CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

V tejto úvahe budem písať iba o niektorých veciach, do ktorých by som sa pustil hneď potom, ako by som sa stal starostom v Chorvátskom Grobe. Bude to úvaha o riešení kanalizácie a trošku aj o doprave. 

O niektorých ďalších riešeniach radšej takto verejne uvažovať nebudem, pretože aj keď boli súčasťou volebnej agitácie súčasného vedenia Obce Ch. Grob, tak by ten môj akýkoľvek popis spôsobu realizácie, resp. nerealizácie volebných plánov súčasného vedenia obce hneď niekto označil za „presadzovanie osobného záujmu“.  Pretože v prípade základnej školy, rozvoja občianskej vybavenosti a aj v oblasti vylepšenia dopravnej situácie v časti Čierna Voda sa realizácia tých volebných sľubov súčasného vedenia dotýka nehnuteľností vo vlastníctve MCST, a.s.

Takže keby som sa teda ja bol pred vyše dvomi rokmi stal starostom v obci Ch. Grob, tak by to zrejme vyzeralo asi takto:

1.     Spolu s odborníkmi (minimálne Ing. Heriban) by som hneď po voľbách rozobral výsledky a odporučenia z auditu kvality vyhotovenia kanalizácie v jednej jej časti v lokalite Suché miesto , ktorú nechalo vypracovať bývalé vedenie jednak v dôsledku, resp. pod vplyvom záplav v časti Čierna Voda v máji 2010, ale taktiež na základe následného  relatívne vehementného volania aktívneho Občianskeho združenia Čierna Voda po vykonaní systémových opatrení pri odstraňovaní už vtedy katastrofálneho stavu kanalizácie. 

Pre tých, ktorí sa v tom čase (jeseň 2010) ešte o problematiku kanalizácie na Čiernej Vode nezaujímali, lebo nemali na to dôvod, dávam do pozornosti článok na tomto záslužnom webe www.chorvatania.sk, ktorý nesie označenie "Stiahnite si dokumentáciu k auditu kanalizácie na Suchom mieste."

Keďže ja starostom nie som, tak sa ani využitie výsledkov auditu kanalizácie z roku 2010 neurobilo tak, ako by som to urobil ja.

2.     Podľa vzoru rôznych amnestií (zbraňovej, odvodovej, daňovej, ....) by som vyzval všetkých vlastníkov RD a správcov bytových domov na Čiernej Vode k tomu, aby si dobrovoľne nechali skontrolovať tesnosť ich vetvy kanalizácie z hľadiska vsakovania/vstupu dažďových/povrchových vôd do splaškovej kanalizácie.

2.1.    Medzitým v rámci čakania na reakciu na tú popísanú výzvu by som s odborníkmi pripravil konkrétny postup vykonania kontroly spomínaného vstupu povrchovej vody do splaškovej kanalizácie (napr. farebný/farbiaci dym v častiach kanalizácie pre zistenie netesností a „čiernych“ napojení dažďových zvodov do splaškovej kanalizácie) a nechal by som si to aj so schválením sankcií za zistené čierne napojenia schváliť Obecným zastupiteľstvom Obce Ch. Grob cez VZN.

3.     Nakoľko boli podľa opakovaných vyjadrení predstaviteľov obce Ch. Grob zasypané alebo inak zlikvidované odvodňovacie rigoly, tak by som na základe archívnych podkladov nechal vypracovať ich zakreslenie do mapy katastrálneho územia obce Ch. Grob a vyžiadal by som si od Správy katastra Senec identifikáciu všetkých aktuálnych vlastníkov parciel pozemkov, nachádzajúcich sa na „trase pôvodných“ odvodňovacích rigolov. Následne by som všetkých týchto vlastníkov oslovil s výzvou na rokovanie o obnovení využitia týchto parciel pre ich pôvodný účel, teda pre niečo na spôsob odvodňovacích rigolov.

4.      Hneď od začiatku svojho pôsobenia starostu by som v úzkej súčinnosti s developermi, ďalej aj s vodohospodármi a zástupcami orgánov životného prostredia, ale aj so zástupcami BSK,  začal hľadať miesta v rámci k.ú. Obce Ch. Grob a aj v rámci BSK, kde by bolo možné vytvoriť záchytné miesta (retenčné nádrže), kde bude zachytená prívalová dažďová voda na obdobie, kedy bude z týchto nádrží postupne vypúšťaná dovoleným objemom do sústavy vodných tokov v tejto lokalite BSK.

4.1.    Jednu takúto lokalitu som mal vytypovanú už dávnejšie a je ňou tok/potok, ktorý sa myslím volá Čierna Voda a prechádza celým územím medzi časťou Čierna Voda a starou časťou Chorvátskeho Grobu až ku diaľnici D1 na Triblavine.

4.2.    Druhým typom je odvodňovací rigol, ktorý tvorí prirodzenú hranicu k.ú. obcí Chorvátsky Grob a Svätý Jur na okraji Šúrskej rezervácie (za lokalitami projektov PH-1, PH-3 a 5. Element).

Vyčistením a prípadne aj prehĺbením týchto vodných tokov/potokov môže s ohľadom na výšku spodnej vody v lokalite vzniknúť dlhodobo udržateľná plocha pre zachytávanie zrážkových vôd z veľkej časti územia Čiernej Vody, ale aj z lokalít s novšou výstavbou v staršej časti obce Chorvátsky Grob.

5.     Keďže by som mal od začiatku svojej funkcie starostu za úlohu riešiť aj zlepšenie stavu/kvality ciest cez obec a dokonca mám od NDS, a.s. a aj od Obvodného úradu pre cestnú dopravu v Senci úlohu, že mám čo najskôr legalizovať Triblavinskú cestu ako celok od Vajnorskej ulice až po starú seneckú cestu, tak by som využil zlú situáciu s Triblavinskou cestou aj pre riešenie otázky odvedenia dažďových vôd z územia Čiernej Vody a v rámci nevyhnutnej rekonštrukcie Triblavinskej cesty by som zadal prípravu usporiadania majetkových vzťahov tak, aby som si vytvoril priestor aj na vytvorenie nejakej odvodovej cesty/trasy pre cestu vody smerom k Triblavine do potoka Čierna Voda alebo do nejakej retenčnej nádrže v tejto lokalite.


6.     Keďže súčasťou budúceho projektu s veľkou výstavbou na Triblavine má byť aj nejaká relatívne veľká vodná plocha, skúsil by som s developerom tohto územia prediskutovať takú možnosť postupu, ktorá by umožnila využiť budúcu plánovanú vodnú plochu už teraz ako záchytnú/retenčnú nádrž.

7.      Keďže sa relatívne veľký rozsah zatopenia časti Čierna Voda, teda minimálne niektorých jej lokalít objavil počas troch zo štyroch posledných rokov, tak by som s kompetentnými orgánmi a organizáciami prediskutoval možnosť využiť veľkú lúku za vodným tokom na hranici k.ú. Obcí Ch. Grob a Svätý Jur smerom na Svätý Jur na vytvorenie záchytnej vodnej nádrže vo forme kultivovanej vodnej plochy, ktorá by zapadla do tohto typu/úrovne chráneného územia. Zabil by som tak tri muchy jednou ranou, lebo by som vytvoril priestor pre realizovanie cyklochodníkov po hrádzi takejto vodnej plochy a dokonca by som mohol pre takéto riešenie získať aj Eurofondy, aj keď tie predtým sa v prípade Šúrskej rezervácie slušne povedané prešustrovali.


8.      Keďže mi predchádzajúce neschopné vedenie obce Ch. Grob zabezpečilo cez výrazne zvýšené stavebné dane (dane za stavebné pozemky) sumu cez 1,2 mil. EURO, tak by som čo najskôr po nástupe do funkcie starostu predložil návrhy vypracovania prípravných štúdií a/alebo v niektorých prípadoch možno aj menších realizačných projektov (minimálne v prípade legalizácie Triblavinskej cesty).

Budem v týchto úvahách v blízkej budúcnosti pokračovať.  Čo ale môžem napísať už teraz, je taká úvaha o tom, čo by som robil, keby som sa stal starostom už teraz, presnejšie keby som sa nejakým zázrakom prevtelil do osoby súčasného starostu. Zrejme by som sa po obzretí sa za ostatnými 28 mesiacmi rozhodol  uvoľniť miesto niekomu, ktorý vie ako, vie aspoň približne čo, vie s kým a najmä kto reálne problémy s kanalizáciou riešiť a nie ich naopak vytvárať
 

Počet zobrazení: 1022

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2022   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby