CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Tento článok je 2. časťou pokračovania vo formulovaní odpovedí na otázky ku ČS PHM, ktoré sa však v dosť veľkom rozsahu týkajú aj rozvoja centrálnej zóny časti Čierna Voda. Je písaný ako pokračovanie, resp. nadviazanie na článok "Odpovede na otázky ku ČS PHM - pokračovanie 2. časť"

V tejto 2. časti pokračovania sa zameriam na to, aby som v stručnosti popísal vývoj návrhov riešenia celej lokality PROMCEN, k čomu využijem podklady - celkové náhľady z jednotlivých verzií Urbanistických štúdií PROMCEN (ďalej len "UŠ PROMCEN") .Dôvody pre vypracovanie viacerých verzií UŠ PROMCEN a aj dopad každej ďalšej verzie na niektoré časti riešenia lokality PROMCEN sú podrobne popísané v článku "Vysvetlenie odmietnutia námestia v centrálnej zóne Č.V." 

Preto tu už iba uverejním obrázky a zopár súvisiacich faktov, ktoré budú odpoveďou na jednu množinu otázok, že čo mala alebo čo mohla obec urobiť, aby tieto pozemky pre centrálnu zónu získala do vlastníctva.

1.

V decembri roku 2007 bola podaná žiadosť o schválenie zadania UŠ PROMCEN na vtedajší Krajský stavebný úrad v Bratislave a aj na obec Ch. Grob. Zadanie UŠ PROMCEN bolo schválené uznesením OcZ dňa 12.6. 2008.

Objednávka na toto zadanie UŠ PROMCEN mala asi tri strany a na jej základe spracovali architekti jednak samotné zadanie UŠ PROMCEN, ale aj jednotivé návrhy UŠ PROMCEN.

2.

Na základe schváleného zadania UŠ PROMCEN bolo v období rokov 2008 až 2010 vypracovaných a aj prerokovaných viacero návrhov UŠ PROMCEN V1, z ktorých pre názornosť prístupu MCST, a.s. k tejto lokalite predkladám

túto verziu UŠ PROMCEN V1 z marca 2009

a potom ešte túto verziu UŠ PROMCEN V1 z júna 2010.

Samotný list so žiadosťou o prerokovanie a aj schválenie UŠ PROMCEN zo septembra 2009 obsahoval už aj návrh umiestnenia areálu ZŠ do v podstate tej časti lokality PROMCEN, kde je už od roku 2015 vydané ÚR pre ZŠ s MŠ.

3.

Ako je podrobne popísané od bodu 2.2.  v článku "Vysvetlenie odmietnutia námestia v centrálnej zóne Č.V."  od roku 2011 sa muselo začať pracovať na ďalšej, v podstate akoby úplne novej verzii UŠ PROMCEN V2, z ktorej predkladám verejnosti nasledovné výkresy:

  • A ešte tento výkres 07 z komplexného návrhu z 02/2012 s menším námestím za parkoviskom COOP Jednota a s celou plochou pred objektom Sýpky vyčlenenou na parkovacie miesta pre objekt Sýpky a pre prevádzky v jej susedstve, pričom táto verzia v podstate oddeľuje to menšie námestie od Sýpky prístupovou komunikáciou v smere na Hlavný dvor a 5. element.

4.

Verzie výkresov podľa bodu 3. obsahujú aj návrh umiestnenia areálu ZŠ, ktorého takéto iné riešenie vypracovala IPO Školské stavby, s.r.o. pre MCST, a.s., a to z dôvodu veľkého rozdielu odhadovaných cien výstavby pôvodnej ZŠ oproti obvyklým cenám.

5.

MCST, a.s. od začiatku reálneho posudzovania UŠ PROMCEN od roku 2010 navrhovala obci zámenu pozemkov pre školu, námestie a aj pre kruhovú križovatku s pozemkami Slovenského pozemkového fondu (SPF) alebo s obcou C. Grob.

V prípade zámeny pozemkov medzi MCST, a.s. a SPF by potom obec mohla tieto pozemky získaž od SPF bezodplatne pri splnení potrebných podmienok mohla získať bezodplatne. Podrobne o tomto postupe píšem v článku "Vysvetlenie toho, čo mala obec vykonať vo veci zámeny pozemkov s S...

V tom článku sú uvedené fakty, z ktorých v podstate vyplýva, že z vedenia obce v období od nástupu koncom roku 2010 až do konca roku 2018 to mala záujem urobiť iba M. Jonášová a niektorí poslanci OcZ v roku 2016 aspoň vo vzťahu ku pozemkom pre ZŠ s MŠ a prípadne aj pre kruhovú križovatku.

Počet zobrazení: 275

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2023   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby