CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Odpovede Jozefa Selepa na otázky Mikiho z Anonymky.

Miestne dane – túto tému považujem za veľmi aktuálnu a citlivú stručne som sa k nej vyjadril v bode 6 pri svojich prioritách . Citujem:  Sprehľadnenie tokov finančných prostriedkov pre obec z jej oboch častí a nastavenie spravodlivého princípu ich prerozdeľovania pomerovým princípom, okrem strategických záujmov pri rozvoji obce.

Možnú úpravu v miestnych daniach vidím v:

  • znížení dane za stavebné pozemky, ktorá je neúmerne vysoká voči ostatným daniam,
  • pri neskolaudovaných domoch vinou developerov (neskolaudované cesty, infraštruktúra t.j. nie nesplnením podmienok na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebníkom) považujem pokračujúcu platbu dane stavebníkmi ako za stavebné pozemky za neprijateľnú. Táto by mala byť upravená na sadzbu skolaudovaných domov, v opačnom prípade sú títo obyvatelia vazali.

 

Sociálne služby – už názov napovedá, že sociálne znamená v zmysle solidárne t. j. niečo čo sa poskytuje tým, ktorí to potrebujú a nemôžu si to dovoliť. V tomto zmysle to ponímam hlavne v oblasti vzťahu k starším a vo vzťahu k deťom - podpora klubu dôchodcov, predškolských zariadení – forma dotácií  s mojou maximálnou podporou.

 

Komunálny odpad – jednoznačnou cestou je zodpovednosť. Tým mám na mysli to, že separáciu odpadu pokladám za bezpodmienečnú. Považujem za podstatné, aby obec umožnila platbu občanom za vývoz komunálneho odpadu 1x za mesiac.

 

Čierne skládky, verejný poriadok vo všeobecnosti je pre mňa vecou osobnej kultúry obyvateľov v zmysle, kto si ako ustelie, tak bude aj spať, kto si ako všíma svoje okolie, tak sa bude mať. Pokiaľ nebude v každom z nás potreba udržovať verejný poriadok, budeme žiť v prostredí, aké si vytvoríme a aj zaslúžime. Samozrejme obec by mala riešiť a odstraňovať čierne skládky a v prípade vinníkov to riešiť pokutami.

 

Bezpečnosť v obci som zástanca verejného kamerového systému. Je potrebné, aby základné uzly v obci boli podchytené kamerami.

Obecná polícia – ak vezmem skúsenosť dvoch vlámaní do mojej nehnuteľnosti, jeden vandalizmus, ukradnutý smetiak tak polícia bola dobrá akurát na spísanie zápisníc, na základe ktorých som si uplatňoval nároky v poisťovni. Nie je v moci polície a myslím si, že ani tej obecnej obsiahnuť celý rádius, takže to nepovažujem vzhľadom na míňanie verejných prostriedkov za účelové.

 

Stavebné konanie toto je plne v kompetencii stavebného úradu. V praxi to znamená dodržiavanie zákonných ustanovení v zmysle platnej legislatívy.

K tejto téme sa vyjadrujem v bode 3 mojich priorít a to citujem potrebu doriešiť problémové časti obce.

Čierne stavby – cielené šetrenia, riešenia stavebníkov v zmysle platnej legislatívy.

Doprava – tento problém vidím v troch rovinách

Doprava v zmysle kvality ciest, ich kapacity a priepustnosti a v strategických riešeniach do budúcnosti.

Toto obsahuje problematiku udržiavania kvality resp. opravy ciest – nie som zástanca lepenia dier ale systémového opravovania úsekov.

Z hľadiska  kapacity a priepustnosti - obchvat Grobu, napojenie na diaľnicu, kruhové križovatky zvyšujúce priepustnosť pri križovaní komunikácií vo väzbe na príslušné inštitúcie.

Doprava v zmysle verejnej dopravy, t.j. problematika autobusového spojenia do okolitých miest, prímestská doprava a plánovanie do budúcnosti –umožniť dopravu za prácou, do škôl musí byť jednoznačne v záujme obci.

Doprava v zmysle tzv. vnútroobecnej t.j. možností pešej a cyklodopravy - maximálna možná miera využiť všetky dostupné formy podpory v rámci dotácií , rozvoja turistického ruchu a rôznych grantov, čo sa ale nebude dať riešiť ak sa nepodarí vyriešiť vlastnícke vzťahy s majiteľmi pozemkov, čo je veľká neznáma.

 

Školstvo priorita 1. Výstavba školy na ČV, dostavba školy na Školskej. Vzájomnou kombináciou zabezpečiť 9-ročnú školskú dochádzku. Som zástanca v prípade záujmu aj súkromného sektora o výstavbu súkromnej školy v obci túto aktivitu podporiť.

 

Kultúra obec neponúka pre občanov kultúrne aktivity. Považujem za správne aj z hľadiska príjmov pre obec, aby Dni obce boli spopularizované aj pre široké okolie, ale hlavne  ponúknuť to čo nie je štandard – chorvátsku kultúru ako historickú hodnotu a nie odvar jednoduchej zábavy (ponuka miestnych remeselných výrobkov, pravej historickej gastronómie, nie párky s klobásou, ponuka historických udalostí obce formou hraného scénického divadla, ktoré združí komunitu ľudí).  

 

Obecná zeleň a údržba - Čo sa týka verejných priestranstiev toto je samozrejme v kompetencii obce. Otázkou zostáva ako sa využíva napr. inštitút verejno-prospešných prác napr. v prípade poberateľov rôznych dávok. Nie som odborník na túto problematiku, ale predpokladám, že vždy je niekoľko možností, kedy sa dá značná časť nákladov spojených s udržovaním verejného poriadku ušetriť.

 

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby