CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Vysvetlenie toho, čo mala obec vykonať vo veci zámeny pozemkov s SPF.

Rozhodol som sa popísať svoj názor na situáciu okolo problematiky, súvisiacej so zámenou pozemkov pre ZŠ s MŠ v lokalite PROMCEN s SPF. Urobil som to aj napriek tomu, že podľa môjho názoru to zrejme opäť niekto zhodnotí, že je to len názor "nikoho", resp. že to nie je ten názor, ktorý si chcel "niekto" prečítať.

1.  Rekapitulácia východísk pre posudzovanie problematiky zámeny pozemkov SPF.

1.1.  

V Uznesení OcZ č. 150/2014 zo 17.10. 2014 je v časti B) v druhej časti písmena b) je uvedené znenie vymedzenia podmienok pre to, čo má v danej záležitosti obec robiť:

Prenájom pozemkov bude uzatvorený na dobu do dokončenia procedúry zámeny pozemkov so Slovenským pozemkovým fondom a ich následným bezodplatným prevodom na obce v rámci realizovania projektu verejno-prospešného záujmu alebo do vyriešenia inej formy vyriešenia vlastníctva prenajatých pozemkov tak, aby nebola ohrozená ani výstavba školského komplexu a ani jeho prevádzka. S ohľadom na dôležitú úlohu obce pri naplnení procedúry zámeny pozemkov s SPF sú podmienky a aj termín trvania prenájmu pozemkov podmienené poskytovaním súčinnosti zo strany obce a v prípade neuskutočnenia zámeny pozemkov do 31.12.2015 musia byť predmetom spoločného prehodnotenia a nájdenia obojstranne prijateľného riešenia.

1.2.

Súčinnosť obce vo veci zámeny pozemkov do vydania stavebných povolení pre ZŠ s MŠ nebola v podstate žiadna, resp. bola skôr opačná, čo môžem dokumentovať jednak emailovou komunikáciou, ale aj vyjadrením starostu obce na rokovaní o podmienkach prevodu práv a povinností stavebníka z MCST, a.s. na obec, kde bol použitý znevažujúci názor ohľadne môjho tvrdenia o tom, že sa pozemky s SPF zameniť nedajú. Starosta obce sa vyjadril, že má také informácie od ľudí, ktorí sa vyznajú a vedia v tom chodiť, ktorí si napríklad dokázali vybaviť uspokojenie reštitučných nárokov získaním pozemkov, ktoré mala záujem MCST, a.s. získať od SPF podľa zákona s odôvodnením scelenia oddelených pozemkov. Toto sa udialo v závere októbra 2015, odkedy preukázateľne boli vykonávané kroky zo strany úzkeho vedenia obce, ktoré nijako nerozvíjali projekt ZŠ s MŠ v lokalite PROMCEN, ale naopak ho v podstate blokovali. Na www.chorvatania.sk je už o tom uvedených dosť článkov a v archíve MCST, a.s. je k tomu dosť dôkazov.

1.3.

Dňa 30.11. 2015 predložila MCST, a.s. na základe výzvy starostu obce návrh zmluvného zabezpečenia realizácie ZŠ s MŠ v lokalite PROMCEN - podrobná informácia je v článku "Návrh komplexného zmluvného zabezpečenia výstavby I. etapy ZŠ s MŠ...

V článku VI. predloženého návrhu dodatku č.1. ku NZ č. MCST/OCHG-02... je uvedené podrobne všetko, čo mala obec v tejto záležitosti vykonať. Okrem iného  je tam uvedené aj to, že obec mala vydať splnomocnenie pre MCST, a.s. k tomu, aby mohla za obec komunikovať s dotknutými orgánmi vo veci dokončenia procesu zámeny.

1.4. 

Starosta obce a JUDr. Velček takéto splnomocnenie v roku 2015 odmietli vydať a preto bolo poslancami na zasadnutí OcZ dňa 19.1. 2016 navrhnuté uznesenie, ktoré bolo prijaté pod číslom 135/2016.

Podľa obsahu písmena C) Uznesenia č. 135/2016 z 19.1. 2016 OcZ Obce Ch. Grob

splnomocňuje starostu obce konať v rozsahu tohto uznesenia a uzavrieť predložený dodatok ku NZ č. MCST/OCHG-02/2014 do 5 dní od prijatia tohto uznesenia a zároveň poveriť poslancov Vladimíru Vydrovú a Ivana Voleka zúčastniť sa na rokovaniach s kompetentnými subjektmi v záujme zrealizovania zámeny, resp. následného prevodu predmetných pozemkov na obec so Slovenským pozemkovým fondom, rokovať a prijímať rozhodnutia v procese získania prenajatých pozemkov do vlastníctva obce Chorvátsky Grob podľa podmienok uznesenia č. 150/2014.

1.5.

Uznesenie č. 135/2016 z 19.1. 2016 síce schválilo svojim hlasom všetkých 11 prítomných poslancov, ale Ing. Radovan Benčík ako starosta obce výkon tohto uznesenia č. 135/2016 pozastavil dňom 29.1. 2016 podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pretože sa domnieva, že odporuje zákonu.

Preto na zasadnutí OcZ dňa 16.2. 2016 bolo toto Uznesenie č. 135/2016 poslancami prelomené počtom hlasov 7 poslancov (ako už bolo uvedené, v podstate také isté znenie uznesenia dňa 19.1. 2016 pritom podporilo 11 poslancov - niekto zjavne niečím iným ovplyvnil ich hlasovanie, pretože text uznesenia je v podstate rovnaký).

1.5.1.

Podľa obsahu písmena C) Uznesenia č. 135/2016 zo 16.2. 2016 OcZ Obce Ch. Grob

splnomocňuje starostu obce konať v rozsahu tohto uznesenia a uzavrieť predložený dodatok ku NZ č. MCST/OCHG-02/2014 do plus 11 dní od prijatia tohto uznesenia a zároveň poveriť poslancov Vladimíru Vydrovú a Ivana Voleka zúčastniť sa na rokovaniach s kompetentnými subjektmi v záujme zrealizovania zámeny, resp. následného prevodu predmetných pozemkov na obec so Slovenským pozemkovým fondom, rokovať a prijímať rozhodnutia v procese získania prenajatých pozemkov do vlastníctva obce Chorvátsky Grob podľa podmienok uznesenia č. 150/2014.

2.  Logický hodnotiaci úsudok - vyhodnotenie situácie okolo zámeny pozemkov SPF.

2.1.

Takže veľmi jednoducho povedané mala obec Ch. Grob v zmysle prelomeného Uznesenia OcZ č. 135/2016 podpísať dodatok ku NZ č. MCST/OCHG-02/2014 a okrem toho mal starosta poveriť poslankyňu Vydrovú a poslanca Voleka "zúčastniť sa na rokovaniach s kompetentnými subjektmi v záujme zrealizovania zámeny, resp. následného prevodu predmetných pozemkov na obec so Slovenským pozemkovým fondom, rokovať a prijímať rozhodnutia v procese získania prenajatých pozemkov do vlastníctva obce Chorvátsky Grob podľa podmienok uznesenia č. 150/2014."

Do dnešného dňa úzke vedenie obce Ch. Grob ani nepodpísalo dodatok ku NZ č. MCST/OCHG-02/2014 (naopak JUDr. Velček ho neodporučil starostovi v takomto odsúhlasenom znení podpísať, hoci predtým sa k zneniu pred dvomi hlasovaniami nijako kriticky nevyjadril.

2.2.

Ani jedno a ani druhé rozhodnutie OcZ obce Ch. Grob teda úzke vedenie obce nenaplnilo. Namiesto toho vykonalo účelovú obštrukciu, keď adresovalo Regionálnemu odboru SPF takúto žiadosť o vyjadrenie sa k tomu, na čo už obec má vyjadrenie od GR SPF. Naviac sa v žiadostí obce píše o splnomocnení pre MCST, a.s., ktoré v danom čase už nebolo témou dňa, pretože taký mandát pre MCST, a.s. starosta odmietol udeliť a preto bolo navrhnuté udelenie mandátu pre dvoch poslancov OcZ. No a udelenie takéhoto mandátu pre poslancov OcZ zatiaľ starosta taktiež odmietol urobiť.

Ťažko môže MCST, a.s. vykonať prípadnú vlastnú iniciatívu vo veci zámeny pozemkov s SPF smerom ku kompetentným orgánom na strane štátu, keď hrozia kroky proti takejto iniciatíve MCST, a.s. zo strany úzkeho vedenia obce Ch. Grob.

3. 

Dúfam, že toto už bude k téme zámena s SPF stačiť. Ja "nikto" k tomu pridávam ešte dve konštatovania, presnejšie logický úsudok a aj nejakú doplňujúcu informáciu o pozícii "nikto".

3.1. 

Úzke vedenie obce z nejakého dôvodu nechce postupovať v súlade s uzneseniami č.150/2014, č. 78/2015 , č. 131/2015 a aj č. 135/2016 a získať pozemky pre výstavbu ZŠ s MŠ v lokalite PROMCEN bezplatne na základe obsahu tohto vyjadrenia SPF z októbra 2014 a návrhu MCST, a.s. takto postupovať. Namiesto toho sú verejnosti podsúvané úvahy o kúpnej cene za pozemky MCST, a.s. pre areál ZŠ s MŠ v lokalite PROMCEN.

3.2.

Ešte si dovolím dať do pozornosti pomerne aktuálnu informáciu, ktorá potvrdzuje to, že "ja nikto" viem spoločne s AK GHS Legal, s.r.o. správne interpretovať zákony SR a že teda by mohli byť spôsobilosti "mňa nikto" vnímané aj v prípade zámeny s SPF.

Od záveru roka 2014 sme sa snažili v jednom súdnom spore zabrániť šikanóznemu uplatneniu ustanovenia §141a v spojení s § 372u zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov zo strany jedného orgánu štátnej správy, čo sa nám podľa ďalej uvedenej informácie aj podarilo.

Dňa 11.5. 2016 bola uverejnená tlačová správa z neverejného zasadnutia senátu Ústavného súdu SR, ktorá dala za pravdu našej analýze a aj dôslednej snahe cez Najvyšší súd SR, prvýkrát Ústavný súd SR, ombudsmanku SR a potom Generálneho prokurátora SR, ktorý posúdil argumenty MCST, a.s. a podal podnet na Ústavný súd SR.

Počet zobrazení: 367

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2022   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby