CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Tretie pokračovanie Poznámok psychopata a grafomana bolo o poukázaní na porušenie ustanovení niektorých zákonov zo strany (zatiaľ) stále ešte poslanca Slavomíra Magála, pričom v závere tretieho pokračovania poznámok boli naznačené určité súvislosti konania pána Magála s konaním ďalších osôb, najmä však predstaviteľov Občianskeho združenia Čierna Voda (ďalej len OZ Č. Voda) a najmä konaním kandidáta na starostu pána Marynčáka.

Týmto konaniam sa budem aktuálne vo štvrtej časti svojich poznámok venovať podrobnejšie, pretože to môže vyústiť do jasnejšieho pohľadu na to, čo malo, resp. aj bude mať zásadný vplyv na dianie v obci Chorvátsky Grob v minulosti, resp. aj na dianie v obci v blízkej budúcnosti.

  1. Faktom je, že niekedy v období od 9.11. 2010 do 10.11. 2010 bola zo strany pána poslanca Magála distribuovaná viacerým členom a/alebo sympatizantom Občianskeho združenia Čierna Voda a tým aj kandidátom tohto združenia v komunálnych voľbách žiadosť spoločnosti MCST, a.s. o stanovisko obce k potenciálnemu umiestneniu benzínovej pumpy na pozemkoch MCST, a.s. Priamo vo svojej protizákonnej výzve to konštatuje štatutár OZ Č. Voda pán Radovan Benčík zo dňa 10.11. 2010, doručenej na Obecný úrad Ch. Grob a zverejnenej aj TU na www.ciernavoda.info. Spáchanie trestného činu Zneužívanie informácií v obchodnom styku podľa § 265 Trestného zákona zo strany pána stále ešte poslanca S. Magála už bolo riešené podaním trestného oznámenia na S. Magála na OR PZ Senec.
  2. Faktom však ale taktiež je, že ak aj na konanie osôb, ktoré adresovali na obec svoje výhrady, resp. skôr výzvy na neprerokovanie žiadosti spoločnosti MCST, a.s., uplatníme ustanovenia § 122 Trestného zákona, ktorý vymedzuje trestný čin a spôsoby jeho spáchania, tak na konanie týchto osôb môžeme taktiež nahliadať jednak ako na podozrenie zo spáchania trestného činu podľa § 265 Trestného zákona, ale taktiež s ohľadom na dopad konania týchto osôb na podnikanie MCST, a.s. a aj na osobnú pozíciu osôb, vystupujúcich za MCST, a.s., je možné predmetné konanie posudzovať aj ako naplnenie podozrenia na spáchanie trestného činu podľa § 373 a § 375 Trestného zákona, čím následne vzniká aj podozrenie zo spáchania trestného činu podľa § 124 Trestného zákona, ktorými bola MCST, a.s. spôsobená škoda nemalého rozsahu.


2.1. Informácie od poslanca S. Magála totiž využili predstavitelia OZ Č. Voda a aj kandidát na starostu pán

Marynčák aj napriek tomu, že poznali ich pôvod a mali teda vedieť, že sa jedná o informáciu neverejnú a určenú iba oprávneným osobám, s ktorou mohli pracovať na pôde schôdze ObZ C. Grob. Dotknuté osoby teda mohli, resp. mali vedieť o porušení zákonov SR zo strany pána Magála a aj to, že ide o informácie neverejné, ktoré sa mohli dozvedieť na zasadnutí ObZ Ch. Grob, čo by im bolo postačovalo na vyjadrenie svojho stanoviska.

2.2. V kontexte na obsah Poznámok psychopata a grafomana je však viac než zarážajúce, že najmä OZ Č.

Voda a jej kandidáti využili tieto neverejné informácie pre lživú a zavádzajúcu predvolebnú kampaň, aj keď najmä kandidát na starostu Marynčák mal vedieť, že jeho vyjadrenia, uverejnené na stránke www.ciernavoda.info až 10.11. 2010 o 18:39, teda v podstate už po rokovaní ObZ Ch. Grob, nie sú podľa Zákona o obecnom zriadení pravdivé, ale sú predvolebne tendečné a klamlivé!

2.3. Naviac štatutár OZ Č. Voda pán Radovan Benčík mal vedieť, že podľa § 4 písmeno b) zákona č.

83/1990Zb. zákon o združovaní občanov (ďalej iba Zákon o združovaní) nie sú dovolené také združenia, ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi. Ak by sa totiž týmto ustanovením zákona riadil, tak by minimálne nebol za OZ Č. Voda „žiadal o stiahnutie bodu rokovania o výstavbe čerpacej stanice“, pretože tým žiadal orgán samosprávy o porušenie Zákona o obecnom zriadení, ktorý vo svojom § 4 odsek (3) písmeno d) priamo ukladá orgánom samosprávy povinnosť vyjadriť sa k žiadosti oprávnenej osoby o umiestnení prevádzky na území pod správou obce. To, že týmto konaním pán Benčík za OZ Č. Voda opätovne vyzýval ObZ Ch. Grob k porušeniu ústavných práv spoločnosti MCST, a.s., už ani nemá zmysel pripomínať, pretože takto postupovalo OZ Č. Voda od 19.8. 2008 viackrát aj predtým a ako sa vyjadruje pán Marynčák, hovoríme o problematike každý iným jazykom.


3. Faktom pre mňa ďalej je taktiež to, že časová zhoda prejavenia záujmu zo strany záujemcu o odkúpenie

pozemkov spoločnosti MCST, a.s. pre umiestnenie benzínovej pumpy s obdobím tesne pred konaním komunálnych volieb nebola zavinená ani spoločnosťou MCST, a.s. a ani žiadnym z kandidátov v týchto voľbách. Preto som sa snažil túto skutočnosť korektne vysvetliť v liste č. MCST/OÚCH-641011-ŠS z 10.11. 2010 a spoliehal som sa na to, že s ohľadom na vzdelanostnú štruktúru obyvateľov obce Chorvátsky Grob a najmä jej časti Čierna Voda bude toto vysvetlenie postačovať minimálne na to, aby bol k danej problematike vedený korektný a konštruktívny dialóg. Nestalo sa tak a má to viacero príčin.

3.1. V čase konania schôdze ObZ Ch. Grob dňa 10.11. 2010 som ja ešte nemohol vedieť, že nech by

som uviedol akékoľvek argumenty a nech by som predložil akékoľvek dôkazy, nemohol ich ani pán R. Benčík a ani pán M. Marynčák na pôde ObZ Ch. Grob akceptovať, pretože oni už vtedy vedeli o obsahu 24 stranového občasníka chorvatskygrob.info, v ktorom som bol označený za osobu, ktorá je proti zavedeniu nejakého budúceho poriadku, predstavovaného práve OZ Č. Voda a pánom M. Marynčákom. Skrátka som nemohol vedieť, že oni už sú rozhodnutí a zaujatí, preto som im bol so svojou otvorenosťou a úprimnosťou v podstate na smiech.

3.2. Takisto som nemohol predpokladať, že ľudia z okolia OZ Č. Voda a aj zo združenia NÁDEJ majú

niekým daný presný scenár a vedia, ako nielenže nechcú počúvať žiadne argumenty zo strany MCST, a.s., ale že ich majú presne zaradené do svojho programu „vhodného ovplyvnenia“ voličov v Chorvátskom Grobe, ktorých dlhodobo nalaďovali proti developerom a moja osoba bola vplyvom dlhodobého pôsobenia členov ŠTB na OZ Č. Voda v podstate ideálna na to, aby si zo mňa urobili svoj "cieľ" a aj svoj „dôvod“, pretože
  • nereprezentujem „nebezpečne“ veľkú firmu a nie sú za mnou žiadne finančné skupiny, z ktorých by mohli vyplývať obavy,
  • medzi mnou a OZ Č. Voda už od leta 2008 prebieha negatívne naladená komunikácia, na ktorej „jednostrannom šírení“ dlhodobo pracoval najmä jeden zo štatutárov združenia pán M. Pavel aj s pomocou pána S. Magála,
  • stačilo ma teda napadnúť, obviniť z nekalých úmyslov a zabrániť mi v možnosti obraňovať sa argumentmi a dôkazmi, resp. dokonca cez svoje nastrčené figúrky a pomocou zopár účelovo „nepravdivých vyjadrení“ ešte prilievať olej do „ohňa názorov proti mne“.


4. V poriadku. Ako sa vyjadruje pán Marynčák, máme na veľa vecí iný názor, a to najmä na

uplatňovanie pravidiel pre nekalú súťaž, ktoré mám ja za takmer 30 rokov v sebe hlboko zakorenené a zavedené do svojho spôsobu podnikania.
Mal som licenciu na tvorbu software v rámci slobodného podnikania od roku 1982 a vlastnú živnosť na software od roku 1987, pričom v rámci súkromného sektora ako spoločník alebo akcionár v obchodných spoločnostiach podnikám od mája 1991.

Na druhej strane je však veľa tých, ktorí majú skúsenosti z takých oblastí pôsobenia, kde neniesli priamu a plnú právnu zodpovednosť za svoje vyjadrovanie sa a ani za svoje konanie. Niesli zodpovednosť iba do úrovne svojej mzdy, resp. odmien a/alebo v krajnom prípade do úrovne uzavretej hmotno-právnej zodpovednosti. Preto si nemusia vôbec uvedomovať dôsledky toho, čo spôsobí právnickej osobe (a aj jej zamestnancom) používanie nepravdivých a/alebo zavádzajúcich informácií o jej podnikaní, zámeroch a/alebo o jej manažmente.

Aj preto pred záverom tejto 4. časti svojich Poznámok psychopata a grafomana použijem iba názor (zatiaľ publikované bez súhlasu) diskutéra v čiernej skrinke pod nickom „saliven“, ktorý je koncentrovaným vyjadrením toho, čo budem musieť ďalej urobiť.

Pravda je zhoda medzi obsahom nejakého tvrdenia a skutočnosťou. Taktiež pravdivosť tvrdenia nemá nič spoločné s tým, ako dlho sa nejakému tvrdeniu verí.
Je vám celkom jasné, že počet ľudí, ktorí čomusi veria, nemá s pravdou nič spoločné aby verili tomu, čo naozaj je a nie tomu, čo si len želáme aby bolo.
Najlepšie je však pravdu dokázať. Samozrejme pri tom dochádza k stretnutiu najmenej dvoch ľudí rôzneho názoru a jeden z nich chce, aby ten druhý svoj názor zmenil.
A o to tu predsa všetkým zainteresovaným záujmovým skupinám ide...


Neviem, o čo ide nejakým záujmovým skupinám, ale Spoločenstvu vlastníkov nehnuteľností na Čiernej Vode ide len a len o to, aby po viac než 3 rokoch mohli konečne začať stavať svoje rodinné domy a aby teda mohli tieto svoje nehnuteľnosti, resp. aj ďalšie nehnuteľnosti využívať tak, ako si naplánovali vtedy, keď sa do kúpy nehnuteľností rozhodli investovať svoje vlastné prostriedky, resp. keď riešili uplatnenie záložného práva.

Pretože ak mohli byť rodinné a aj bytové domy postaviteľné na ornej pôde, ktorá kedysi patrila grófovi Pálfymu, potom musí byť 6 rodinných domov postaviteľných aj na pozemkoch pôvodného intravilánu časti Čierna Voda, nech sú teraz v Územnom pláne obce tieto pozemky označené zelenou, červenou, hnedou alebo akoukoľvek inou farbou.

Ak to možné nebude, potom je v tomto štáte niečo veľmi hnilé a je potrebné niečo zásadné urobiť alebo s hnilým štátom alebo s tými, ktorí problémy vlastníkov pozemkov pod 6 rodinnými domami spôsobili.

Počet zobrazení: 119

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2023   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby