CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Aj keď sa obávam, že zrejme veľa ľudí zrejme podráždi moja snaha vniesť trochu svetla do ďalšieho vývoja udalostí v obci Chorvátsky Grob a najmä v jej časti Čierna Voda, dovoľujem si vysloviť presvedčenie, že moja iniciatíva bude na prospech aj tých podráždených, pretože jej cieľom je eliminovať hrozbu „permanentnej revolúcie“, ktorá je po komunálnych voľbách v tejto obci viac ako reálna.

Že nehovorím, resp. nepíšem do vetra uznajú zrejme aj mnohí z tých podráždených potom, čo nájdu dostatok času a aj sily prekonať averziu ku všetkému, čo je čo i len nepriamo spojené s menom Štefan Sládeček a prečítajú si všetky z pripravovanej série článkov – poznámok psychopata a grafomana, za ktorého som bol označený „širokou“ komunitou Občianskeho združenia Čierna Voda (ďalej iba OZ Č. Voda) vrátane jeho vedenia. Iba na okrej poznamenávam, že to nebolo jediné „synonymum“ a/alebo „pejoratívne“ vyjadrenie na moju adresu v čiernej skrinke, prípadne v diskusiách k samostatným článkom na www.ciernavoda.info.
Nakoľko som nemal možnosť sa rovnocenne nielenže brániť (moje príspevky ako reakcie na invektívy a nepravdivé informácie o aktivitách MCST, a.s. boli mazané, ale invektívy y nepravdivé informácie boli ponechané), ale v podstate sa od istej doby ani vyjadriť (od nejakej doby mi bol prístup na www.ciernavoda.info „demokraticky“ zablokovaný), rozhodol som sa na stránke www.chorvatania.sk a aj na www.promcen.sk informovať obyvateľov Chorvátskeho Grobu o trošku iných informáciách, než boli verejnosti prezentované jednak v rámci štvavej a zavádzajúcej predvolebnej kampane od začiatku septembra 2010 až do konania komunálnych volieb, ale sú v podstate možno ešte intenzívnejšie šírené aj po komunálnych voľbách z prostredia Občianskeho združenia Čierna Voda.

Pre pochopenie mojej aktivity zo strany tých, ktorý čiernu skrinku na www.ciernavoda.info nesledujú, resp. ju v poslednej nenavštívili, si dovolím uviesť zopár príspevkov z nej, ale len z ostatných dní, tie staršie budú využité inde a iným spôsobom :
mimi
2. december 2010 - 15:27
Benzínka na Čiernej Vode.
Pán Sladeček by sa mal dať liečiť!!!!!
Neviem, ako by som sem mohla pripnúť prílohu, ale videli ste kde chce postaviť benzínku??? Medzi zastávkou a cestou, fuuuuj, však to tu bude desné :-(
Do 3.12. sa k tomu treba vyjadriť buď na obecnom úrade, ale napísať jednou vetou názor na umiestnenie benzínky na adresu mcst@mcst.sk. Prosím Vás spravte tak, veď tu budeme ako feťáci :-(

lolek

30. november 2010 - 11:08
re: :-)
Tiez som chcel napísať, že na grafomana nemá zmysel reagovať, je to len roztáčanie kolotoča.

:-)

30. november 2010 - 10:55
Ja som sa tak zasmiala poránu:-)))Inak pán S. je bežný psychopat a grafoman.Ku nám do roboty sa takých ozýva plno.

Ako ďalšie doplňujúce vysvetlenie uvádzam jednak to, že v médiách bolo už počas volieb, ale najmä po voľbách uvedených viacero „naznačení“ toho, že vo viacerých volebných obvodoch mohlo dôjsť k porušeniu ustanovení zákona č. 346/1990 Zb. Zákon o voľbách do samosprávy obcí (ďalej len „Zákon o KV“), ale ako vysvetlenie môjho rozhodnutia venovať čas tejto iniciatíve dopĺňam taktiež to, že aj samotní predstavitelia koaličných strán prezentovali názor, že bude nevyhnutné novelizovať Zákon o KV a aj ostatné zákony, týkajúce sa volieb.

Jediný dôvod, ktorý bol spomínaný ako takpovediac hlavný, bol problém údajného kupovania hlasov voličov. Mnohí sa o ňom v spomínaných mediálnych informáciách vyjadrovali, avšak nikto ho nekonkretizoval ako taký stav veci, ktorý je potrebné brať ako porušenie Zákona o KV alebo aspoň ako dôvodné pre podanie podozrenia zo zmanipulovanie komunálnych volieb v danom volebnom obvode.

Preto s odvolaním sa na obsah všetkých vyššie uvedených odsekov tohto prvého zo série článkov si dovoľujem vysloviť želanie, že snáď nebude úplne každému vadiť, keď sa niekoľkými, aj keď rozsiahlymi poznámkami, resp. skôr postrehmi vrátim k rekapitulácii tých udalostí z verejného života obyvateľov Chorvátskeho Gobu a najmä z jeho časti Čierna Voda z ostatných týždňov, resp. až mesiacov, ktoré viac ako s najväčšou pravdepodobnosťou ovplyvnili výsledok komunálnych volieb dňa z 27.11. 2010 a teda budú mať aj vplyv na vývoj v obci po nich.


1. Udalosti okolo projektu materskej školy a športovo-rekreačného areálu na Čiernej Vode.

Táto problematika je pre objektívne posudzovanie prístupu jednotlivých názorových, resp. skôr priamo bývalých volebných zoskupení mimoriadne dôležitá.

Na nej je totiž vidieť, ako dokázal (našťastie už čoskoro bývalý) poslanec Obecného zastupiteľstva obce Ch. Grob (ďalej iba ObZ Ch. Grob) pán Slavomír Magál dlhodobo „vyťažovať“ prácu zastupiteľstva obce a blokovať jednoznačne potrebný verejno-prospešne a aj dobrý projekt materskej školy a športovo-rekreačného areálu v záujme svojho osobného prospechu, v čom mu minimálne do rokovania ObZ Ch. Grob 17.9. 2010, resp. skôr až do októbra 2010 (teda cca 8 – 10 mesiacov) intenzívne pomáhalo aj vedenie OZ Č. Voda, ale najmä páni Marián Pavel a Miroslav Marynčák a cez stránku www.ciernavoda.info aj viacerí ďalší členovia OZ Č. Voda.

Zatiaľ to vyzerá tak, že projekt novej materskej školy a športovo-rekreačného areálu bude pokračovať, ale necháme sa prekvapiť. Silné podhubie ŠTB, ktoré najskôr ovládalo/riadilo iba konanie OZ Č. Voda a neskôr aj konanie volebného združenia NÁDEJ určite nezloží zbrane a nejaké spôsoby vyvinutia „tlakov“ na pána Marynčáka a jeho časť poslancov v ObZ Ch. Grob si nájde. Informácie o možnom uplatnení takýchto „spôsobov“ a „tlakov“ sa už k nám dostali v súvislosti s budúcnosťou bývalého jazdecko-hospodárskeho areálu, (ktorý je aktuálne vo vlastníctve MCST, a.s.) a aj s budúcnosťou nového jazdeckého areálu v blízkosti hotela Kamila. Už sa teším na pokračovanie v týchto „konštrukciách“.


2. Udalosti okolo petícií a tzv. anti-petície

Musím sa taktiež vrátiť aj do mája, resp. 7. júna 2010, kedy Spoločenstvo vlastníkov nehnuteľností (ďalej len SVN) podalo na obec Ch. Grob žiadosť o prijatie a vybavenie dvoch petícií. Táto časť možno bude trošku nudná a zdĺhavá, ale je podľa mňa pre pochopenie cieľa týchto poznámok dôležité objasniť dôvody pre budúce konanie zo strany niektorých budúcich „aktérov“ a/alebo účastníkov volebného a/alebo povolebného zápasu.

Konkrétne teda SVN podávalo prostredníctvom jednej žiadosti dňa 17.6. 2010 dve nasledovné petície :

a) petíciu za neprijatie petície Občianskeho združenia Čierna Voda (ďalej len OZ Č. Voda) z dôvodu, že petícia OZ Č. Voda zo dňa 10.6. 2010, predložená obci Chorvátsky Grob dňa 14.6. 2010, nespĺňa základné náležitosti/podmienky podľa § 1 odsek (1) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, nakoľko podľa obsahu predkladacieho listu, ktorý je podpísaný štatutármi združenia pánmi Mariánom Pavelom a Radovanom Benčíkom, nie je predkladaná ani ako žiadosť, ani ako návrh a ani ako sťažnosť, ale priamo v predkladacom liste je označená ako „hromadný protest proti konaniu vedenia obce“; konanie vedenia obce, voči ktorému má hromadný protest smerovať, je vymedzený v prvých dvoch odsekoch predkladacieho listu petície OZ Č. Voda,

b) petíciu za zvolanie Verejného zhromaždenia obyvateľov obce Ch. Grob pre hľadanie riešenia viacerých dôležitých otázok z výkonu samosprávy obce, najmä riešenia zlej dopravnej situácie v časti Čierna Voda v nadväznosti na podmienku vybudovania kruhovej križovatky z časti aj na pozemkoch MCST, a.s..

Výsledkom podania žiadosti SVN a aj následných odborných urgencií smerom k obci boli tiež dve skutočnosti, resp. udalosti:

c) Prvou bolo prijatie obidvoch petícií SVN podľa bodov a) a b) a zároveň vyhlásenie Verejného zhromaždenia obyvateľov obce Ch. Grob – tieto stanoviská Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí dňa 17.9. 2010, ktoré zároveň aj stanovilo termín konania Verejného zhromaždenia na 4.10. 2010 o 17:00 hod.

d) Druhou bolo uskutočnenie Verejného zhromaždenia v stanovenom termíne, ktorého sa okrem členov zastupiteľstva cielene zúčastnilo menej ako 20 obyvateľov, čo je výsledkom nielen záujmu obyvateľov o veci verejné, ale s najväčšou pravdepodobnosťou aj schopnosť „vysporiadania sa“ s nejakým protinázorom zo strany niektorých predkladateľov inej petície, ktorú Obecné zastupiteľstvo obce Ch. Grob neprijalo.

Je preto zavádzajúce a nepravdivé tvrdenie kandidátov OZ Č. Voda o tom, že „obec ignorovala vôľu veľkého počtu obyvateľov Ch. Grobu, ktorí petíciu OZ Č. Voda podpísali“ (bolo opakovane členmi OZ Č. Voda tvrdené aj v relácii TV Markíza s názvom Lampáreň v nedeľu 28.11. 2010), pretože pravdou je to, že vôľu a aj záujem dotknutých obyvateľov Ch. Grobu „zašantročili“ predkladatelia petície svojou nespôsobilosťou takúto silu „Vox populi“ adekvátne zhodnotiť.


3. Vznik spolupráce medzi MCST, a.s. a Mgr. Turiničom.

Mgr. Turinič bol jedným zo štyroch poslancov Obecného zastupiteľstva obce Ch. Grob. Po vypočutí si prezentácie riešenia dopravy v lokalite Čiernej Vody od MCST, a.s. a aj po diskusii s pracovníkom NDS o pripravovanom riešení cestných kolektorov okolo diaľnice sa po niekoľkých dňoch obrátil na MCST, a.s. s otázkou ohľadne navrhovaného riešenia dopravy a aj o ďalších záležitostiach s Projektom PROMCEN. Konkrétne ho zaujímalo to, či môže tieto zámery po doplnení o svoje podnety prezentovať v rámci svojho volebného programu.

Považoval som a aj stále považujem moje prejavenie záujmu o spoluprácu s niekým z budúcich kandidátov na starostu za správne rozhodnutie. Takisto považujem za správne svoje rozhodnutie ponúknuť mu možnosti mojej firmy pri príprave jeho kampane, a to jednak preto, že nemal úplne kompletnú koncepciu, ale taktiež preto, že by to mohla byť cesta pre spoluprácu na takej realizácii Projektu PROMCEN, na ktorej bude zhoda vedenia obce s našou spoločnosťou.


4. Vznik prvej časti klamlivej kampane kandidátov Občianskeho združenia Čierna Voda.

Prvá časť, resp. skôr „obchodná línia“ klamlivej kampane kandidátov Občianskeho združenie Čierna Voda začala na základe impulzu zo strany bývalého poslanca Obecného zastupiteľstva Slavomíra Magála, ktorý informoval vedenie Občianskeho združenia a ich kandidátov o legitímnej žiadosti MCST, a.s. o vyjadrenie samosprávy obce k umiestneniu prevádzky benzínovej pumpy na pozemkoch vo vlastníctve MCST, a.s.

K tejto časti klamlivej kampane zo strany kandidátov Občianskeho združenia som sa vyčerpávajúco vyjadril jednak v listoch, adresovaných orgánom samosprávy obce Chorvátsky Grob, ale aj smerom k obyvateľom obce prostredníctvom blogových článkov na www.chorvatania.sk, resp. taktiež v anketovom materiály, distribuovanom v počte cca 750 ks v období od 24.11. 2010 do 26.11. 2010 a následne ešte aj v období po 3.12. 2010 na základe výziev z lokality ulice Čerešňová, pretože údajne nebol anketový materiál doručený do všetkých schránok.

V iných, podstatne zaujímavejších súvislostiach sa však budem tejto časti klamlivej kampane kandidátov Občianskeho združenia venovať v druhej časti Poznámok psychopata a grafomana, ktorá bude poukazovať aj na niektoré porušenia zákonov SR.


5. Vznik druhej časti klamlivej kampane zo strany Občianskeho združenia Čierna Voda.

Občianske združenie Čierna Voda distribuovalo niekedy okolo 11.11. 2010 občasník o 24 stranách, ktorý s ohľadom na obvyklú prax tlačiarní pre takýto rozsah tlače musel byť daný do tlače niekoľko dní predtým. Teda texty v občasníku nemohli zohľadňovať prvé oficiálne negatívne, resp. kritické vyjadrenia MCST, a.s., resp. mňa osobne či už na Občianske združenie ako také alebo na jej kandidátov, ktoré sú spomínané v bode 4. tejto časti Poznámok psychopata a grafomana.

Preto je pre mňa jednak nepochopiteľné a zároveň aj neakceptovateľné to, že mňa osobne Občianske združenie a jeho kandidáti obviňujú z toho, že som v rámci údajnej snahy o podporu kandidátov Mgr. Adamca a Mgr. Turiniča organizoval nejaké útoky na oslabenie pozície kandidáta na starostu Ing. Marynčáka, pretože mám mať údajne záujem zabrániť zavedeniu poriadku v obci, ktorý by práve pán Ing. Marynčák mal zabezpečiť. K tejto časti hystérie zo strany Občianskeho združenia som sa vyčerpávajúco vyjadril vo svojom stanovisku, označovanom ako podpora a anti-podpora, ktoré bolo distribuované aj obyvateľom obce Chorvátsky Grob a jeho obsah so môže záujemca pozrieť aj TU.

K tejto časti klamlivej kampane zo strany kandidátov Občianskeho združenia som sa vyčerpávajúco vyjadril jednak v listoch, adresovaných orgánom samosprávy obce Chorvátsky Grob, ale aj obyvateľom obce prostredníctvom blogových článkov a aj vo svojom stanovisku, označovanom ako podpora a anti-podpora, ktoré bolo distribuované aj obyvateľom obce Chorvátsky Grob a jeho obsah si bude môcť záujemca pozrieť aj TU.

Aj v tomto prípade sa však budem niektorým aspektom klamlivej kampane kandidátov Občianskeho združenia v podstatne zaujímavejších súvislostiach venovať v ďalších častiach Poznámok psychopata a grafomana. kde bude taktiež poukázané na viacero porušení zákonov SR.Pre túto časť Poznámok psychopata a grafomana však stačilo, aby som čírou náhodou opäť nespôsobil v radoch čitateľov – fanúšikov nejakú vážnu traumu.

Počet zobrazení: 192

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby