CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Selep Jozef

meno, priezvisko: Jozef Selep


dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské (Ing.), doktorandské (PhD.)


vek: 40 rokov


stav: ženatý, 2 deti


zamestnanie: projektant


záľuby: hudba (občas si zahrám na harmonike), práca v záhrade, architektúra


nezávislý kandidát na poslanca

Vážení obyvatelia, susedia, milí priatelia,

tak ako vo svojom profesijnom živote považujem za jedinú možnú cestu vecnú a konštruktívnu komunikáciu s klientom, tak ako jedinú možnú cestu poslanca OcZ vnímam vecnú a konštruktívnu komunikáciu s občanmi pre ich/vašu a moju spokojnosť s fungovaním našej obce.
Zodpovednosť, ktorá je pre mňa osobne najpodstatnejšia vlastnosť na výkon nielen tejto funkcie, ale pre všetky činnosti človeka, je môj garantovaný záväzok voči Vám.

Za svoje najpodstatnejšie priority vo vzťahu k obci považujem:

 • výstavbu novej školy na Čiernej vode a realizáciu dostavby a prístavby k existujúcej škole na ul. Školská v starej časti obce, tak aby tieto dokázali vo vzájomnej kombinácii prevádzok zabezpečiť ponuku kompletnej 9 ročnej povinnej školskej dochádzky, vrátane zabezpečenia dostatočných kapacít tried MŠ,
 • prebratie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu pod správu obce, nakoľko sa jednoznačne potvrdilo, že snahou súkromnej spoločnosti ako prevádzkovateľa je iba vytváranie zisku, bez potreby spätného investovania resp. bez potreby dodržiavania záväzkov prevádzkovateľa voči obci,
 • potrebu doriešiť problémové časti obce, kde z dôvodu pochybenia obcou vydaných rozhodnutí, ako aj istou benevolenciou voči developerom z minulých období nie je umožnené majiteľom týchto domov získať v obci trvalý pobyt, čím okrem iného ukracujeme obec o príjem z podielových daní a nakoľko tu žijú, umožniť aj im rozhodovať o smerovaní našej obce a ich zaradení do spoločného komunitného prostredia,
 • pre nové developerské projekty presadiť povinnosť bezpodmienečnej verejnej prezentácie, aby sa eliminovala následná možnosť manipulácie,
 • schválenie konečného územného plánu obce so zapracovaním zmien a doplnkov ako prioritu pre stanovenie jasných pravidiel pri ďalšom rozvoji obce,
 • sprehľadnenie tokov finančných prostriedkov pre obec z jej oboch častí a nastavenie spravodlivého princípu ich prerozdeľovania pomerovým princípom, okrem strategických záujmov pri rozvoji obce.
 • obecný časopis Chorvatan ako informačný kanál obce vydávať v tlačenej forme len v obmedzenom rozsahu, určenom pre starších spoluobčanov a pre tých, ktorí nemajú prístup k elektronickým médiám. V elektronickej forme s možnosťou pridávania komentárov čitateľov bez cenzúry. Redakčnú radu oddeliť od samosprávy, bez jej možného zásahu do obsahu publikovaných informácií.

Za svoju najpodstatnejšiu prioritu vo vzťahu k občanom považujem:

 • preniesť na občanov právomoc aktívne vstupovať do „kľúčových“ ale samozrejme aj „všedných“ rozhodnutí OcZ, tak, že pred každým zastupiteľstvom uskutočním poslanecký otvorený deň na úrade a rovnako vás na diskusiu vyzvem cez dostupné webové portály t.j. bez cenzúry a okrem svojich návrhov na riešenie budem čakať na vaše pripomienky a návrhy vašich riešení, ktoré následne na zastupiteľstve prednesiem.

Blížiace sa komunálne voľby sú možnosťou na zmenu, ale aj možnosťou vášho práva v prípade vašej spokojnosti ponechať všetko v súčasnom stave.

K výbere mojej osoby pri vašej voľbe si dovolím uviesť moje stanovisko:

 • ak máte zvoleného kandidáta za poslanca, ste presvedčený, presvedčená, že bude plne hájiť aj vaše záujmy, tak ho prosím určite zvoľte, je dôležité aby funkciu poslanca zastával človek, ktorému dôverujete,
 • ak nemáte zvoleného kandidáta a riadite sa výberom najmenšieho zla, tak ma prosím nevoľte, nechcem byť ako pokazené jedlo, ktoré Vám ostáva ležať v žalúdku,
 • ak si myslíte, že môžem mojím pôsobením pomôcť tejto obci a ste s mojimi hore uvedenými prioritami stotožnený, stotožnená, tak iba v tom prípade zakrúžkujte moje meno. Je pre mňa podstatnejšie získať hoci len 3 úprimné hlasy a tieto brať za môj záväzok do ďalšej práce, ako byť poslancom za každú cenu.

S úctou Jozef Selep

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

Komentár osoby Štefan Sládeček o November 8, 2014 na 1:05am

Diskutér Miki položil Jozefovi Selepovi ako kandidátovi na poslanca v komunálnych voľbách 2014 do OcZ obce Ch. Grob niekoľko otázok, resp. vymedzil mu témy.

Tu sú "Odpovede Jozefa Selepa na otázky, resp. témy od Mikiho - tie témy ...

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby