CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Rokovanie o okružnej križovatke a o podmienkach výstavby ZŠ.

Ako už bola verejnosť informovaná v predchádzajúcich informačných článkoch (viď najmä článok "Prvá informácia o vývoji v projekte Novej školy."), uskutočnilo sa dňa 23.10. 2014 o 9:00 hod. na pôde Obecného úradu obce Chorvátsky Grob rokovanie zástupcov všetkých subjektov, ktoré sú nejako zainteresované do riešenia dopravnej situácie pri vyústení Triblavinskej ulice na Vajnorskú ulicu.

Predmetná problematika a jej vyriešenie predstavuje mimoriadne dôležitú podmienku pre úspešné a najmä ekonomicky efektívne naštartovanie realizácie výstavby základnej školy a jej prvej etapy, realizovanej kontajnerovou metódou s využitím dotácie 280 tisíc EUR od Ministerstva školstva SR.

Po príprave, predchádzajúcej tomuto rokovaniu, sa podľa názoru MCST, a.s. podarilo dospieť k rozumnému skĺbeniu verejného a súkromného záujmu dohodnutím postupu v súlade s podmienkami Stavebného zákona a aj ostatných zákonov najmä pre oblasť premávky na pozemných komunikáciách, ktorý v prípade potrebnej a najmä operatívnej súčinnosti orgánov štátnej správy a/alebo verejnej samosprávy s investormi v dotknutom území môže vytvoriť predpoklady pre vybudovanie školy a aj pre jej otvorene k 1.9. 2015.

Ako organizátor a priamy účastník dotknutého stretnutia som vyhodnotil nasledovné závery:

1.

Prítomní zástupcovia obce Ch. Grob, COOP Jednota, MCST, a.s., ObvÚ Senec, ODI OR PZ SR, projektanta pre COOP Jednota a sprostredkovane aj zástupca BSK (ďalej len "Prítomní zástupcovia")skonštatovali potrebu riešenia dopravnej situácie v lokalite vyústenia Triblavinskej ulice na vajnorskú ulicu a podporujú predložené riešenie okružnej križovatky (ďalej len "OK") podľa "Vychodiskovy_projektovy_ideovy_navrh.pdf" v kontexte na štúdiu "Povodna_kruhova_krizovatka_z_2012.pdf."

2.

Prítomní zástupcovia vzali do úvahy termínovú naliehavosť prípravy výstavby základnej a materskej školy obce Ch. Grob v susedstve uvažovanej OK a taktiež naliehavosť vyriešenia nezrovnalostí v uplatnení stanovísk BSK k výstavbe supermarketu COOP Jednota v dotykovom území k OK. Po posúdení podmienok jednotlivých pripravovaných stavieb a možností zosúladiť postupy pri ich realizácii boli predbežne odsúhlasené nasledovné postupy/procesy:

2.1.

Bude súbežne a čo najskôr pripravená projektová dokumentácia pre vydanie samostatných územných rozhodnutí pre okružnú križovatku a pre I. etapu kontajnerovej základnej školy a materskej školy v súlade s prijatým uznesením OcZ obce Ch. Grob.

2.2.

Obec Ch. Grob, BSK a MCST, a.s. ako priamo realizáciou OK dotknutých subjektov (majetkovo a/alebo kompetenčne) dohodnú na základe návrhu zmluvy o združení prostriedkov a činností to, kto a za akých podmienok bude v pozícii stavebníka pre etapu Územného rozhodnutia (ÚR pre OK), Stavebného povolenia (SP pre OK) a následnej realizácie stavby OK.

2.3.

Bez ohľadu na to, kto bude stavebníkom OK pre jednotlivé etapy, bolo dohodnuté, že

a) musí byť vydané ÚR pre celú OK,

b) môže byť vydané SP pre dve etapy realizácie stavby OK, a to

b1)   prvá etapa výstavby OK, ktorá bude realizovaná v podstate v celom rozsahu na pozemkoch MCST, a.s. a je na projektovom výkrese "Vychodiskovy_ideovy_navrh_etapy_stavby_OK.pdf"  vyznačená farbou magenta

b2)   druhá etapa výstavby OK, ktorá bude realizovaná aj na majetku BSK a čiastočne aj obce Ch. Grob a je na projektovom výkrese "Vychodiskovy_ideovy_navrh_etapy_stavby_OK.pdf"  vyznačená zelenou farbou.

3.

Navrhovaný a aj predbežne odsúhlasený postup výstavby OK, ktorý musí byť samozrejme v zmysle platných predpisov zohľadnený v príslušnej projektovej dokumentácii, umožní:

3.1.

Dosiahnuť cez zmenové konanie pre zmenu stavby pred dokončení pre už pred 6 mesiacmi vydané stavebné povolenia odblokovanie výstavby supermarketu COOP Jednota, ktorá nebude musieť realizovať dočasnú prístupovú komunikáciu, chodníky a aj viacero terénnych úprav, ale naopak bude sa môcť už v rámci prípravy svojich prístupových komunikácií efektívne podieľať na výstavbe I. etapy OK.

3.2.

Splniť všetky potrebné predpoklady pre úspešnú realizáciu I. etapy kontajnerovej školy a škôlky, a to po projektovej stránke pre vydanie ÚR a aj SP, ale aj po stránke realizačnej, nakoľko v rámci realizácie stavby Supermarketu zabezpečí COOP Jednota prípravu bodov pripojenia na Inžinierske siete (IS)  vo vzdialenosti do 50 metrov od okraja pozemkov pre umiestnenie školy a škôlky, čo s ohľadom na riešenie výstavby OK cez I. a II. etapu predstavuje vyriešenie všetkých technických podmienok pre realizáciu stavby školy a škôlky.

4.

V rámci prác na projektovej dokumentácii pre okružnú križovatku bude na základe pripomienok zástupcov Odboru dopravy ObvÚ Senec a aj ODI OR PZ SR riešená taktiež koncepcia umiestnenia autobusových zastávok v úseku medzi OK a zákrutou pri hoteli Kamila, pričom zároveň bude koncepčne riešená aj dotknutá zákruta a pomerne nebezpečný vjazd na parkovisko pri objekte reštaurácie Bizmayer.

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby