CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Skúsme sa pozrieť na problém s kanalizáciou so štipkou logiky a skombinujme to v podstate s povrchnými znalosťami z právnych predpisov SR.

 

A. Naznačenie možného riešenia problémov s kanalizáciou.

A1.    Všetci tvrdia, že je viac ako vážny problém s kanalizáciou na Čiernej Vode, ktorého riešenie bude ťažké a finančne veľmi náročné. Bol to jeden z hlavných dôvodov pre spustenie procesu pre vydanie/prijatie stavebnej uzávery v celej jednej časti obce Chorvátsky Grob, nazývanej Čierna Voda.

A2.    Na tomto webe bol uverejnený audit časti kanalizácie, ktorý poukázal na viacero príčin problémov s kanalizáciou, na ktoré poukazoval aj starosta pri obhajovaní spustenia procesu vyhlásenia stavebnej uzávery.

A3.    Okrem vhadzovania nevhodných "materiálov" do "vstupov do kanalizácie" boli ako dôvody uvádzané najmä nelegálne pripájanie dažďových zvodov do splaškovej  kanalizácie, ďalej poškodenie kanalizácie napr. prejazdom nákladných automobilov ponad trasu kanalizácie a samozrejme taktiež zlý návrh niektorých častí kanalizácie, v mnohých prípadoch zrejme spojený aj so zlou kvalitou realizácie.

A4.    Čo teda môže pomôcť problémy s kanalizáciou vyriešiť, resp. ich aspoň čiastočne riešiť a zmierniť ten negatívny dopad katastrofálneho stavu kanalizácie na kvalitu života obyvateľov obce ? Bude to stavebná uzávera? Podľa mňa priamo ani veľmi nie, čo rozoberiem v časti B.

           Konkrétnejšie a aj reálnejšie možnosti zlepšenia situácie sú napríklad tieto :

A4.1.    Okamžite začať riešiť nelegálne pripojenia odvodov dažďovej vody zo súkromných pozemkov do splaškovej kanalizácie; k tomuto návrhu ešte drobná poznámka -podrobnosti budem adresovať starostovi obce v duchu môjho záväzku z druhej tzv. „diskusnej“ časti rokovania Obecného zastupiteľstva Ch. Grob dňa 17.2. 2011.

A4.2.    Využiť výsledky auditu kanalizácie pre identifikovanie kritických miest s poškodením kanalizácie a okamžite začať odstraňovať tieto poškodenia aj s vykonaním analýzy možných príčin každého jedného poškodenia.

A4.3.    Uplatniť právo správcu kanalizácie voči jej zhotoviteľovi a/alebo voči jej užívateľovi a vyžadovať odstránenie vád na kanalizácii, vyhodnotených alebo ako skryté vady (zhotoviteľ) alebo ako vonkajšie poškodenie v dôsledku prejazdu ťažkých vozidiel ponad trasu kanalizácie (identifikovaný developer) alebo ako poškodenia spôsobené nesprávnym užívaním kanalizácie alebo nesprávnym užívaním jej jednotlivých častí (užívatelia v príslušnej vetve). Aj pre tento návrh platí obdobná poznámka, ako je uvedená v bode A4.1.).

A4.4.    Vypracovať pravidlá pre operatívnejšie zistenie príčin čo najväčšieho počtu kritických porúch na kanalizácii, ako aj pre ich operatívne odstraňovanie a aj pre postihovanie tých subjektov, ktoré jednotlivé kritické poruchy spôsobili a/alebo mohli spôsobiť. Postihovaním je v tomto prípade myslené alebo pokutovanie konkrétneho vinníka alebo povinnosť uhradiť náklady, ktoré obec vynaložila na odstránenie poruchy (aj pre tento návrh platí obdobná poznámka, ako je uvedená v bode A4.1.). Pokiaľ takéto pravidlá zatiaľ nie sú súčasťou prevádzkového predpisu pre využívanie kanalizácie, tak ich je potrebné čo najskôr pripraviť a vo forme VZN aj prijať.

A4.5.    Čo najskôr posúdiť alternatívu vzniku Obecného podniku služieb (OPS) a zabezpečiť  vytvorenie takých materiálno-technických podmienok pre tento subjekt, ktoré mu jednak umožnia vykonávať práce pri odstraňovaní väčšiny porúch na kanalizácii, ale taktiež vykonávať realizáciu nových kanalizačných prípojok do obecnej splaškovej kanalizácie (ekonomicky výhodnejšia alternatíva kontroly stavebnej činnosti a aj okamžitého ovplyvnenia kontroly kvality kanalizačných prípojok). Samozrejme by OPS nevykonával iba tieto činnosti, ale do jeho kompetencie by patrilo aj viacero ďalších úloh pri zabezpečení prevádzky obce, a to vrátane zapojenia sa do niektorých sociálnych programov a projektov aj s možným získaním zdrojov z príslušných fondov.

Pre túto prvú etapu plnenia môjho záväzku predložiť návrhy riešení katastrofálneho stavu kanalizácie, k čomu mňa osobne a aj môjho kolegu vyzval starosta obce v rámci druhej, tzv. „diskusnej“ časti rokovania Obecného zastupiteľstva Ch. Grob, bude tých 5 konkrétnych rád postačovať.  Chcem ešte využiť pozornosť návštevníkov tohto webu pre zopár mojich poznámok pre využitie inštitútu stavebnej uzávery v takom rozsahu a forme, ako bol jej proces odštartovaný hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva Ch. Grob.

 

B. Môže byť stavebná uzávera cestou k riešeniu problémov s kanalizáciou?

Úvodom tejto časti môjho aktuálneho blogu zdôrazňujem, že svoj negatívny postoj ku schválenému procesu stavebnej uzávery nevyjadrujem z toho dôvodu, že to mne alebo moje firme nejako zásadne skomplikuje život. Tie komplikácie, ktoré sme mali doteraz, už asi ťažko niečo prekoná, aj keď človek nikdy nevie...

Dôvodom napísania tohto príspevku a aj viacerých ďalších, ktoré zrejme budú nasledovať,  je moje presvedčenie o tom, že schválený a aj odštartovaný proces stavebnej uzávery jednak ani nie je cesta k odstráneniu súčasných problémov s kanalizáciou, ale najmä takýto postup obce samotnej obci len výrazne skomplikuje manévrovací priestor a možnosti pri uplatňovaní iných možných riešení problémov s kanalizáciou.

Skomplikovanie sa prejaví v prvom rade v tom, že úradníci obce budú musieť veľmi veľa svojho času venovať priebehu územného, resp. stavebného konania, ktoré poslanci svojim hlasovaním dňa 17.2. 2011 odštartovali (ak samozrejme starosta tento proces nezastaví a/alebo ho neukončí ako nerealizovateľný a/alebo ako proces verejným záujmom škodlivý).

Komplikácie môže obec očakávať aj zo strany mnohých stavebníkov, ktorí už sú v štádiu využívania vydaného územného rozhodnutia alebo dokonca stavebného povolenia a možno doteraz počítali aj s tým, že budú musieť nejako prispieť na odstránenie problémov s kanalizáciou. V prípade, ak nebudú vidieť perspektívu, ako sa im vrátia investície, resp. ich náklady na odstránenie katastrofálneho stavu kanalizácie v obci, tak asi logicky nebudú ochotní na riešenie problémov s kanalizáciou prispievať.

Ako som už raz na tomto webe napísal, odštartovaný proces sa bude týkať, resp. bude mať  veľký počet účastníkov a podľa príslušnej legislatívy pôjde o proces dlhodobý a s neistým koncom, pretože takmer každý z veľkého počtu účastníkov konania o stavebnej uzávere bude mať takmer právo veta a/alebo môže vyžadovať udelenie výnimky zo stavebnej uzávery, ktorú bude musieť obec v mnohých prípadoch udeliť.

Otázkou potom ale je, aký bude efekt z procesu pokusu o zavedenie stavebnej uzávery pre riešenie problémov s katastrofálnym stavom kanalizácie v obci. Môj vyslovene osobný názor je, že ten efekt bude z pozitívneho hľadiska naozaj minimálny, ale z negatívneho hľadiska bude zrejme väčší.

Počet zobrazení: 372

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2022   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby