CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

******************************************************************************************************************************************************

*                       Hľadáte kontakty na služby/servis/obchody v Chorvátskom Grobe a okolí ?                    *

*     Všetko na jednom mieste nájdete na webstránke: www.pomahamesi.sk- tu sú linky na úrady, lekárov, lekárne, odchody a trasy     *

*                       autobusov, obchody, služby, e-shopy, farnosť a aj mnohé ďalšie info o Chorvátskom Grobe, Čiernej Vode a okolí.                           *

******************************************************************************************************************************************************

AKO ĎALEJ SO ŠKOLOU ? .... Čo prinesie nové verejné obstarávanie.

Obec dňa 2.7.2015 zverejnila výzvu na predkladanie  cenových ponúk – nové verejné obstarávanie na ,,Vypracovanie projektovej dokumentácie – výstavba modulovej materskej a základnej školy a školskej jedálne v obci Chorvátsky Grob“. Z uvedenej výzvy jednoznačne a jasne vyplýva, že predmetom dodania zverejnených podľa dokumentov, má byť dodanie projektu  na 3 z celkovo šiestich objektov – etáp výstavby.

 

Pre vysvetlenie celá investičná akcia sa skladá zo  6  objektov -  etáp / alebo celkov a to :

SO 01 ZŠ - 1. etapa, SO 02 - jedáleň a kuchyňa, SO 03 - materská škola, SO 04 - ZŠ 2. etapa, SO 05 - ZŠ 3. etapa a SO 06 - ZŠ telocvičňa.

 

Stručná história . Obec mala niekoľko volebných období a dlhodobo záujem vyriešiť otázku nedostatku výchovno-vzdelávacích zariadení pre deti obyvateľov t. j. výstavbu obecnej základnej školy , materskej škôlky a príslušenstva. Po dlhých peripetiách s hľadaním vhodného pozemku bola obcou  vybraná a odsúhlasená lokalita pozemkov spoločnosti MCST a.s. Obec odkúpila nevyhnutnú časť pozemku pod školu a zvyšná časť pozemkov bola riešená do vyriešenia zámeny pozemkov so SPF formou nájomnej zmluvy aj s vyriešením vysporiadania práv a ceny za projekt pre územné konanie. Následne bol na školu spracovaný projekt a následne vydané územné rozhodnutie a keď bolo jasné, že uvedená stavba v zadanom rozsahu môže byť z legislatívneho hľadiska realizovaná , pokračovalo sa v  procese stavebného povolenia, počas ktorého malo dôjsť k prevodu práv z MCST a.s. na obec. Hlavne z časových a iných procesných dôvodov a vzhľadom na termíny čerpania dotácie bol však v najkratšom možnom čase vypracovaný projekt pre stavebné povolenie na objekty SO 01 A SO 02 a následne prebehol celý proces vydania stavebného povolenia , ktorý z procesných a časových dôvodov zabezpečovala MCST a.s. Potom následne  prebehlo aj verejné obstarávanie na dodávateľa stavby , ktoré skončilo tak, že dve firmy ktoré sa zúčastnili VO odstúpili /dôvody odstúpenia sú komunikované rôzne. Obec deklaruje, že firmy odstúpili z nereálnych a šibeničných časových termínov ukončenia a realizátor sa odvoláva v dokumentoch na výrazné objemové zmeny...., ale teraz to nie je podstatné /,  lebo konečný výsledok je, že obe spoločnosti odmietli zákazku realizovať.

 

Následne bolo rozhodnuté že VO na dodávateľa sa bude opakovať pravdepodobne v zmenenom rozsahu dodávky, ale pred tým ešte treba doriešiť prevod práv  zo stavebníka MCST a.s. na obec jednak v zmysle nájomnej zmluvy a keďže pôvodne nebolo rátané, že aj proces stavebného povolenia bude robiť MCST, tak zvýšené náklady, ktoré s vypracovaním dokumentácie , inžinieringom a inými poplatkami MCST malo, budú po dohode strán MCST a Obec dohodnuté a doplatené. Následne by sa obec stala majiteľom projektu so všetkými potrebnými súhlasnými stanoviskami všetkých subjektov, právoplatným stavebným povolením  a mala by vyhlásiť nové verejné obstarávanie na dodávateľa v novom zadaní rozsahu dodávky. Toto vyplýva aj zo zápisnice a rokovania stavebnej komisie. 

 

A potom sa to zrazu nepochopiteľne zvrtlo.

 

Teraz tu máme nové a už ukončené VO na projekt školy. Presnejšie na objekty SO 01, SO 02 a SO 03. Bolo by to legitímne keby.....

V obstarávaní bol jasne definovaný stupeň dokumentácie, lebo táto informácia nie je uvedená a z hľadiska ceny a času je zásadná. Je však logické sa domnievať že sa jedná o projekt pre stupeň stavebného povolenia, resp. realizačný projekt. Cena 19 999 Eur bez DPH za rozsah objektov , ktorý je popísaný vo VO, nie je zďaleka cena primeraná ani obvyklá. Tento údaj tam figuruje pravdepodobne len z dôvodu, aby sa jednalo o tzv. podlimitnú zákazku, kde je limit do 20 000 Eur bez DPH. Ak by bolo VO myslené vážne a nie len formálne, potom ak by mal dodávateľ dokumentácie vytvoriť dokumentáciu na novo a v zmysle autorskej ochrany nepoužiť pôvodný projekt je jeho vypracovanie za časových a cenových podmienok určených v zadaní absolútne nereálny a navyše odporuje viacerým ustanoveniam o cene za projektové práce, čím by sa spracovateľ dopustil priestupku v zmysle cenníka komory stavebných inžinierov a za toto by mu hrozilo minimálne disciplinárne potrestanie, ale predpokladám, že by bolo porušených podstatne viac ustanovení a zákonov.

 

Navyše napriek tomu, že na oko to vyzerá transparentne, lebo sa jedná o VO, v skutočnosti sa jedná sa o vysoko nehospodárne nakladanie s verejnými financiami a bohapustým mrhaním času, nakoľko ak doplatíme MCST. a.s. rovno tých 19 999 Eur bez DPH, ktoré sme sa rozhodli dať za zatiaľ neexistujúci projekt s vysokou pravdepodobnosťou dostane obec od MCST a.s. práva na projekt na školu aj s vydaným stavebným povolením. Obec má v podstate od konca mája k dispozícii právoplatné stavebné povolenia na dva z troch objektov, uvedených v predmetnom uverejnenom VO. Ak ale ešte len teraz vyhodnotíme VO, následne dôjde víťazom ku spracovaniu projektu za problematických podmienok popísaných vyššie a následne bude nasledovať celý proces stavebného povolenia, je to vysoko časovo aj finančne nerentabilný proces.
Iba ak by sa do súťaže prihlásil niekto s už hotovým projektom, čo by bolo pravdepodobne kvalifikované ako účelové konanie riešené tzv. „tieňovou" zákazkou. Nie je jasné čo je týmto prazvláštnym VO skutočne sledované a na aký účel má slúžiť. Navyše nikde v predchádzajúcej komunikácii úradu nebola táto, nie celkom šťastná alternatíva komunikovaná.  Je zaujímavé, že starosta a všetci poslanci boli o týchto skutočnostiach písomne informovaní a aj keď sa dá predpokladať, že poslanci majú mizivú vedomosť o práve prebiehajúcich krokoch, nikto z oslovených nedal k tejto záležitosti aspoň vysvetľujúce stanovisko. Preto týmto žiadam opätovne zodpovedných predstaviteľov, aby sa k uvedenému vyjadrili a informovali verejnosť.     

Počet zobrazení: 273

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2019   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby