CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Mgr. Peter Adamec – nezávislý kandidát na starostu odpovedá na otázky servera chorvatania.sk

1. Otázka: Aké sú podľa vás najzávažnejšie aktuálne problémy obce a ako ich plánujete riešiť v prípade vášho zvolenia?

Základné a najzávažnejšie problémy obce sú:
  • Doprava – doprava v obci Chorvátsky Grob je témou, ktorá sa dotýka každého obyvateľa. Už súčasný počet rodinných domov a obyvateľov obce spôsobuje dopravné zápchy predovšetkým pri kruhovom objazde v obci Vajnory a zdržanie v čase špičky. Výstavba priamo v lokalite Čierna Voda pritom pokračuje ďalej v značnom rozsahu (Triangel, Monarská alej II, Panónsky háj). Aj v katastri susednej obce Slovenský Grob sa začalo s výstavbou satelitných mestečiek, pričom vlastníci domov pracujú prevažne v Bratislave a používajú cestnú komunikáciu cez Čiernu Vodu. Dostavba privádzača na diaľnicu D1 z Triblaviny a výstavba novej diaľnice D0 sú nevyhnutnou podmienkou pre ďalší rozvoj obce a kvality života jej obyvateľov. Úzko súvisia aj s výstavbou v obci. Kolabujúcu dynamickú dopravu nevyrieši obec samostatne. Tento problém chcem riešiť komunikáciou s predstaviteľmi bratislavskej župy a vlády Slovenskej republiky. Vyvíjať na ich predstaviteľov sústavný tlak, aby sa týmto problémom zaoberali. Riešením je aj vybudovanie obchvatovej komunikácie cesty II. triedy a prepojenie ciest extravilánmi obcí Slovenský Grob, Chorvátsky Grob a Bernolákovo. Budeme využívať finančné zdroje z Európskej únie. Riešením je aj rozšírenie verejnej integrovanej dopravy do obce. Ďalšou úlohou je oprava chodníkov a obecných ciest. Na tieto činnosti môžeme taktiež využiť zdroje z Európskej únie. Mám mnohé profesijné skúsenosti z čerpania európskych fondov pre obce.
  • Výstavba – nekontrolovaná výstavba bez občianskej vybavenosti spôsobuje problémy súčasným aj budúcim obyvateľom obce a znižuje tak hodnotu nášho bývania v Chorvátskom Grobe. Obec má vysoký potenciál rastu, ale len komplexným plánovaním a rozvojom. Podporujem investície do občianskej vybavenosti a služieb, do sociálnej sféry, športu a kultúry. Jednou z investičných priorít bude vybudovanie aquaparku so zeleňou, amfiteátrom, detskými ihriskami s účasťou obce, čím sa zabezpečia príjmy pre obec a zároveň sa vytvorí centrálna zóna medzi Chorvátskym Grobom a Čiernou Vodou. Považujem za potrebné zmodernizovať školské a sociálne zariadenia a podporovať športové aktivity, určené hlavne pre deti školského veku. Vybudovať spoločenské centrum, ktoré by vytvorilo priestor rôznym aktivitám, napr.: záujmové krúžky pre deti, dospelých a seniorov, materské centrum, alebo centrum voľného času. Miesto kde by sa mohli konať divadelné predstavenia, spoločenské zábavy organizované obcou s pravidelnou periodicitou, aby sa celkovo povzbudil záujem o aktívny život v našej obci.
  • Sociálne vzťahy a kriminalita – väčšina obyvateľov Čiernej Vody sú prisťahovalci, tak ako aj ja. Bývať sem prišli mnohí z nás preto, aby žili na dedine. Avšak Čierna Voda nie je typickou dedinou, kde sa väčšina ľudí osobne pozná, pravidelne sa stretáva a rieši spoločné problémy. Sme spoločenstvom anonymných obyvateľov. Každý rieši len svoje problémy. Navzájom sa nepoznáme, nekomunikujeme, nestretávame sa na spoločenských podujatiach, ktoré by organizovala obec. A tak možno nepoznáme ani vlastných susedov. Okrem sociálnej izolácie z tohto vyplýva aj ďalší závažný problém našej obce a tou je kriminalita. Každý víkend je vykrádaných niekoľko rodinných domov. Tieto dva problémy spolu veľmi úzko súvisia. Tým, že sa navzájom nepoznáme, neudržiavame svoje susedské vzťahy, správame sa anonymne a sme nevšímaví k tomu, čo sa deje mimo našich pozemkov. Boj proti kriminalite musí vychádzať z každého človeka práve upevňovaním susedských vzťahov a vzájomným upozorňovaním na podozrivé okolnosti. Toto musíme a môžeme spolu zmeniť. Obec má poskytovať podnety na stretávanie sa prostredníctvom rôznych spoločenských aktivít. Technickým riešením kriminality môže byť vybudovanie kamerového systému v obci (súčasťou by bola chránená dielňa) a posilnenie polície.
  • Trvalý pobyt - takmer 2/3 ľudí žijúcich na ČV nemá nahlásený trvalý pobyt. Pritom vyžadujú 100% služby zo strany obce. Prichádzame ročne o viac ako 700 000 EUR z podielových daní. Práve tieto prostriedky by mohli nahradiť príjmy z vysokých daní z pozemkov, mohli by byť použité na opravu ciest, chodníkov, verejného osvetlenia či na spolufinancovanie v rámci projektov financovaných z fondov EÚ. Nechcem však použiť negatívnu motiváciu (akou sú doteraz vysoké dane), ale pozitívnu motiváciu – prostredníctvom jednorazových finančných príspevkov (viď môj program), po vybudovaní aquaparku zvýhodneným vstupným pre obyvateľov s trvalým pobytom atď.
Jednotlivé problémy obce nemožno oddeľovať, nakoľko v mnohých prípadoch sa prelínajú a vzájomne nadväzujú. Začať však musíme každý u seba a na to nepotrebujeme služby obce a ani zvýšené náklady. Zlepšením komunikácie medzi občanmi navzájom a medzi občanmi a vedením obce vytvoríme silné predpoklady na využitie jej potenciálu a dosiahneme správne nasmerovanie k rozvoju a prosperite.

2. Otázka: Aké vidíte pozitíva a negatíva projektu Triblavina (PARK CITY) pre obec?

Čo sa týka Triblaviny, som toho názoru, že schválenie ÚPZ súčasným vedením obce bolo nešťastným krokom. Vedenie obce mohlo počkať na vypracovanie územného plánu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a konzultovať jeho prípadné zapracovanie do tohto plánu v súvislosti s riešením dopravy a potenciálu výstavby. Je potrebné zvážiť sociálno-ekonomické dopady na obec.

Tento projekt, má svoje pozitíva (riešenie kanalizácie a vybudovanie obchvatovej komunikácie) aj negatíva (prudký nárast ďalšej výstavby, rozdelenie projektu). V prípade, že dôjde k realizácii projektu musí nové vedenie obce dôsledne sledovať plnenie záväzných podmienok. Vybudovanie potrebnej občianskej vybavenosti a infraštruktúry, ku kolaudácii rodinných a obytných domov pristúpiť až po kolaudácii dopravných stavieb a s investorom dohodnúť ďalšie vysoké vyvolané investície do obce, ako napríklad rekonštrukciu školy, výstavbu novej škôlky, športoviska, alebo kostola na Čiernej Vode.

Je potrebné zvážiť všetky argumenty a potom rozhodnúť aké budú ďalšie kroky a postupy. Zapojiť do rozhodovania širšiu verejnosť, aby neboli vypočuté len názory tých, ktorí kričia. Najhoršie rozhodnutia pre obec sú tie, ktoré sú prijímané emotívne a unáhlene. To musí nové vedenie obce zmeniť. Obávam sa toho, aby projekt nebol rozdelený na časti a investor by nebol prinútený budovať občiansku vybavenosť a vynútené investície.

3. Osobný postoj

Chcem reagovať na niektorých ľudí, ktorí komentujú moju účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva (OZ). Mojím štýlom nie je robenie svojej kampane na pôde OZ. Na zasadnutí sa schvaľoval územný plán zóny (ÚPZ) – Triblavina. V tejto fáze to bolo len na rozhodnutí poslancov OZ a nie na verejnej diskusii (tá mala prebiehať a aj prebiehala predtým). Vôbec sa nestotožňujem so štýlom vykrikovania jeden na druhého. Zúčastňujem sa verejných zhromaždení preto, aby som získal informácie a následne zaujal stanovisko. To je objektivita. Nestaviam sa do pozície, že zastupujem ľudí z obce, ktorých, všetkých? Veď niektorí občania nezdieľajú názor, že treba výstavbu v Chorvátskom Grobe úplne zastaviť, nakoľko si uvedomujú, že sami sú “prisťahovalcami”. Samozrejme, súhlasia jedine s regulovanou výstavbou, ktorá zohľadňuje nielen dopravné požiadavky, ale aj požiadavky na infraštruktúru, občiansku vybavenosť a celkový charakter obce. Ľudia v obci majú na problematiku Triblavina Parkcity rôzny názor a nie jednostranný, ako to prezentujú niektorí naši “ukričaní” spoluobčania, ktorí sa krikom domáhajú “našich práv”.

Som nekonfliktný človek, nemám rád nekonštruktívne debaty a osočovanie. Vážim si každého, aj protikandidátov a rešpektujem ich názory a postoje, ktoré majú opodstatnenie a perspektívu. Nepáči sa mi fakt, že niektorí naši občania sa prezentujú ako naši “zástupcovia” a umelo vytvárajú skupinky, ktoré ľudí práve rozdeľujú. Ja chcem ľudí spájať a pomôcť v prípade, že treba riešiť konkrétny problém. Tým, že v obci nežijem dlhodobo posudzujem ľudí, ale aj problémy obce objektívne, bez negatívnych či pozitívnych emócií a predsudkov. Nemám za sebou ani investorov so svojimi záujmami, ani rozvetvenú rodinu, ktorú by som uprednostňoval. Viem byť starostom všetkých ľudí bez ohľadu na názor, politickú stranu alebo vek. Mám mnohé cenné profesijné skúsenosti s prácou s európskymi fondami práve pre obce. Mám nadhľad a predovšetkým potenciál posunúť obec ďalej v tejto rýchlo sa meniacej dobe.

Počet zobrazení: 340

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2022   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby