CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Bude zase potrebné uzavrieť Triblavinskú cestu (TRBC), aby pre samosprávne orgány vznikol podnet, resp. bol vymedzený bod pre rokovanie Obecného zastupiteľstva (OcZ) obce Chorvátsky Grob?

Prečo zase takáto nie celkom "príjemná" formulácia? 

Nuž

  • jednak preto, že podľa všetkého v tejto gubernii akoby neexistovali jasné pravidlá pre koordináciu konania orgánov samospráv s konaním štátnych subjektov a aj s konaním iných právnických osôb,
  • ale aj preto, že už opakovane dochádza k situácii, keď bez nejakého "nátlaku" sa skrátka od vedenia obce Ch. Grob nedočkáte vyjadrenia ku navrhnutému spôsobu riešenia problému, o vyriešení nejakého problému samotnou obcou už ani nehovorím. 

Vymedzenie základných faktov k súvisiacej problematike:

  1. Dňa 15.3. 2016 sa malo od 17:30 uskutočniť zasadnutie OcZ obce Ch. Grob.
  2. OcZ obce Ch. Grob prijalo dňa 16.2. 2016 uznesenie č. 150/2016 ku zmenám usporiadania diaľnice D1, ktoré prebiehajú, resp. sú vykonávané jednak v súvislosti s prebiehajúcou výstavbou diaľničnej križovatky na Triblavine (DK Triblavina), ale aj v súvislosti s prípravou výstavby diaľnice D4, tzv. nultého obchvatu, resp. v neposlednom rade aj v súvislosti s prebiehajúcim stavebným konaním pre stavbu „Rozšírenie D1 na 6-pruh, 1. úsek“.
  3. V polovici februára 2016 bola spoločnosť MCST, a.s. doručená žiadosť spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. o stanovisk... ku stavebnému povoleniu stavby „Diaľnica D1 Bratislava - Senec, rozšírenie na 6-pruh, 1. úsek km 0,000 - 3,638 (13,600 - 17,238 D1)", ktorého je MCST, a.s. účastníkom.
  4. Dňa 4.3. 2016 vydali starostovia a primátori obcí a miest z okolia Bratislavy vyhlásenie k problematike D1 z hľadiska riešenia požiadaviek na dopravy z ich obcí a miest vrátane prístupu na diaľničnú sieť.
  5. Aj na základe toho vyhlásenia podľa bodu 4. dokončila spoločnosť MCST, a.s. takéto nesúhlasné stanovisko  ku žiadosti spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. a pred skončením dňa 4.3. 2016 informovala o svojom stanovisku emailom zástupcov celkom 6 subjektov, vrátane starostu obce Ch. Grob. Podrobnosti k súvisiacej problematike si môžete pozrieť v článku "Krátka informácia na informácie okolo diaľnice D1".

Tak mám teraz dilemu, či už problematika zmien usporiadania diaľnice D1 nie je pre vedenie obce, resp. jej orgány dôležitá, hoci práve k nej bolo prijaté uznesenie č. 150/2016 ku zmenám usporiadania diaľnice D1.

Keďže o tejto problematike starosta vie (dostal to emailom a aj kuriérom) a nepovažuje ju za dostatočne "zaujímavú" ako bod programu zasadnutia OcZ aj napriek časovo limitovanému stavebnému konaniu, potom logicky  vlastne tú Triblavinskú cestu, resp. jej využitie v rámci dopravného systému obce Ch. Grob orgány obce nepotrebujú. Preto tá otázka - dilema z úvodu článku.

Ešte na záver drobné informačné doplnenie.

Stavebné povolenie pre stavbu DK Triblavina č. 18662/2012/SCDPK 03904/2013/C212-SCDPK-1482, vydané dňa 27.03.2013 Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15 (ďalej len „SCDPK MDVaRR SR“) obsahuje asi dve strany vyjadrení SCDPK MDVaRR SR ku vtedajšiemu stanovisku MCST, a.s. ako účastníka konania.

Súčasťou vyjadrení SCDPK MDVaRR SR v predmetnom stavebnom povolení je aj vyjadrenie ku požiadavke MCST, a.s. vo veci uzatvorenia nejakej zmluvy/dohody/memoranda/..., ktorá by konečne vyriešila podmienky legálnej prevádzky Triblavinskej cesty, ktorej súčasťou je aktuálne aj kus neexistujúcej komunikácie, prechádzajúcej cez pozemok - dvor vo vlastníctve MCST, a.s. je aj nasledovný text:

"Uzatvoreniu navrhovanej zmluvy resp. memoranda o zabezpečení dlhodobej prevádzky na Triblavinskej ceste do doby pripojenia na kolektory, je potrebné osloviť všetkých zainteresovaných, ktorých sa to týka, najmä samosprávny kraj a obec, aby riešili dopravnú situáciu v území, ktoré patrí do ich územnej pôsobnosti."

MCST, a.s. ma plný archív následnej komunikácie s dotknutými subjektami, ktorá skončila vetou v liste na Úrad Vlády SR, že načo mi je potom taký štát, ktorý nedokáže skoordinovať svoje vlastné štruktúry, financované z viacerých daní. 

Teraz to už však nedopadne tak, že nás s nami navrhovaným riešením opäť niekto odsunie na nejaké neskoršie obdobie. Nech je akokoľvek veľký alebo vysoký.

Počet zobrazení: 420

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby