a v podstate aj vyjadrením ku dlhodobému vytekaniu obsahu splaškovej kanalizácie do voľného terénu ?

  • Tak v prvom rade si za vytekajúci obsah splaškovej kanalizácie do voľného terénu môžu samotní obyvatelia upchávaním kanalizácie a aj blokovaním čerpadiel nevhodným obsahom, ktorý do splaškovej kanalizácie vhadzujú!
  • To vhadzovanie nevhodného obsahu do kanalizácie je akoby podľa vyjadrenia z tretieho odseku odspodu na druhej strane písomnosti písomnosti č. OU-BA-OSZP2-2018104899/-GGL OÚ OSŽP Bratislava je ale zároveň dôvodom pre to, že vlastne o poškodzovanie životného prostredia nejde, lebo si to obyvatelia spôsobujú sami !?!
  • MCST, a.s. by to svoje konanie vo vzťahu ku OÚ OSŽP Bratislava v podstate už mohla nechať tak, pretože lokalita PROMCEN s výnimkou tej čiernej stavby na rohu ulíc Jelšová a Vajnorská v podstate s A-VS, s.r.o. by nič iné nemala mať, ale samozrejme MCST, a.s. bude na to "vybavenie" podnetu na vyhlásenie nútenej správy reagovať.
  • S ohľadom na nezáujem kompetentných úradov o súčinnosť pri riešení problémov obce by sa obec mala sústrediť na čo najskoršie vypracovanie auditu, resp. posúdenia VV a VK infraštruktúry vo všetkých lokalitách s dôrazom na problematické časti/úseky splaškovej kanalizácie a pripraviť opatrenia na odstránenie všetkých alebo aspoň najpálčivejších problémov.

Ďalší príspevok bude zameraný na vyhodnotenie obsahu uznesenia KS BA o zastavení súdneho sporu o neplatnosť výpovede zmluvy o nájme vodárenskej infraštruktúry medzi obcou Ch. Grob a A-VS, s.r.o. z roku 2012. A tam sa už zrejme dopracujeme aj ku odpovediam na viaceré otázky obyvateľov, ktoré si ich predkladatelia zatiaľ nenašli v tomto príspevku napríklad vo vzťahu ku lokalite PH-2 alebo vo vzťahu ku vytekaniu splaškov do voľného terénu.

Počet zobrazení: 228

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby