CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Doplnenie špecifikácie okolností ku odstúpeniu MCST, a.s. od KZ č. MC/CHG-1101/2014-ZŠ.

Dňa 7.2. 2019 po zasadnutí OcZ obce Ch. Grob bol poslancom Jozefom Selepom uverejnený príspevok ku problematike žiadosti o poskytnutie dotácie pre denný stacionár a s tým súvisiacej prípadnej zámeny pozemkov pri tenisových kurtoch za pozemok vo vlastníctve obce, na ktorom sa nachádza budova starej materskej škôlky, ktorá už niekoľko rokov nie je v prevádzke.

V rámci tejto diskusie bola poslankyňou Danou Michálkovou otvorená aj téma, resp. problematika odstúpenia MCST, a.s. od kúpnej zmluvy č. MC/CHG-1101/2014-ZŠ medzi obcou Ch. Grob a MCST, a.s., aj keď z takého trošku svojského pohľadu zo strany poslankyne Michálkovej.

V tomto článku "Odstúpenie od nájomnej a aj od kúpnej zmluvy pre areál ZŠ s MŠ" sú popísané dôvody na strane MCST, a.s. pre pristúpenie ku takejto forme ochrany práv a právom chránených záujmov MCST, a.s.

Vyjadrenie svojského pohľadu poslankyne Michálkovej si môžete pozrieť v diskusii ku spomínanému príspevku poslanca Selepa v FB skupine Chorvátsky Grob - občianska komunita.

Po zapojení sa ďalších obyvateľov obce Ch. Grob do diskusie k problematike odstúpenia od KZ č. MC/CHG-1101/2014-ZŠ, v rámci ktorej poslanec Robert Kaffan navrhoval zámenu toho pozemku vo vlastníctve obce som vyjadril názor, že som asi nepopísal všetky technické a právne problémy takej zámeny a že pošlem všetkým členom orgánov obce Ch. Grob email, predložím kompletnú informáciu verejnosti a potom budem očakávať normálne rokovanie o vážnej veci a nie jej riešenie cez FB.

Email všetkým členom orgánov obce Ch. Grob som už poslal a už som od niektorých dostal aj reakciu.

Takže tu v tomto aktuálnom článku predkladám potrebnú informáciu tej časti verejnosti, ktorá má záujem posudzovať súvisiace skutočnosti na základe faktov a nie na základe vyhrotených emócií, nech sa to deje z akéhokoľvek dôvodu.

Odôvodnenie odstúpenia od KZ č. MC/CHG-1101/2014-ZŠ je uvedené v už spomínanom článku "Odstúpenie od nájomnej a aj od kúpnej zmluvy pre areál ZŠ s MŠ", kde je aj link na tento list č. MCST/OChG-4630711-ŠS.

Na odstúpenie MCST, a.s. od KZ č. MC/CHG-1101/2014-ZŠ zareagoval bývalý starosta Benčík už po komunálnych voľbách (čo je do určitej miery s ohľadom na termín odstúpenia od KZ pochopiteľné) v tomto stanovisku č. 5883/2018 z 27.11. 2018.

S ohľadom na termín doručenia stanoviska obce č. 5883/2018 z 27.11. 2018 musela spoločnosť MCST, a.s. zareagovať, aj keď nemala záujem vytvárať časový tlak na nové vedenie obce Ch. Grob. Prvá východisková reakcia MCST, a.s. bola predložená v tomto liste č. MCST/OChG-4660301-ŠS.

Na tento list nebola aj s ohľadom na avizované doplnenie obcou požadovanej špecifikácie okolností v tom liste z 2.1. 2019 zaujatá reakcia obce Ch. Grob, ale zo strany niektorých poslancov OcZ obce Ch. Grob boli na rôznych verejných fórach stanoviská, resp. názory. Preto spoločnosť MCST, a.s. popri riešení iných, podľa mňa dôležitejších a do súčasnej doby blokovaných riešení (snáď s výnimkou obdobia pani zastupujúcej starostky obce M. Jonášovej cielene brzdených záležitostí ako legalizácia Triblavinskej cesty, križovatka pri veterinárovi, kanalizácia po Triblavinskej, Vajnorskej, Pezinskej ulici, Hlavného Dvora a spisovateľských ulíc, zastávky autobusov na Vajnorskej ulici, ...), pripravila podrobné doplnenie špecifikácie okolností pre odstúpenie od KZ č. MC/CHG-1101/2014-ZŠ. Toto doplnenie bolo predložené v liste č. MCST/OChG-4700202-ŠS a jeho nasledovných prílohách :

Prílohe č. 1. - kópii odstúpenia od KZ v liste č. MCST/OChG-4630711-ŠS..

Prílohe č. 2. - kópii stanovisko obce č. 5883/2018 z 27.11. 2018 ku odstúpeniu MCST, a.s. od KZ.

Prílohe č. 3. - kópii východiskového vyjadrenia MCST, a.s. v liste č. MCST/OChG-4660201-ŠS.

Prílohe č. 4. - kópii návrhu na vykonanie zápisu odstúpenia MCST, a.s. od KZ do katastra nehnuteľností.

Prílohe č. 5. - tlači zoznamu dôkazov ku špecifikácii okolností pre odstúpenie MCST, a.s. od KZ

Prílohe č. 6. - tlači Špecifikácie okolností pre odstúpenie MCST, a.s. od KZ.

Prílohe č. 6. - tlači prílohy ku Špecifikácii okolností pre odstúpenie MCST, a.s. od KZ.

Ku hľadaniu konštruktívneho riešenia situácie po odstúpení MCST, a.s. od KZ č. MC/CHG-1101/2014-ZŠ prebehla medzi MCST, a.s. a členmi orgánov obce Ch. Grob v dňoch 6.2 a 7.2. 2019 táto emailová korešpondencia.

Ďalšie súvisiace informácie budú verejnosti poskytnuté v závislosti od uskutočnenia ďalších relevantných súvisiacich krokov niektorej zo zainteresovaných strán.

Počet zobrazení: 237

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby