CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Dňa 30.8. 2017 odoslala spoločnosť MCST, a.s. nesúhlasné stanovisko účastníka konania ku zmene stavby DK Triblavina pred dokončením, ktorá bola opätovne spustená prostredníctvom verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce Chorvátsky Grob, na ktorej bolo dňa 8.8. 2017 vyvesené toto Oznámenie o začatí konania o zmene stavby DK Triblavina pred jej dokončením.

Nesúhlasné stanovisko bolo predložené týmto listom č. MC/MDSR-213008-ŠS, ku ktorému bola predložená ako príloha kópia tohto listu MCST, a.s. č. MC/MinDSR-1120617-ŠS z 12.6. 2017 na Ministra Vlády SR pána Arpáda Érseka, ktorý obsahoval nasledovné samostatné prílohy :

č.1.    Zápisnica zo stretnutia NDS, a.s. a MCST, a.s. zo dňa 1.6. 2017

Č.2.    Kópia listu MCST, a.s. na NDS, a.s. č. MC/NDS-17260816-ŠS

Č.3.    Projektový výkres s návrhom prepojenia TRBC a DK Triblavina a na diaľnicu D1.

S problematikou nesúhlasné stanoviska MCST, a.s. z listu č. MC/MDSR-213008-ŠS priamo súvisí ešte tento list MCST, a.s. č. MC/MDSR-201608-ŠS zo 16.8. 2017 s východiskovým nesúhlasným stanoviskom MCST, a.s. ku zmene stavby DK Triblavina.

K predloženému nesúhlasnému stanovisku MCST, a.s. ku zmene stavby DK Triblavina pred jej dokončením považujem za potrebné doplniť ešte nasledovné konštatovania.

Už takmer dva roky je široká verejnosť konfrontovaná s pomerne rozdielnymi názormi na problematiku  výstavby diaľničnej križovatky Triblavina (DK Triblavina), resp. skôr na spôsob jej výstavby ako súčasti diaľničného a aj regionálneho dopravného systému v rámci riešenia už dosť neúnosnej situácie s tranzitnou dopravou okolo, resp. cez Bratislavu, ktorá veľmi negatívne ovplyvňuje aj dopravu v priľahlom regióne. Presnejšie boli prezentované rozdielne názory na problematiku zmeny stavby DK Triblavina pred jej dokončením oproti vydanému a právoplatnému stavebnému povoleniu, nakoľko v rámci tejto zmeny, naštartovanej paradoxne až po podpise zmluvy o dielo s vybratým zhotoviteľom ako víťazným uchádzačom VO, boli práve z hľadiska regionálnej dopravy navrhované dosť zásadné zmeny, ktorými boli z realizácie stavby rozšírenia diaľnice od Senca do Bratislavy vypustené súbežné kolektory.

Vo vzťahu ku nečakane vypusteným kolektorom ide pritom o spôsob riešenia dopravy v tejto lokalite, ktorú od roku 2010 aj NDS, a.s. a aj MDaV SR presadzovala a aj plánovala, pričom predtým plánovaným a teraz vypusteným kolektorom sa museli prispôsobiť dopravné riešenia okolitých obcí a samozrejme aj priľahlých nehnuteľností. Predmetné kolektory pritom sú, resp. boli v podstate ako jednosmerné cesty I. triedy s dvomi pruhmi po oboch stranách diaľnice určené pre zber dopravy z okolia diaľnice D1 v tej oblasti, kde sa toto riešenie týka aktuálne cca 20 tisíc obyvateľov oficiálne, resp. až cca 30 tisíc obyvateľov neoficiálne, ale podľa schválených projektov v rámci ÚPN Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pôjde o minimálne 60 - 80 tisíc obyvateľov.

V závere si ešte dovolím otvorene skonštatovať že už niekoľko rokov vyjadrovali a vyjadrujú aj technickí zástupcovia NDS, a.s. a aj MDaV SR názor, že projekt rozšírenia diaľnice D1 od Senca na 6 pruh + kolektory ako predpríprava pre projekt D4 ako dôležitého obchvatu Bratislavy nemusel prioritne obsahovať DK Triblavina (ak vôbec tá križovatka mala byť), ale už dávno mohol byť realizovaný projekt rozšírenia diaľnice od Senca do Bratislavy ako 2 krát 3 + 2, a to práve s dôrazom na ten dlhodobo pripravovaný obchvat Bratislavy. Dnes by sme všetci mali k dispozícii dvakrát 3 + 2 pruhy komunikácií alebo v nevyhnutnom prípade aspoň 2 x 2 pruhy komunikácií pre presmerovanie dopravy počas výstavby križovatky D1 s D4, ktoré by umožnili zabezpečiť akú-takú úroveň dopravy v tomto období.

Počet zobrazení: 242

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby