CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Alebo komu naozaj toto všetko prospeje?

Bol som v ostatných hodinách konfrontovaný z viacerých strán s otázkami, resp. konštatovaniami typu, že čo to bolo za stretnutie, kde sme obišli starostu (myslené ja a pani Jonášová) a že keď nám to nevyšlo, tak prečo útočím na starostu.

Keďže som aj tak nútený pre nejaký špecifický účel pripravovať  reakciu na to stretnutie dňa 9.10. 2013 v spoločnosti AUREX, s.r.o., ktorá je zhotoviteľom Zmien a doplnkov Územného plánu obce Chorvátsky Grob (ďalej len "ZaD ÚPN-O"), tak časť tohto špecifického materiálu uverejňujem v predstihu v tomto článku a budem o tom informovať aj zástupcov obce.

S ohľadom na väčší počet scanov dokumentov to bude uverejnené v dvoch častiach - server nepustí :).

V prvom rade považujem za potrebné zopakovať, že stretnutie v spoločnosti AUREX, s.r.o. sa uskutočnilo na základe záverov zo stretnutia so starostom obce dňa 12.9. 2013, z ktorého bola hneď na stretnutí podpísaná nasledovná zápisnica OU_zapisnica_12_9_13.PDF.

1.    Hneď po stretnutí dňa 12.9. 2013 som účastníkov predmetného stretnutia (teda starostu obce, zástupkyňu starostu a aj Ing. Ružeka za MITAN, s.r.o. ) informoval jednak o tom, ako vidím závery z predmetného stretnutia, ale taktiež som jasne (viď Mail_13_09_13_pre_ucastnikov_12_9_13.pdf) uviedol ako budem postupovať pri napĺňaní dohodnutých záverov zo stretnutia (viď jeho scan v prílohe tejto správy). Od žiadneho z adresátov tejto správy som nedostal čo i len náznak nesúhlasu s takýmto postupom, ale ako bude popisované ďalej mi práve naopak zo strany Mgr. Jonášovej a aj zo strany Ing. Ružeka a paradoxne aj zo strany Obecného zastupiteľstva obce Ch. Grob (OcZ obce ch. Grob) a aj zo strany starostu bola poskytnutá potrebná súčinnosť k tomu, aby bol naplnený záver podľa bodu 1. rokovania) podľa zápisnice z 12.9. 2013.

2.    Na základe mojich rokovaní s riaditeľom Regionálneho odboru SPF v Bratislave k úplne inému projektu, kde potrebuje jedna zo spoločností s účasťou MCST, a.s. získať od SPF nejaké pozemky v Bratislave, som sa ešte niekedy na prelome augusta a septembra 2013 spýtal, či tie pozemky v Bratislave musíme kupovať, alebo by sa to dalo riešiť aj trojzámenou s SPF a obcou Ch. Grob pre výstavbu obecnej/štátnej školy. Odpoveď pána riaditeľa bola pozitívna a teda som sa opätovne presvedčil, že postup cez realizovanie trojzámeny pozemkov pre školu s SPF a aj následný bezodplatný prevod týchto pozemkov z SPF na obec je možný.

3.    Informoval som o tom Mgr. Jonášovú, ktorá bola podľa mne dostupných informácií napr. z obsahu zápisníc z rokovaní (konkrétne bude uvedené ďalej v tomto článku) jediná aktívne pôsobiaca vo veci získania pozemkov pre školu. Naviac, keďže práve ona informovala na rokovaní OcZ Ch. Grob dňa 6.12. 2012 o tom, že pozemky na školu sa nedajú od SPF získať inak, než za trhovú cenu (viď bod 5. na strane 7 Zápisnice z OcZ dňa 6.12. 2012), tak som jej navrhol dve veci:

3.1.    Taktiež som jej navrhol stretnutie s riaditeľom Reg. odboru SPF Bratislava, aby si mohla priamo od neho vypočuť potvrdenie možnosti získať pozemky pre školu pre obec bezodplatne a prípadne aby sme si spoločne vyžiadali doplňujúce informácie o aktuálne (lebo sa to priebežne môže meniť a aj mení) nevyhnutných administratívnych krokoch k úspešnej realizácii tohto postupu.

3.2.    Ďalej som jej zároveň dal do pozornosti zmluvu o bezodplatnom prevode pozemkov pre Zberný dvor z SPF na obec, ktorá je zavesená na web stránke obce Ch. Grob (viď záznam Ext_007/20 zverejnený 1.marca 2013) a ktorú pre mňa paradoxne podpisoval starosta obce mesiac pred tým, ako práve Mgr. Jonášová dňa 6.12. 2013 ako poverená osoba za obec rokovať s SPF o možnom získaní pozemku pre školu prezentovala informácie, že sa takýto bezodplatný prevod urobiť nedá a že to musí byť za trhovú cenu. Cui bono? V tejto súvislosti ešte dávam do pozornosti obsah bodu 6. tohto materiálu.

4.    Stretnutie mňa, pani Mgr. Jonášovej a riaditeľa Reg. odboru SPF Bratislava sa podarilo uskutočniť tesne pred termínom rokovania OcZ Ch. Grob dňa 19.9. 2013 a preto som ešte pred týmto rokovaním informoval poslancov emailom (viď Mail_vyzva_poslancom_19_09_13-01-16_Rozne.pdf) o týchto závažných skutočnostiach spoločne so žiadosťou o prerokovanie záležitostí okolo školských priestorov v obci v bode Rôzne. Zároveň sa JUDr. Bosák pokúsil v úvode rokovania OcZ Ch. Grob odovzdať poslancom vytlačený email s touto správou aj osobne, ale ten pokus si okrem pána Šefčíka akosi nikto nevšimol a možno aj preto sa ani jedným z návrhov MCST, a.s. rokovanie OcZ Obce Ch. Grob dňa 19.9. 2013 nezaoberalo.

5.    Napriek tomu som po konzultácii s Ing. Ružekom, ďalej po konzultácii s dvomi projektantmi UŠ PROMCEN (pôvodný Ing. arch. Trizuljak a pokračujúci (Ing. arch. Talaš) a konzultácii so spoločnosťou AUREX, s.r.o. dohodol, že po návrate Ing. arch. Chudíka z AUREX, s.r.o. z dovolenky sa uskutoční spoločné stretnutie pre prerokovanie operatívneho postupu vykonať malé ZaD ÚPN Projektu PROMCEN.

6.    Keďže sa z AUREX, s.r.o. nikto hneď po návrate z dovolenky neozval, tak som uskutočnenie tohto stretnutia urgoval emailom z 2.10. 2013 a na základe toho bol po ďalších mojich telefonických a/alebo emailových konzultáciách dohodnutý termín stretnutia ku malým ZaD ÚPN Projektu PROMCEN na stredu 9.10. 2013 (viď Mail_potvrdenie_terminu_9_10_13-AUREX.pdf).

6.1.   V tejto súvislosti považujem za potrebné pripomenúť niekoľko zásadných skutočností:

a)

V otázke veci malých ZaD ÚPN Projektu PROMCEN ako súčasti získania pozemkov pre výstavbu školských priestorov v časti Čierna Voda bola Mgr. Jonášová v podstate celý dlhý čas už od ustanovenia Komisie odborných zástupcov obce pre rokovanie o podmienkach napĺňania Memoranda o porozumení a spolupráci, ale najmä od jeho jednostranného zrušenia starostom obce dňa 28.8. 2012 s formalizáciou dňa 4.10. 2012. Svedčia o tom nielen obsahy uznesení OcZ obce Ch. Grob (niektoré z množstva z nich sú uvedené v bode 6.3. tohto materiálu), ale aj účasť Mgr. Jonášovej na všetkých pokusoch o obnovenie spolupráce s MCST, a.s. za účasti viacerých zástupcov obce (poslanci I. Skaloš, P. Bilík, M. Tomanová, J. Valent, resp. JUDr. Vydrová, a projektová manažérka projektu novej školy E. Biznárová). Ak bude potrebné, tak doložím množstvo emailovej komunikácie a aj iných svedectiev).

b)

V čase dohadovania konkrétneho termínu stretnutia už boli známe okolnosti okolo organizovania stretnutia zástupcov rôznych subjektov na pôde OÚ obce Ch. Grob (vrátane pozvaných zástupcov záujmových skupín), na ktoré som ako zástupca MCST, a.s. nebol pozvaný. Preto som sa Mgr. Jonášovej jednak spýtal, či má zmysel také stretnutie v AUREX, s.r.o. organizovať (viď Mail_MJ_zo_4_10_13-otazka_stretko-AUREX.pdf) a či sa ho plánuje zúčastniť a s kým. Bol som informovaný, že starosta obce má aj tak dovolenku (čo mi potvrdili aj iní partneri obce) a že príde aj s Ing. arch. Krumpolcovou.

*******

Pokračovanie v Cui bono? Druhá časť dôkazov.

Počet zobrazení: 274

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2022   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby