CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Nútené správy a iné dočasné riešenia kanalizácie -1.

Spoločnosť MCST, a.s. považuje za potrebné prezentovať verejnosti viaceré informácie, ktoré veríme pomôžu obyvateľom lokality PH-2, ale aj členom samosprávnych orgánov obce Ch. Grob a aj ďalším dotknutým fyzickým a/alebo právnickým osobám zorientovať sa v pomerne náročnej problematike zabezpečenia prevádzky infraštruktúry verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie obce Ch. Grob (ďalej len "VV a VK infraštruktúra").

Dôvodom, resp. dôvodmi pre takýto postup MCST, a.s. je viacero skutočností a dôležitých koncepčných a/alebo prevádzkových rozhodnutí vo vzťahu ku budúcnosti VV a VK infraštruktúru obce Ch. Grob a najmä časť Čierna Voda, pri ktorých uvedení do praxe by mali byť obyvatelia obce Ch. Grob podrobne informovaní, pretože sa to zrejme s ohľadom na nevyhnutný blízky čas vykonania niektorých krokov bude najmä viacerých obyvateľov časti Čierna Voda priamo dotýkať.

Prezentované informácie budú s ohľadom na obsiahlosť problematiky a aj veľký rozsah podkladov uverejňované vo viacerých blogových príspevkoch tu na www.chorvatania.sk.

V tomto prvom príspevku budú uverejnené informácie o najaktuálnejších skutočnostiach, ktorým venovali obyvatelia obce v ostatných dňoch veľkú pozornosť na sociálnych sieťach.

1.

Dňa 18.1. 2019 vo večerných hodinách bola na web stránke obce Ch. Grob a následne aj cez Hlásnika obce táto informácia o zastavení súdneho sporu o neplatnosť výpovede zmluvy o nájme vodárenskej infraštruktúry medzi obcou Ch. Grob a A-VS, s.r.o. z roku 2012.

2.

Následne bola krátko po tom uverejnená ďalšia dôležitá informácia, že OÚ Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len "OÚ OSŽP Bratislava") rozhodol o nútenej správe VV a VK infraštruktúry v PH-2 spoločnosťou A-VS, s.r.o.

Obidve vyššie v bodoch 1. a 2. popisované informácie sa týkajú problematiky, ktorá bola predmetom viacerých príspevkov aj v minulosti, ale podľa množstva reakcií na sociálnych sieťach najmä v ostatných troch mesiacoch intenzívne zaujíma pomerne veľký počet obyvateľov obce Ch. Grob, a to najmä tých z časti Čierna Voda. 

Jedným z dôvodov tohto zvýšeného záujmu obyvateľov z časti Čierna Voda bude asi to, že práve v časti Čierna Voda dochádza takmer vždy po výraznejších zrážkach k vytekaniu obsahu splaškovej kanalizácie do voľného terénu.

Ďalším dôvodom boli udalosti okolo stavebných činností na VV infraštruktúre na pozemkoch na spojnici Jelšovej ulice s Vajnorskou ulicou od polovice októbra 2018 (podrobnosti nájde čitateľ v článku Sťažnosť na čiernu stavbu a podnet na vyhlásenie nútenej správy.)

Najzávažnejším dôvodom záujmu obyvateľov o problematike VV a VK infraštruktúry sú však zrejme problémy s prevádzkou najmä kanalizačnej infraštruktúry v lokalite PH-2 z ostatných cca 6 mesiacov, a to cca od odoslania takéhoto emailu od spoločnosti A-VS, s.r.o. z 23.7. 2018, že je neistá budúcnosť dodáv... do obytnej zóny PH-2, pretože OÚ OSŽP Bratislava svojim stanoviskom č. OU-BA-OSZP2-2018/035628-GGL z 2.7. 2018 odmietol vyhlásiť nútenú správu v prospech A-VS, s.r.o. na infraštruktúru lokality PH-2.

Ako však môže čitateľ vyhodnotiť z aktuálnej informácie v bode 2. tohto článku po 6 mesiacoch od stanoviska OÚ OSŽP Bratislava č. OU-BA-OSZP2-2018/035628-GGL, že nemôže nútenú správu pre PH-2 vyhlásiť, došlo ku výraznej zmene a ten istý OÚ OSŽP Bratislava nútenú správu pre VV a VK infraštruktúru lokality PH-2 v prospech A-VS, s.r.o. vyhlásil. Stačilo na to toto odporučenie Ministerstva životného prostredia SR pod č. 62639/2018 11774/2018-9.2., na základe ktorého OÚ OSŽP Bratislava odmietol všetky argumenty účastníkov ústneho pojednávania zo dňa 9.1. 2019 od 10:00 hod.

Čo však naozaj bolo dôvodom tejto zmeny postoja OÚ OSŽP Bratislava a aký to bude mať vplyv na riešenie problematiky s VV a VK infraštruktúrou PH-2, resp. skôr väčšej časti Čiernej Vody, o tom už bude ďalší príspevok.

Počet zobrazení: 248

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby