CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Prekvapilo ma uznesenie, ktorým Finančná a sociálna komisia jednohlasne zobrala na vedomie a súhlasila s názorom, že "komisia nemôže dávať úlohy obecnému úradu". V kontexte zápisníc a požiadaviek FaSK smerom na Obecný úrad je toto tvrdenie podľa mojho názoru nesprávne a interpretácia pracovníkov obecného úradu je dokonca v rozpore so zákonom.

Vychádzajúc zo zápisnice č.4, FaSK žiadala Obecný úrad o zabezpečenie (predloženie) zmlúv všetkých prevádzok v zdravotnom stredisku na Školskej ulici.  Pracovníci obecného úradu však vyhodnotili túto požiadavku ako nevykonateľnú a materiály (zmluvy) na nasledujúce rokovanie komisie nepredložili. FaSK na svojom piatom zasadnutí prijala jednohlasne toto uznesenie:
"FaSK žiada obecný úrad o zabezpečenie zmlúv všetkých prevádzok... (vzhľadom k rokovaciemu poriadku komisií a k tomu, že komisia je iniciatívny, poradný a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva, komisia nemôže dávať úlohy obecnému úradu a preto je toto uznesenie nevykonateľné)"

Vzťah komisie a obecného úradu je popísaný v §16 Zákona o obecnom zriadení. Podľa jeho ustanovení pracovníci obecného úradu zabezpečujú organizačné a administratívne veci orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom (sem patria komisie). Ďalej sa v uvedenom paragrafe uvádza, že pracovníci obecného úradu zabezpečujú písomnú agendu komisií, odborné podklady a písomnosti komisií.

Mám za to, že ak FaSK požiadala OU o zmluvy, išlo o zabezpečenie odborných pokladov a písomností a pracovníci OU boli povinní tieto materiály na rokovanie komisie zabezpečiť. Vyjadrenie o nevykonateľnosti uznesenia komisie je podľa môjho názoru v rozpore so zákonom a indikuje nutnosť ďalšieho vzdelávania pracovníkov a poslancov OÚ v oblasti práva a legislatívy.

Vzhľadom na skutočnosť, že vzťah komisií a OÚ nie je pracovníkom OÚ, poslancom ani občanom jasný, navrhujem, aby bol Rokovací poriadok komisií doplnený o súvisiace procesy a definície, ktoré obom stranám vnesú svetlo a pravidlá. Je poslaním pracovníkov obecného úradu aby boli nápomocní občanom a nebránili im nezmyselnými a nepodloženými stanoviskami pri ich snahe pracovať pre obec v komisiách.

Pre úplnosť kopírujem časť znenia zákona o obecnom zriadení:

§ 16
Obecný úrad

(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

(2) Obecný úrad najmä

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

(3) Prácu obecného úradu riadi starosta.

(4) V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.

(5) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

Počet zobrazení: 378

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

Komentár osoby Martin Michalík o Máj 21, 2015 na 11:58am

....ďalej tvrdí, že jej úlohou nie je vzdelávať občanov a preto mi schválne nenapíše o ktoré iné zákony sa jedná...  V tom prípade treba taktiež recipročne v duchu odpovede dodať, že nie je úlohou občanov vzdelávať úradníkov, ale pokiaľ tak občania robiť nebudú, tak niektorí úradníci ostanú aj naďalej a vytrvalo a tvrdošijne nepoučení a ťažko budeme očakávať, že zvíťazí odbornosť nad agilným amaterizmom.

Komentár osoby Ferdinand Kolčák o Máj 18, 2015 na 9:06pm

Netuším pán Sládeček. Ani som nezisťoval a neviem, o ktoré zdravotné stredisko sa jedná. Riešim podstatu problému, ktorá je v tom, že pracovníci OÚ (a podľa informácií vraj aj zástupkyňa starostu - Dana Michalková) odmietajú pripraviť podklady pre rokovanie komisie. Odôvodňujú to tvrdeniami uvedenými vyššie (podľa môjho názoru v rozpore so zákonom). Osobitne som obdržal aj súkromný mail (ako reakciu na môj názor), v ktorom mi autorka pripomína, že nemám príslušné vzdelanie a obec sa musí riadiť aj inými zákonmi, ktoré presne vymedzujú jednotlivé kompetencie. Autorka ďalej tvrdí, že jej úlohou nie je vzdelávať občanov a preto mi schválne nenapíše o ktoré iné zákony sa jedná... 

Komentár osoby Štefan Sládeček o Máj 18, 2015 na 5:17pm

Pán Kolčák. Viete mi prosím upresniť, kto prevádzkuje budovu toho zdravotného strediska, resp. komu tá budova patrí?

Vďaka.  Slk

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby