CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Čo môže byť príčinou sporov medzi starostom a ostatnými?

Už dávnejšie som vyjadril svoj názor, že za mnoho sporov medzi starostom a poslancami, resp. aj obyvateľmi obce (vrátane mňa) môže "poradenstvo" JUDr. Velčeka, zamestnanca OÚ obce Ch. Grob na oddelení organizačno - právnych činností. Na tomto webe je pomerne dosť mojich článkov, v ktorých popisujem konkrétne prípady zbytočných, resp. dokonca účelových sporov, vyvolaných práve nesprávnym právnym poradenstvom pána JUDr. Velčeka.

Niektoré z týchto "nesprávností v rámci poradenstva" som sa snažil riešiť v komunikácii s obcou alebo aj na zasadnutí OcZ. Túto ostatnú, ktorá sa udiala vo vzťahu na pripomienkovanie Návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj, však musím riešiť takto verejne, pretože zrejme predstavuje vysvetlenie možnej príčiny/dôvodu starostových sporov, resp. už skôr konfliktov.

Pán JUDr. Velček v rámci svojej argumentácie ku pripomienkam MCST, a.s. ku Návrhu VZN o miestnom poplatku okrem iného napísal aj nasledovnú vetu:

Rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy (pôsobnosť konať v administratívnych vzťahoch / veciach) je právomocou starostu obce, prípadne ním povereného zamestnanca obce (§ 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení) a nie obecného zastupiteľstva.

Keďže predmetom pripomienok MCST, a.s. a aj predmetom posudzovania je Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj, tak ešte predtým, ako bude môcť podľa takéhoto (alebo akéhokoľvek iného VZN) starosta obce podľa ustanovení § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení konať, musí každé VZN schváliť OcZ obce Ch. Grob, a to 3/5 väčšinou hlasov všetkých prítomných poslancov.

V takomto prípade je teda potrebné v prvom rade postupovať podľa § 11 a najmä jeho odsek (4), ktorého súvisiace ustanovenia sú nasledovné:

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 5a)

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

.....

Snáď nemusím ďalej vysvetľovať, že ten, kto nevidí kompetenčnú pozíciu OcZ pri každom VZN, ale podľa písmen d) a e) § 11 odsek (4) najmä pri akomkoľvek VZN o miestnych daniach a/alebo miestnych poplatkoch, a to až do úrovne určovania náležitostí týchto daní a poplatkov, je podľa môjho názoru príčinou väčšiny problémov, resp. sporov medzi starostom a zvyškom obce. A ak to starosta nevidí, resp. nevie vyhodnotiť, potom je bohužiaľ najviac spoluzodpovedný za súčasný stav.

Počet zobrazení: 403

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby