CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

K „objektívnym“ anonymom, "poloanonymom“ a ku „kauze“ BP.

Vážení prispievatelia do čiernej skrinky k téme vyhodnotenie ankety o umiestnení BP na pozemkoch MCST, a.s. a najmä vážený pán emkac (M.K.)

Dňa 14.12. 2010 večer som na www.chorvatania.sk v rámci svojho blogu umiestnil list obci, ktorým som obec za MCST, a.s. informoval o vyhodnotení ankety o umiestnení benzínovej pumpy na pozemkoch MCST, a.s. (ďalej len Umiestnenie BP).


Niekoľko hodín po uverejnení predmetného blogu pod názvom „Informácia o výsledkoch prieskumu k benzínovej pumpe.“ sa v čiernej skrinke na www.ciernavodainfo.sk objavila reakcia prispievateľa emkac, ktorý sa v obsiahlom príspevku plnom narážok, „inteligentných urážok“ a „odborných tvrdení“ snažil z autora listu pre obec vyrobiť nekompetentného manipulátora s faktami a naviac priraďoval obsahu listu také vyjadrenia a/alebo závery, ktoré v predmetnom liste neboli a ani nechceli byť.

Na reakciu prispievateľa emkac „nadviazali“ niektoré ďalšie „duchaplné“ a „zmysluplné“ reakcie ďalších prispievateľov. Keďže prvý a aj najobsiahlejší bol emkac, tak v podstate bude postačovať vyjadrenie k nemu :

 

1. „Poloanonym“ emkac prosím nezavádzajte. Na to je v rámci Čiernej Vody dosť iných

a ďaleko „onakvejších“ jedincov. MCST, a.s. vo svojom liste neuviedla, že bude anketu ignorovať. MCST, a.s. sa vyjadrila tak, že sa z výsledkov ankety nedá urobiť zo strany MCST, a.s. taký záver, aby sa mohla vierohodne na výsledky z ankety odvolávať smerom k obci vo vzťahu na vydanie stanoviska k žiadosti z 8.11. 2010.

Dokonca v bode 4. svojho listu MCST, a.s. dáva súčasnému vedeniu obce priestor na to, aby aj napriek uplynutiu viac než 30 dní od predloženia žiadosti prenieslo povinnosť orgánov samosprávy obce vyjadriť sa podľa Zákona o obecnom zriadení na nové vedenie obce.

Vyjadrenia MCST, a.s. o postupe podľa príslušných zákonov nevyjadrujú nič o ignorovaní ankety, ale vyjadrujú iba možnosti ďalšieho postupu, ktorý má právo MCST, a.s. uplatniť bez ohľadu na to pán M.K., či Vám to trhá žili alebo nie, resp. či Vás to vytočí alebo nie.

 

2. Štatistiku som mal minimálne dva semestre a mal som z nej aj skúšku, tak o nej

snáď viem trošku viac, ako väčšina ironizujúcich prispievateľov do čiernej skrinky a s určitosťou taktiež viac, než podľa obsahu príspevku o štatistike a jej základných pravidlách vie emkac.

Prečo? Dôvodom sú okrem iného jeho tri vety z príspevku:

Ak je 29 za a 54 proti, priblizne rovnake rozdelenie by mali odpovede od vsetkych obcanov.
Takze mi nezacnite argumentovat tym, ze 84 hlasov je malo na urcenie percentualneho rozdelenia.
84 z 2780 (pocet volicov v CHG) je slusna velkost vzorky.

Tieto tri vety už nie sú veľmi o štatistike, ale sú skôr o teórii pravdepodobnosti, kedy sa musia vyhodnocovať aj tzv. iné váhové predpoklady, ktoré musia byť splnené na to, aby sme s určitou mierou pravdepodobnosti mohli predpokladať, že podľa výsledkov na „nejakej vzorke“ sa bude rovnako správať celá analyzovaná / skúmaná množina.

Prečo ešte? Nuž v prvom rade preto, že z vyhodnotenia prieskumu – ankety s ohľadom na spôsob jej vyhlásenia (nie sú v rámci obce definované nejaké záväzné pravidlá) a na základe vyhodnotenia MCST, a.s. si emkac „prisvojuje“ právo vyhodnotiť 24 neplatných lístkov ako vyjadrenie názoru PROTI, z čoho pre neho vyplýva zásadne iný záver, než uviedla MCST, a.s. Teda, že 65% obyvateľov je proti a iba 35 % obyvateľov je ZA. Ďalej v texte tohto príspevku uvediem, že aj tento „predpoklad“ emkaca nie je celkom presný, resp. nie je správny.


3. Nuž, snáď troška školenia z problematiky štatistiky nezaškodí a snáď nikomu ani

neublíži.

a) MCST, a.s. vydala a distribuovala cca 850 anketových lístkov, ktorých sa riadne

vyplnených vrátilo 50 a mailom prišlo ďalších 34 vyjadrení. Je to z hľadiska štatistiky prvý a zásadný údaj, z ktorého vyplýva, že sa vyjadrilo menej, než 10 % oslovených.

Ak by sme použili napr. metódu agentúr pri predvolebných prieskumoch, tak množinu tých, ktorí sa nevyjadrili, by sme v tomto prípade mohli vyhodnotiť ako tých, ktorých názor je „neviem posúdiť“ alebo „nie som rozhodnutý“, resp. skôr ako názor „je mi to jedno“. A tých, ktorým je to jedno, je viac než 90 % pán M.K.! Takže tých, ktorých sú PROTI nemôže byť ani pri Vašej ružovej optike 65 %.
Preto MCST, a.s. vyhodnotila anketu tak, že nie je možné sa na ňu vierohodne odvolávať, ale iba ju zobrať na vedomie, započítať na strane MCST, a.s. do nákladov firmy s ňou súvisiace náklady a na strane obce budú orgány obce musieť postupovať podľa Zákona o obecnom zriadení a vydať nejaké svoje stanovisko. A presne v tomto duchu je aj vyjadrenie z listu MCST, a.s., ktorým sa mi vraj emkaca podarilo vytočiť (naozaj mi to ku šťastiu nechýba).

b) Emkacových 65% je práve vyjadrením jeho neobjektívnosti a neznalosti

základných pravidiel štatistiky, pretože absolútne ignoruje kvórum, ktorým je počet oslovených, resp. ignoruje množinu tých subjektov, ktorých názor je pre vyhodnotenie výsledkov ankety potrebný a/alebo dôležitý. Pretože o zistenie názoru medzi všetkými obyvateľmi obce išlo a nie o zistenie názoru časti negatívne naladených obyvateľov, ktorí sú v podstate takmer proti všetkému (k významu tých 40 % respondentov z Čerešňovej niekedy inokedy).

c) Ešte sa vrátim k porovnaniu s anketami, resp. predvolebnými prieskumami

verejnej mienky. Agentúry uvádzajú vždy iba počet tých oslovených, ktorí nejako odpovedali. Neuvádzajú počet tých, ktorí sa prieskumu odmietli zúčastniť, resp. odmietli odpovedať na anketovú otázku. Aj tie agentúry by totiž museli riešiť aj ten štatistický ukazovateľ, ktorý popisujem v bode 3. a), pričom by výsledky museli byť rovnako nedôveryhodné, ako boli tie výsledky z našej ankety.

d) Aj pri ďalšom štatistickom hľadisku si pomôžem porovnaním s prieskumom

verejnej mienky. V rámci každej ankety sa anketári pýtajú aj na rôzne informácie a/alebo údaje o respondentovi (vek, vzdelanie, bydlisko, pohlavie, povolanie, ...), pričom tieto údaje sú využité pri komplexnom vyhodnotení prieskumu ako takého (napr. či SDKÚ-DS budú voliť skôr mladší alebo skôr starší, resp. či SMER-SD budú voliť skôr ľudia s nižším vzdelaním než naopak, ...). Pri našej ankete o umiestnení BP bol jedným z takýchto ukazovateľov údaj o mene, priezvisku a bydlisku respondenta, ktoré mal respondent v záujme vierohodnosti jeho názoru v ankete potvrdiť, resp. podporiť podpisom.chceli byť.

MCST, a.s. však v záujme uľahčenia respondentom zúčastniť sa ankety umožnila aj vyjadrenie názoru prostredníctvom mailu, avšak pre tento názor požadovala jeho vyjadrenie v presnej forme (viď anketový leták, kde je uvedené „alebo použiť e-mail spoločnosti MCST, a.s. mcst@mcst.sk s vyjadrením názoru opísaním celej vety.“ , pričom samozrejme je logické, že bude akceptované vyjadrenie respondenta, ktorý urobí scan vyplneného anketového lístka.

Dôvod pre takýto postup je jednoduchý a je ním kontrolný mechanizmus. Pretože tak sa dá podľa nášho názoru dôvodne predpokladať, že ten, kto presne opíše celú vetu v rámci vyjadrenia názoru, si anketový lístok prečítal a aj zobral do úvahy aj podrobnosti o zámere Umiestnenia BP, ale aj o vysvetlení toho, o akú anketu vlastne ide a prečo je organizovaná.

Ak niekto napíše iba časť vety, ako to urobil emkac, tak to nie je zárukou toho, že vôbec anketový lístok videl, že pozná jeho obsah a že jeho názor nie len kopírovaním "názoru a/alebo želania“ niekoho iného. A to už ani nehovorím o možnosti, že ak si napr. zoberiem výpis LV pre bytovky na Čerešňovej, kde sú uvedené všetci majitelia bytov, potom si vytvorím príslušný počet "nejakých" mailových adries a napíšem negatívne vyjadrenia toľkokrát, koľko budem potrebovať.
Samozrejme, že je možné „vyrobiť“ ľubovoľný počet negatívnych názorov aj pri tej minimálnej ochrane vierohodnosti, ktorú som zvolil. Ale čo už je dokonalé.


4. Toľko zadarmo školenie o štatistike a pravdepodobnosti, poukazujúce na najväčšie

resp. základné a východiskové nepresnosti z „rozhorčeného“ príspevku emkaca. Teraz k niektorým (dúfam že nie vedome sformulovaným) nepresnostiam v príspevku emkaca, ktoré potom samozrejme (akoby aj to mohlo byť v týchto luhoch a hájoch inak) vyvolali niektoré podporné reakcie v prospech emkaca.


4.1. Nepresnosť emkaca číslo jedna „Zacinam lutovat, ze developer ako Vy posobi

v mieste mojho bydliska.“Už som to napísal viackrát a znovu to zopakujem : MCST, a.s. nie je developer, ale je len vlastník nehnuteľností,

 • ktoré tu boli dávno predtým, než sa Čierna Voda stala bydliskom väčšiny z jej súčasných obyvateľov,
 • vlastník, ktorý ich získal cez záložné právo od subjektu, ktorý mal problémy zmeniť smerovanie svojho podnikania po tom, čo mu boli zastavané polia pre poľnohospodársku výrobu bytovými a rodinnými domami najmä v období od roku 2004,
 • vlastník, ktorý sa už cca 3 roky snaží prispôsobiť vynútenú zmenu využitia 10,5 ha nehnuteľností tak, aby zodpovedala aktuálnej situácii a potrebám rozvíjajúcej sa obce,
 • vlastník, ktorý bol nútený po 3 rokoch skonštatovať, že ten verejno-prospešný účel, do ktorého bol nútený odchádzajúcim vedením obce, nie je v súlade s predstavami predstaviteľov OZ Č. Voda, aj keď dňa 12.11. 2010 sa zase v občasníku chorvatskygrob.info dozvedel, že na týchto nehnuteľnostiach chce kandidát OZ Č. Voda vybudovať to, čo intenzívne pomáhali pánu Magálovi tie 3 roky blokovať (nevymýšľam si, mám dôkazy).

Takže reálne nie som developer a ani ním nechcem byť, ale musím sa ako vlastník nehnuteľností starať o to, ako s nimi ďalej zmysluplne nakladať.

 

4.2. Nepresnosť emkaca číslo dva : „Dufam, ze ziadne Vase projekty na CV nedopadnu

dobre, a ze nove zastupitelstvo a starosta vyvinu vsetky legalne kroky k tomu, aby zabranili Vasim chorym podnikatelskym zamerom typu benzinova pumpa v strede (centre, vid poznamka na koniec) obce.“

Na tomto mieste „nemenovaného“ bloguwww.chorvatania.sk je uverejnený list, ktorý popisuje, že umiestnenie pumpy nie je môj developerský zámer, ale je to legitímny podnikateľský nápad reálneho developera, ktorý na ňom s pánom Magálom pracoval už niekoľko týždňov predtým, o čom aj „fórum“ čiernej skrinky na www.ciernavoda.info vedelo, ale nejako sa tým nezaťažovalo (veď to nebol Sládeček, ale to bol Magál – O.K., „i tak še da“). MCST, a.s. sa iba ako vlastník v súlade so Zákonom o obecnom zriadení obrátilo na obec s otázkou o principiálnej možnosti umiestniť tu takúto prevádzku a následne na základe rozhodnutia orgánov samosprávy zorganizovala MCST, a.s. anketu – prieskum.

 

4.3. Nepresnosť emkaca číslo tri : „Mimochodom, kdeze to Maryncak a OZ tak strasne

hanili vystavbu pumpy, ze pisete o negativnej antikampani a ovplyvnovani? Lebo co som sa ja docital, tak p. Maryncak ostro vystupil proti tomu, ze obec ma urychlene nieco schvalit, nie voci samotnej stavbe. Ani na stranke OZ ziadna zmienka. A nedavajte sem nejaku sukromnu korespondenciu (ak je), lebo ak hovorite o zastrasovacej antikampani, tak by asi mala byt verejna. A ja ju nikde nevidim.... Vidi ju vlastne niekto???“

Od 3.12. 2010 je na www.chorvatania.sk blog „Pre pána Marynčáka a kúsok aj pre ostatných.“ a od 5.12. 2010 aj blog Pre pána Marynčáka a celé aj pre ostatných - časť 2.“ Tieto dva blogy obsahujú dostatok informácií o tom, že pán Marynčák adresoval svoje „výhrady“ voči konaniu obce a aj voči môjmu konaniu viacerým obyvateľom obce Chorvátsky Grob (minimálne 10 novozvoleným poslancom), ale zároveň je tam uvedené aj konštatovanie pána Marynčáka, že "Obcania sa na nas uz obracaju so ziadostami, vyjadrenia o svetlenia niektorych cinnosti v obci a posledne aj o pomoc k najnovsej cinnosti jedneho z developerov na Cierne Vode, ktore je predkladane s urychlenym terminom a teda toto povazujem za neodkladne na vase vyjadrenie“
Keďže obsah môjho blogu z 5.12. 2010 emkacovi a iným ako argumentácia o negatívnom ovplyvňovaní názoru obyvateľov k ankete nestačil, tak som v prílohách listu pre obec (ktorý pre emkaca poslúžil iba ako dôvod pre/na vytočenie sa) uverejnil aj reakciu pána Marynčáka smerom k obci a aj moju reakciu z 8.12. 2010 na jeho reakciu, ktorú som tiež poslal na mailovú adresu všetkých novozvolených poslancov, ale až po ukončení ankety – prieskumu! Teda nesnažil som sa ani využiť konania pána Marynčáka na to, aby som proti nemu a/alebo proti OZ Č. Voda nejako „kampaňovite“ štval. Keďže zrejme ani to nestačilo, tak píšem toto vysvetlenie a v blízkej dobe bude ešte urobená ďalšia reakcia na mail pána Marynčáka z 5.12. 2010.

 

4.4. Nepresnosť emkaca číslo štyri : „p.s. Centrum ma podla www.slex.sk viacero

vyznamov. Nemusi to byt len "historicke" alebo neviemake centrum. Takze sa uplne zbytocne cudujete ze: "Z obsahu niektorých mailov sme sa dozvedeli, že naše pozemky sa nachádzajú v údajnom centre Čiernej Vody a..." Nuz, pumpa ma naozaj stat v centre Ciernej Vody, tak sa nehrajte na prekvapeneho.“

Tu sa nebudem iba rozpisovať, ale uvediem dôkazy a porovnania, pričom v zopár bodoch skonštatujem nasledovné :

  • Pre jednoznačnosť predkladám čitateľovi tohto môjho blogu G_Maps_CV.PDF, aby bolo zrejmé, kde žijeme a kde „asi“ môže byť z geografického hľadiska centrum tej oblasti.

  • Pozemky MCST, a.s. boli naozaj centrom bývalej Čiernej Vody, pretože všetko sa točilo okolo týchto pozemkov ako areálu HŠM, š.p., čo však už teraz neplatí a tento areál jej jednak na okraji Čiernej Vody, ale je aj na okraji/pri hranici katastra obce Chorvátsky Grob s KÚ obce Svätý Jur.

  • Od prvého kontaktu MCST, a.s. a aj počas viac než roka a pol komunikácie s predstaviteľmi obce (ktorých najmä cez stavebné oddelenie a Stavebnú komisiu masíroval pán Magál) bolo prezentované, že centrum obce bude niekde tam, kde má byť projekt Park City (je vyznačené fialovým značkovačom na tlači z Google Maps) a predstava MCST, a.s. o vytvorení miestneho centra cez Projekt PROMCEN (Projekt miestneho centra - na Google Maps je táto plocha vyznačená žltou farbou) bola považovaná za nezmysel, resp. utópiu. Pozemky MCST, a.s. mali byť v podstate len priestorom pre kone a pre voľné zelené plochy (aká to irónia, keď tie naozaj voľné plochy sme nechali zastavať a zo zastavaných a až na výnimky neverejných plôch teraz chceme verejné a nezastavané plochy urobiť – ale veď sme na Slovensku).

  • Aktuálne sa pozemky MCST, a.s. stali zdrojom, resp. príčinou schizofrénie zvanej „Centrum Č.V.“ (emkac a niektorí z čiernej skrinky), resp. „Miestne centrum občianskej vybavenosti“ (Marynčák a kandidáti na poslancov za OZ Č. Voda.) Prečo je tomu tak alebo prečo zastávam takýto názor?

Nuž v prípade Centra Č.V. preto, lebo prípadné ostatné pozemky na Č.V., ktoré by boli zrejme geograficky viac v centre, sú už zastavané hypotekárnym getom a ťažko by sa do toho nejaké centrum umiestnilo, no a v prípade „Miestneho centra občianskej vybavenosti“ je to okrem spomínaného dôvodu ešte aj to, že tie pozemky MCST, a.s. majú skrátka najlepšiu dopravnú polohu, ale čo je ešte dôležitejšie, plánik v občasníku chorvatskygrob.info (a teda aj pán Marynčák a poslanci za OZ Č. Voda) v podstate ignorujú projekt Park City a jeho vybavenie pre MCOV, aj keď podľa vyjadrení zvolených zástupcov OZ Č. Voda v SME tesne po voľbách sa na pozemkoch pod Park City stavať bude.


Moje prekvapenie zo zistenia, že naše pozemky sú zrazu v centre Č. Vody, je teda viac než na mieste, resp. sú viac ako opodstatnené.

 

 

4.5. Nepresnosť emkaca číslo päť : „ p.p.s. Neviem ako Vy, ale ja som statistiku

na skole mal. Takze mi nezacnite argumentovat tym, ze 84 hlasov je malo na urcenie percentualneho rozdelenia. 84 z 2780 (pocet volicov v CHG) je slusna velkost vzorky. Ale tych 35% voci 65% je naozaj skaredych, takze ocakavam, ze k tomu vznesiete tolko pripomienok a komentarov, ze sa v nich kazdy strati. A pritom by stacil jeden vypocet.“

Myslím si, že som už objasnil vyššie v bodoch 2. a 3. Ale neodpustím si poznámku, že „stratenie sa“ niekoho v mojich pripomienkach nemusí byť spôsobené iba tými mojimi pripomienkami, ale to môže byť spôsobené limitovanými schopnosťami posudzovateľa. Aj napriek tomuto konštatovaniu verím, že sa nájdu aj takí, ktorí sa v tých pripomienkach nestratia.

 

No a na záver snáď iba konštatovanie, že mi je v podstate jedno, či bude mať M.K. oči aj naďalej otvorené, alebo mu ich moje pripomienky zatvoria, alebo lepšie povedané otvoria tým správnym spôsobom.

Pretože ja môžem s kľudným svedomím a aj pred súdom prehlásiť, že som vo svojom liste ani neklamal a ani neurážal (iba som používal adekvátne výrazové prostriedky), ale emkac by pred súdom a/alebo pred nejakým reálne nezávislým posudzovateľom asi svoje „nepresnosti“ neobhájil.

Počet zobrazení: 108

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby