CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Ako som už bol uviedol v mojom príspevku v Anonymke, na súkromnej stránke pána Mariána Pavela bolo k 19:00 hod. dňa 25.3. 2011 uverejnených viac informácií o tom, čo urobil pán starosta v rámci výkonu jeho funkcie, než je uverejnené na oficiálnej stránke obce Chorvátsky Grob.

Konkrétne som mal  a stále mám na mysli obsah sekcie "Zápisník starostu" (pozri tento link http://ciernavoda.info/zapisnik-starostu ) a v ňom tri príspevky "Doprava v obci", "Centrum Čiernej Vody" a "Doprava a D1".

V tom istom príspevku som avizoval, že sa v blogovom príspevku vyjadrím k tomu, že príčinou stavu "nevyužitého priestoru medzi Kamila - Čerešňová - Hlavný dvor - a tiež celý areál pôvodného ŠM (zrejme malo byť HŠM) nie sú údajne nejaké "strety" záujmov nejakých jednotlivých subjektov, posudzovanie ktorých teraz vraj prebieha, ale že príčina daného stavu celej tejto lokality je celkom niekde inde.

Aký je teda reálny stav pokračovania rozvoja tzv. Centrálnej časti Čiernej Vody, čo je jeho príčinou a o „strety“ ktorých subjektov ide, resp. môže ísť?

 

1.   O reálnom stave tejto časti Čiernej Vody nie je potrebné veľa písať, pretože ho v podstate každý vidí v reálnom živote. Čo je ale potrebné doplniť, je opätovné poukázanie na to, že predchádzajúci vlastník celej lokality spoločnosť Agrolipt, s.r.o. kupoval celý 10,5 ha areál s tým, že ho bude užívať na účel blízky, resp. skôr totožný s tým účelom, na aký bol celý areál užívaný, teda na živočíšnu a poľnohospodársku výrobu vrátane chovu koní.

Keďže v dôsledku postupného zastavania okolitých polí sa výrazne zmenšili obrábané plochy, bola spoločnosť Agrolipt, s.r.o. aj v dôsledku toho donútená prehodnotiť účel využitia svojho vlastníctva a postupne presunúť poľnohospodárske aktivity do svojho ďalšie areálu v obci Dubová pri Modre.


V rámci týchto vynútených zmien došlo aj ku zmene vlastníckych vzťahov a celý areál prešiel do vlastníctva MCST, a.s., ktorá už od konca roku 2006 prezentovala predstaviteľom obce svoj zámer vytvoriť z lokality medzi hotelom Kamila, stavebninami, voľnou zelenou plochou v tvare trojuholníka a časťou areálu bývalého HŠM o celkovej ploche cca 2,5 ha obchodno-administratívne centrum časti Čierna Voda.  Aj preto už v závere roka 2007 predložila MCST, a.s. návrh Zadania Urbanistickej štúdie projektu miestneho obchodného centra (skrátene Projekt PROMCEN), o ktorého vývoji a aj o prístupe vedenia obce, ale najmä o výrazne negatívnom prístupe obyvateľov časti Čierna Voda k Projektu PROMCEN je veľa informácií uverejnených na stránke www.promcen.sk, ale už aj v mojich blogoch na tejto stránke www.chorvatania.sk.


2.    Reálny stav pokračovania rozvoja tzv. Centrálnej časti Čiernej Vody je rovnaký, ako stav rozvoja celej tejto gubernie – niekoľko veľa mesiacov pred každou zmenou vedenia štátu, mesta, obce ministerstva a/alebo všelijakých úradov sa nič nedeje, pretože sa čaká na nové vedenie a niekoľko veľa mesiacov po nástupe v podstate akéhokoľvek zmeneného vedenia sa alebo opäť nič nedeje, pretože tí noví sa musia zoznámiť s prostredím a po ich zoznámení sa s prostredím často začnú veľa vecí robiť inak, než ich robilo predchádzajúce vedenie.


Presne takto sa to deje aj vo vzťahu k otázke pokračovania rozvoja tzv. Centrálnej časti Čiernej Vody.

 Namiesto toho, aby sa nové vedenie vyjadrilo k viacerým konkrétnym návrhom zo strany hlavného vlastníka nehnuteľností v danej lokalite, ktoré sú súčasťou pokračovania v riešení Urbanistickej štúdii Projektu PROMCEN, alebo priamo obyvateľom priľahlých lokalít otvorene povedalo, že sa v tejto lokalite s ohľadom na spustenie procedúry stavebnej uzávery dlhšiu dobu nič podstatné neudeje, sú starostom prezentované „zahmlievajúce naznačovania“ o „nejakom“ posudzovaní „stretov“ záujmov „nejakých“ jednotlivých subjektov.

 

3.    Vyjadrenia o posudzovaní „nejakých stretov“ „nejakých“ jednotlivých subjektov sú pre mňa neprijateľné, pretože zahŕňajú aj také „strety“, ktoré už posúdili súdne orgány tejto gubernie, rozhodli o nich a teda sa už niekto ďalší nemá čo nimi zaoberať ich posudzovaním, ale pokiaľ je osobou nejako dotknutou predmetnými rozhodnutiami súdov, tak ich má naplniť a vykonať.


Podľa mojich vedomostí neexistujú žiadne „strety“, ktoré by aktuálne neriešili príslušné súdy.


3.1.   Existuje len dlhodobo tolerované porušovanie vlastníckych práv niektorých jednotlivých subjektov(MCST, a.s., Agrolipt, s.r.o., Štefan Sova, obyvatelia Hlavného dvora, ...) zo strany orgánov obce na základe rôznych podnetov občanov z časti Čierna Voda, vo väčšine prípadov iniciovaných konaním bývalého poslanca obecného zastupiteľstva Slavomíra Magála.


3.2.   Existuje len veľa iniciatívnych návrhov MCST, a.s. pre využitie nehnuteľností v jej vlastníctve aj pre verejno-prospešný účel, ktoré boli v podstate takmer všetky zo strany obce ignorované.


3.3.   Existuje len veľa oficiálnych žiadostí o vyjadrenie stanoviska obce a/alebo o súhlas obce s uvažovanými zámermi MCST, a.s. a aj ostatných hlavných vlastníkov nehnuteľností v lokalite tzv. Centrálnej časti Čiernej Vody, ku ktorým obec z nejakého dôvodu stanovisko alebo vôbec nezaujala alebo bolo požadované vyjadrenie stanoviska obce odložené na neskôr z nejakých dôvodov mimo dosah a aj mimo pôsobnosť predkladateľov žiadosti alebo nové vedenie obce stanovisko predchádzajúceho vedenia obce zmenilo (napr. v prípade využitia časti rekonštruovanej lokality bývalej sýpky a priľahlých objektov aj pre potreby obce a jej verejné záujmy, resp. ciele).


3.4.   Existujú len opakované vyjadrenia starostu obce, že s ohľadom na množstvo iných a vážnejších úloh nemalo nové vedenie obce dostatok času na posúdenie návrhov a predstáv MCST, a.s. a ani na predloženie konkrétnej a realizovateľnej koncepcie tzv. Centrálnej časti Čiernej Vody a ani neboli doteraz z jeho strany urobené žiadne konkrétne realizačné kroky k tomu, aby sa vyhodnotili reálne návrhy hlavného vlastníka nehnuteľností v tejto časti obce.


3.5.   Existuje len video záznam z verejnej diskusie dvoch subjektov ku koncepcii rozvoja Hlavného dvora a okolia, ktorý na www.chorvatania.sk uverejnil pán Ferdinand Kolčák vo svojom príspevku „Marynčák - Sládeček: videozáznam z verejného pracovného stretnutia“ a písomná rekapitulácia priebehu dotknutého stretnutia, vypracovaná predstaviteľom MCST, a.s. a predložená aj starostovi obce v tomto liste MCST_OUCH_821503_SS.pdf, ktorý zostal zatiaľ taktiež bez priamej odozvy až do uverejnenia dotknutého príspevku "Centrum Čiernej Vody" v sekcii „Zápisník starostu“ na www.ciernavoda.info, ktorý je podľa mňa možné vyhodnocovať ako reakciu starostu obce na rokovania, súvisiace s riešením minimálne časti Centra Čiernej Vody, ktorou je do určitej miery aj okolie lokality Hlavný dvor.


3.6.   K problematike posudzovania „stretov“ záujmov jednotlivých subjektov sa ešte vyjadrím v niektorom zo svojich ďalších príspevkov.


4.  Záverom si dovolím vyjadriť svoj nesúhlas s „premostením“ súvislostí zo spomínaného príspevku starostu v sekcii „Zápisník starostu“. Pretože za minimálny konkrétny posun v realizácii jednej z priorít, ktoré deklaroval starosta (teda vytvorenie funkčne a esteticky zodpovedajúcej centrálnej časti Čiernej Vody s občianskou vybavenosťou – obchody, služby, školské zariadenie, relax, šport, zábava, zhromažďovacie vonkajšie priestory a viacúčelové sály a pod.), nemôžu „nejaké strety“ záujmov „nejakých“ jednotlivých subjektov a ich posudzovanie, ale môže za to len a len konanie vedenia obce a až takmer absolútne odmietanie všetkého, s čím doteraz prišla MCST, a.s.


Aj spomínaný príspevok starostu v podstate ignoruje jeho vlastné vyjadrenie, že s návrhmi MCST, a.s. by sa v podstate na 80 % vedel stotožniť, pričom dostal aj priamo na zaznamenanom verejnom rokovaní z 9.3. 2011 a aj následne v písomnej forme informácie o tom, že Projekt PROMCEN obsahuje riešenie väčšiny starostom spomínaných prvkov občianskej vybavenosti.

Počet zobrazení: 343

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2022   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby