CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Predkladám návštevníkom stránky www.chorvatania.sk už tretie pokračovanie Poznámok psychopata a grafomana, ktorými sa zatiaľ pokúšam iba navodiť polemiku o tom, čo sa v ostatných mesiacoch, ale najmä týždňoch udialo vo verejnom živote Chorvátskeho Grobu a čo bude mať zásadný vplyv na dianie v tejto obci aj v budúcnosti.

V závere časti 2. som poukázal na to, že podľa priebehu volebnej kampane v Ch. Grobe akoby kandidáti v kampaniach mohli beztrestne klamať, zavádzať a napádať nielen svojich protikandidátov, ale keď sa im to do ich kampane hodí, tak môžu, resp. mohli beztrestne napádať a poškodzovať aj právnické subjekty. Poukázal som ale taktiež na to, že súčasťou právneho poriadku SR sú však aj iné zákony, ktoré sa jednak taktiež zaoberajú možnou nekalou činnosťou fyzických a/alebo právnických osôb, ale hlavne v nich nie je ktorýkoľvek člen občianskeho združenia a/alebo aj politik chránený zákonom a vyčleňovaný nad zákon ako nejaký nadčlovek.

Takým zákonom je napríklad zákon č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon (zákonník), ktorý v § 122 definuje trestný čin a spôsoby jeho spáchania.

§ 122 Trestný čin a spôsoby jeho spáchania

(1) Konaním sa rozumie aj opomenutie takého konania, na ktoré bol páchateľ podľa okolností a svojich pomerov povinný.
(2) Trestný čin je spáchaný verejne, ak je spáchaný
a) obsahom tlačoviny alebo rozširovaním spisu, filmom, rozhlasom, televíziou, použitím počítačovej siete alebo iným obdobne účinným spôsobom, alebo
b) pred viac ako dvoma súčasne prítomnými osobami.

Pre úplnosť ešte uvediem, koho v druhom oddiely Trestný zákon (zákonník) zahŕňa pod pojem páchateľ, spolupáchateľ a účastník trestného činu.

§ 19 Páchateľ

(1) Páchateľ trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám.
(2) Páchateľom trestného činu môže byť fyzická osoba.

§ 20
Spolupáchateľ
Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov (spolupáchatelia), zodpovedá každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám.

§ 21
Účastník
(1) Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je ten, kto úmyselne
a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),
c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomocník).

(2) Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.


Ako prvé je možné uviesť konanie ešte stále (aj keď už nie dlho) poslanca Slavomíra Magála, ktorý svojim konaním v podstate permanentne (a zatiaľ) beztrestne porušuje rôzne zákony, čo v podstate mnohí obyvatelia v Ch. Grobe vedeli a vedia, ale z „nejakých“ dôvodov sa báli o takomto konaní pána Magála nielen hovoriť, ale najmä voči jeho konaniu podniknúť nejaké kroky. Dokonca členovia Občianskeho združenia Čierna Voda a aj pán Marynčák predmetné porušovanie zákona zrejme z neznalosti faktov o konaní pána Magála jeho konanie aj podporovali.

V období od 9.11. 2010 do 10.11. 2010 však zo strany pána poslanca Magála došlo k takému porušeniu zákonov SR, že som sa rozhodol nielen poukázať na to na stránke www.chorvatania.sk, ale taktiež podať na poslanca Magála trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu.

1. O čo vlastne išlo a ide?

Ako už bolo v predchádzajúcich častiach Poznámok psychopata a grafomana spomínané, predložila spoločnosť MCST, a.s. na obec Ch. Grob dňa 8.11. 2010 v počte 11 exemplárov žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu prevádzky benzínovej pumpy na jej pozemkoch. Táto žiadosť bola z preukázateľne zištných dôvodov na strane poslanca Magála odoslaná viacerým osobám mimo ObZ Ch. Grob s cieľom ovplyvniť tak rozhodovanie ObZ Ch. Grob, aby pre neho zostala možnosť umiestniť benzínovú pumpu na pozemkoch vo vlastníctve Kamila, a.s. za reštauráciou Bizmayer.

Prečo preukázateľne práve tento dôvod na strane poslanca Magála? Nuž hlavne preto, lebo sa niekoľko týždňov úporne snažil dohodnúť sa na umiestnení pumpy na svojich pozemkoch a teda mu nemohlo ísť o verejno-prospešný záujem, resp. dokonca o názor alebo dokonca o záujem obyvateľov z blízkych lokalít. Tieto záujmy obyvateľov totiž menovaný absolútne ignoroval napr. aj tým, že bol ochotný odstrániť staršie stromy na svojich pozemkoch len a len preto, aby sa mu podarilo presvedčiť potenciálneho záujemcu o umiestnenie benzínovej pumpy.

2. Ako je možné na takéto konanie pána Magála nahliadať z pohľadu zákonov SR?

Tak napr. § 265 Trestného zákona, ktorého znenie je nasledovné :

§ 265 Zneužívanie informácií v obchodnom styku


(1) Kto neoprávnene použije informáciu dosiaľ verejne neprístupnú, ktorú získal vo svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo vo svojej funkcii a ktorej zverejnenie podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo dá podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.


3 Aké pokračovanie bude mať táto „avantúra“ pána Magála?

Trestné oznámenie bude podané v najbližšej dobe a „spôsob využitia“ informácie od pána Magála Občianskym združením Čierna Voda a jeho kandidátmi (najmä však kandidátom na starostu pánom Marynčákom) bude riešený v ďalších pokračovaniach Poznámok psychopata a grafomana.

Počet zobrazení: 321

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2023   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby