CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Informácie o príčinách súčasného stavu na Hlavnom Dvore.

V ostatnej dobe sa  pri akejkoľvek príležitosti či už na sociálnych sieťach, ale aj smerom ku zástupcom obce Ch. Grob vykonáva opakované podsúvanie verejnosti nie celkom presných, resp. až zavádzajúcich informácií o riešení dopravného prístupu a aj IS lokality Hlavný Dvor (HD).

V predchádzajúcich štyroch príspevkoch v sekcii "PROMCEN - informácie" boli uvedené informácie o komunikácii medzi MCST, a.s. a obyvateľmi HD.  Preto považujem za potrebné v tomto piatom príspevku doplniť niektoré scany podkladov a popis ich súvislostí v rámci  chronologického popísania relevantných informácií tak, aby bolo každému a aj verejnosti zrejmé, o čo vlastne v tomto prípade ide a zároveň aby každý mohol posúdiť aký je právny stav súvisiacej problematiky, čo k tomuto stavu viedlo, resp. kto je za súčasný stav zodpovedný viac a kto naopak menej. Snáď to niekomu pomôže k tomu, aby sa zvolila iná forma komunikácie, resp. hľadania riešenia.

1.

Niektorým obyvateľom HD niekto nahovoril iný výklad ustanovení kúpnych zmlúv s MCST, a.s., než aký on naozaj je.

Tu je scan strany 4 z KZ medzi MCST, a.s. a obyvateľom, z ktorého vyplýval a aj vyplýva záväzok MCST, a.s. vytvoriť priestor na svojich pozemkoch pre vybudovanie prístupovej komunikácie pre obyvateľov HD z bytových domov BD 10 a BD 6. pri splnení určitých podmienok.

2.

V prvom príspevku s názvom Informácia a žiadosť obyvateľom lokality Hlavný dvor je okrem popísania prístupu MCST, a.s. po schválení ZaD ÚPN-O č. 1/2015 uverejnený taktiež žiadosť z listu MCST, a.s. na obec Ch. Grob, na ktorú sa odvoláva spomínaná kúpna zmluva (KZ). Ide o túto Kópiu listu č. MCST/OÚCH-55130910-ŠS z 13.9. 2010.

3.

Ako to bývalo v prípade žiadostí MCST, a.s. od cca polovice roka 2010 zvykom, bola táto žiadosť a aj žiadosť o prerokovanie Urbanistickej štúdie lokality PROMCEN z toho istého dňa 13.9. 2010 v rozpore so zákonom ignorovaná, resp. "posunutá" na nové vedenie obce. To sa namiesto vybavenia žiadosti z 13.9. 2010 "rozhodlo" zaťažiť účet MCST, a.s. nákladmi na ďalšiu verziu Urbanistickej štúdie, ktorú síce v lete 2012 OcZ obce vzalo na vedomie, ale vtedajší starosta Marynčák svojvoľne a v rozpore so zákonom aj napriek stanovisku Ministerstva dopravy SR odmietol objednať Zmeny a doplnky ÚPN-O pre lokalitu PROMCEN.

Teda jednoznačne aj napriek iniciatíve MCST, a.s. v danom čase nedošlo k splneniu ani jednej z dvoch podmienok v spomínanej KZ (viď body 5.6. a 5.7. strany 4 z KZ medzi MCST, a.s. a obyvateľom), ktoré by MCST, a.s. zakladali povinnosť už vtedy tú komunikáciu vybudovať, resp. ani nevytvárali pre MCST, a.s. možnosť ju vybudovať.

4.

Napriek tomu začala svoj záväzok voči obyvateľom MCST, a.s. napĺňať po dohode s nimi aspoň v časti vybudovania prístupovej komunikácie tak, že predložila na obec žiadosť o to, aby bolo umožnené realizovať aspoň tú časť lokality PROMCEN v časti Hlavný Dvor, ktorá by zahŕňala aj cestu ku bytovým domom - viď túto žiadosť 28 + 6 spoločných vlastníkov nehnuteľností v lokalite HD a aj následnú urgenciu prerokovania problematiky na OcZ.

Aj táto žiadosť bola zo strany vtedajšieho starostu Marynčáka ignorovaná, pretože on mal utkvelú predstavu tieto BD zbúrať a vybudovať pre ich obyvateľov náhradné bývanie, čo mala podľa neho financovať MCST, a.s. - viď tento záznam z priebehu jeho stretnutia s vlastníkmi bytov na HD.

5.

Všetky žiadosti a aj urgencie ich vybavenia vyústili len do stretnutia medzi mnou a vtedajším starostom Marynčákom, k čomu pridávam nasledovnú súvisiacu komunikáciu - emailovú reakciu ku stretnutiu Marynčák - Sládeček a tiež reakciu MCST, a.s. po stretnutí zo dňa 9.3. 2011.

V obidvoch podkladov môže nezaujatý čitateľ vidieť, že MCST, a.s. malo stále snahu riešiť minimálne dočasnú prístupovú komunikáciu, keďže všetko ostatné vtedajšie vedenie obce riešiť odmietalo.

6.

MCST, a.s. následne v súčinnosti s pánom Kurucom a aj ostatnými obyvateľmi HD pripravila tento List/žiadosť obyvateľov HD na obec na vybudovanie dočasnej komunikácie v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona. MCST, a.s.poskytla tento súhlas v roku 2011 s dočasnou cestou, ktorá bola vyznačená na prílohe ku súhlasu MCST, a.s. - nákres.

Aj tento pokus skončil neúspešne, keď až po viacerých urgenciách vydala obec toto zamietnutie žiadosti obyvateľov HD.

7.

Pán Kuruc iniciatívne podnikol ešte aj ďalší pokus, ktorý sme mu spoločne s našim vtedajším právnym zástupcom odporučili, a to realizovať nejakú úplne dočasnú prístupovú komunikáciu v časti trasy tej budúcej komunikácie podľa projektu MCST, a.s., a to cez nevyhnutné terénne úpravy - viď túto žiadosť pána Kuruca z 29.3. 2011.

Táto žiadosť myslím tiež zostala bez zodpovedajúcej odozvy zo strany obce Ch. Grob, ale k tomu som aktuálne podklady v archíve MCST, a.s. nenašiel. Iba podotýkam, že súčasná dočasná prístupová komunikácia cez parcely vlastníkov bytov je práve ten stav, aký chcel riešiť pán Kuruc, len mimo ich pozemkov. Ale veď podstatné je byť pápežskejší ako pápež než záujem a potreby obyvateľov obce.

8.

Takže napriek tomu, že zabezpečenie prístupu ku bytovým domov je pre svojich obyvateľov povinná zabezpečiť obec, tak tá namiesto toho, aby umožnila MCST, a.s. za obec túto úlohu aj v súčinnosti so samotnými obyvateľmi nejako splniť, vytvárala úspešne dlhé roky taký stav, ktorý obyvateľom HD nevyhovuje, teda neumožnila im urobiť ani len dočasnú komunikáciu mimo ich pozemky.

Pritom zároveň zástupcovia orgánov obce často samotní podsúvali aj obyvateľom HD nepresné informácie o zodpovednosti MCST, a.s. za tento stav, vytvárali atmosféru nevraživosti voči mojej osobe a aj voči ostatným zástupcom MCST, a.s. a snažili sa odpútavať pozornosť od zodpovednosti obce za daný a teda aj za súčasný stav.

9.

Aktuálny vývoj komunikácie medzi obyvateľmi bytových domov BD-10 a BD-6 v lokalite HD je pre MCST, a.s. najviac vystihnutý obsahom nasledovného listu RVIURIS z 11.12.2017 a splnomocnenia od obyvateľov HD na JUDr. Rastislava Vranca, ktorý bez uskutočnenia akéhokoľvek stretnutia s MCST, a.s. a prezentovania svojich argumentov označuje nejaké a/alebo v podstate všetky vzťahy s MCST, a.s. za sporné.

Na žiadnu z oficiálnych reakcií MCST, a.s. na spomínaný list RVIURIS z 11.12.2017 a aj splnomocnenia a ani na reakcie právneho zástupcu MCST, a.s. smerom ku JUDr. Vrancovi nenastala žiadna konštruktívna reakcia. Ale ako bolo spomínané vyššie objavili sa namiesto toho na sociálnych sieťach a aj vo vyjadreniach zástupcov obce neobjektívne informácie o konaní zástupcov MCST, a.s., v ktorých boli používané minimálne neprimerané vyjadrenia o mafiánoch, bezcharakterných indivíduách, zlodejoch, ....

Preto som sa rozhodol ponechať aj naďalej v platnosti rozhodnutie z augusta 2017 o tom, že v lokalite okolo BD-10 nebude spoločnosť MCST, a.s. aktuálne realizovať žiadne projektové riešenie využitia dotknutých pozemkov.

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby