CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

S odvolaním sa na §4 odsek (5) Zákona o obecnom zriadení OcZ schvaľuje u stanovenie/zriadenie komisie OcZ obce Chorvátsky Grob podľa §11 odsek (4) písmeno n) pre prípravu a posúdenie zmluvného zabezpečenia prípravy a aj realizácie výstavby l . etapy základnej školy s materskou školou podľa vydaných a právoplatných stavebných povolení a aj pre výstavbu samostatnej materskej školy, ako aj pre vykonávanie dohľadu nad dojednaním ďalších zmluvných podmienok, ktoré môžu vyplynúť z procesu realizácie výstavby ZŠ s MŠ.

Komisia je zriadená z nasledovných poslancov OcZ a ďalších členov a zástupcov OÚ obce Chorvátsky Grob, ako aj  z radov obyvateľov obce: ....

Dobrý deň prajem všetkým

Dovolil som si takto netradične uviesť svoj príspevok, nakoľko v ostatných dňoch sa na tejto FB stránke Chorvátsky Grob - občianska komunita, resp. aj na webe chorvatania, ale najmä na oficiálnych rokovaniach orgánov OcZ obce Ch. Grob objavilo v súvislosti s projektom ZŠ s MŠ viacero nepresných, nepravdivých, zavádzajúcich až klamlivých  vyjadrení, považujem za potrebné zaujať k danej veci aj na tomto fóre nasledovné stanovisko.

1.

Nebudem sa vôbec venovať vyjadreniam členov spomínaných diskusných platforiem, nakoľko sú jednak s najväčšou pravdepodobnosťou dôsledkom PR kampane zo strany niektorých zástupcov (zmluvných, pracovných volených, ...) vedenia obce, ale najmä sa tomu nebudem venovať preto, že už sa k tomu vyjadril, resp. to aj z rieši právny zástupca MCST, a.s.

2.

Budem sa venovať podstate návrhu MCST, a.s. na dokončenie výstavby ZŠ s MŠ podľa právoplatných ÚR a SP, ktorý sme predložili na základe výzvy starostu aj v pomerne šibeničnom termíne, pretože sme pre realizáciu školy, resp. pre získanie dotácií pre jej výstavbu od štátnych orgánov urobili minimálne od augusta 2014 aj my dosť a ide nám o to túto vec transparentne a zákonne alebo v súčinnosti s obcou úspešne dokončiť, alebo zákonne uzavrieť inak.  Súčasťou toho návrhu MCST, a.s. je aj výzva/žiadosť/návrh na zriadenie komisie, ktorý je uvedený na začiatku príspevku.

Aktuálne dopĺňam, že súčasťou štatútu komisie môže byť pokojne aj vyhotovovanie video/audio záznamu z jej rokovaní.

Pri svojom postupe všetci zástupcovia MCST, a.s. sa vždy snažil rešpektovať uzavreté zmluvné vzťahy, dohody a samozrejme aj zákonné predpisy a/alebo iné právne záväzné rozhodnutia (za také považujeme aj Uznesenia OcZ obce Ch. Grob ak nie sú v rozpore so zákonom).

Aktuálne pre zástupcov MCST, a.s., resp. aj pre všetkých obyvateľov obce Ch. Grob podľa definície z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je najdôležitejší práve spomínaný zákon o obecnom zriadení a naň nadväzujúce, resp. s ním súvisiace ďalšie zákony, vymedzujúce kompetencie a/alebo povinnosti a/alebo zákonné možnosti obce Ch. Grob konať aj v otázke realizácie výstavby ZŠ s MŠ.

Problematika výstavby ZŠ s MŠ, ktorú musí obec Ch. Grob akútne riešiť, je pomerne rozsiahla, a s ohľadom na situáciu pri výmene informácií k tejto problematike medzi vedením obce a verejnosťou, ale aj vo vedení obce navzájom (vyplýva zo záznamov z rokovaní OcZ alebo aj z tejto FB stránky) je daná problematika aj pomerne "zložitá".

Nakoľko si bola MCST, a.s. vedomá spomínanej "zložitosti" situácie v obci Ch. Grob, preto predložila svoj návrh starostovi a aj poslancom OcZ s tým, že navrhla, resp. do návrhu zmluvy zapracovala výzvu pre poslancov OcZ, aby v záujme absolútnej transparentnosti všetkých ďalších krokov okolo dojednania zmluvných podmienok a aj nad priebehom realizácie výstavby ZŠ s MŠ zriadila komisiu OcZ svojim uznesením v znení, ktoré je uvedené v úvode môjho príspevku

Dovolím si v závere príspevku požiadať všetkých tých obyvateľov obce Ch. Grob, ktorí majú naozaj záujem konštruktívne, objektívne  a kriticky prispieť k naplneniu všetkými rodičmi dlhodobo očakávaného zámeru vybudovať ZŠ a aj MŠ v časti Čierna Voda, aby ponúkli svoje schopnosti a prihlásili sa za členov takejto komisie. Po prečítaní obsahu z tejto FB z ostatných dní by najmä tých kritických mal byť dostatočný pre naplnenie komisie potrebnými odborníkmi aj z radov obyvateľov obce.

Pekný deň všetkým praje

Š. Sládeček, predseda predstavenstva MCST, a.s.

Počet zobrazení: 274

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby